Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRandmæl, Timnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:28:07Z
dc.date.available2014-12-19T11:28:07Z
dc.date.created2011-11-29nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier460224nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231962
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler Erfaringsoverføring i byggebransjen. Temaet er i hovedsak valgt ut i fra dets aktualitet, ettersom manglende erfaringsoverføring er en velkjent utfordring i bransjen. Det er i tillegg knyttet egen faglig interesse for emnet. Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med entreprenørbedriften AFgruppen (AF Bygg Oslo). Nødvendig bakgrunnskunnskap er presentert i egne teorikapitler, og omhandler blant annet byggeprosessens faser. Det presenteres også et spesifikt teorigrunnlag som omhandler ulike begrep og avklaringer, Erfaringsoverføring, Knowledge Management, etc. Masteroppgavens oppbygging tar utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, ved bruk av dybdeintervjuer med nøkkelpersoner, samt en litteraturstudie i forkant. Litteraturen benyttet i forbindelse med utarbeidelsen av oppgaven vurderes til å holde høy validitet, og er i så måte godt egnet til å besvare oppgavens formål. Den samlede påliteligheten av kildemateriellet vurderes også som høy. Hovedformålet med Masteroppgaven er å kunne anbefale konkrete forbedringsforslag til samarbeidsbedriftens praksis når det gjelder erfaringsoverføring. Som ledd i å nå målsetningen har fire prosjektbaserte virksomheters praksis for erfaringsoverføring blitt kartlagt. De aktuelle bedriftene tatt med i undersøkelsene er AFgruppen (AF Bygg Oslo), Veidekke, Statoil og Skanska. Et noe større fokus er naturlig lagt på kartleggingen av samarbeidsbedriften praksis. Innhenting av informasjon fra den enkelte bedrift har hovedsaklig basert seg på bruk av intervjurunder, dokumentgjennomgang og annen korrespondanse. I utarbeidelsen av spørsmålene til intervjuguidene er det trukket paralleller til gjennomgått litteratur på området. Dette ble gjort for at spørsmålene kunne favne dypt, slik at svarene ble både inngående og aktuelle, i tillegg til å være dekkende for oppgavens hovedformål. Etter kartlegging hos de ulike bedriftene, ble det foretatt en sammenligning i oppgavens diskusjonskapittel. Basert på sammenligningen og med paralleller til omhandlet teorigrunnlag, er det presentert konklusjoner som er rettet mot erfaringsoverføring i byggebransjen. Resultatene som fremkommer viser blant annet at:Krav i form av føringer i styrings-/ledelsessystem om dokumentering og bruk av erfaringer kan resultere i forbedret erfaringsoverføring hos bedriften.Det er avgjørende at formelle systemer (data/IT-verkøy, etc.) ikke hindrer den uformelle erfaringsoverføringen (tilfeldig prat, person til person, etc.) å finne sted. Den uformelle erfaringsoverføringen kan sies å være den viktigste og mest utbredte.Som et insentiv for å øke fokus på erfaringsoverføring bør ledelsen være synlig og markedsføre erfaringsoverføringens verdi for blant annet bedriftens konkurranseevne og prosjektets lønnsomhet.Den gjeldende kulturen blant bedriftens ansatte er elementær når det gjelder flyten av erfaringsoverføring.Fremmende faktorer for erfaringsoverføring er blant annet bruk av Erfaringskoordinator, nettverk, Gulesider/Knowledge Mapping, Erfaringsworkshopper, dokumentert møtevirksomhet, kurs og opplæring, spesialister og ressurspersoner, stor grad av intern åpenhet og god personkjemi, med mer.Hemmende faktorer for erfaringsoverføring er blant annet stramme tids- og kostnadsrammer i prosjektene, at enkeltpersoner prøver å gjøre seg uunnværlige ved å tilbakeholde informasjon, dårlig personkjemi, lav grad av brukervennlighet på databaserte systemer, etc.For å unngå gjentatte HMS- og kvalitetsavvik blant underentreprenørene synes det hensiktsmessig å etablere et oversiktssystem som viser den enkeltes tidligere prestasjoner, kompetanse, kapasitet og kvalifikasjoner. I tråd med oppgavens hovedformål er det presentert konkrete anbefalinger for AF gruppens (AF Bygg Oslos) gjeldende praksis for erfaringsoverføring. Disse tar utgangspunkt i kartlegging, sammenligning og konklusjon. Anbefalingene til bedriften omhandler blant annet: Stor grad av prosjektautonomi gjør at det ikke anbefales økt grad av sentral styring i form av pålegg via ledelsessystemet. Som et alternativ til krav anbefales det at bedriftens mellomledere (prosjektdirektører) bruker prosjektlederne som kanal til å markedsføre fordelene med god erfaringsoverføring.Brukerterskelen for enkelte av de formelle systemene er for høy, og bør således søkes redusert for å bedre brukervennligheten.Som et ledd i bedriftens høye fokus på HMS anbefales det bruk av et erfaringsbasert system når det gjelder underentreprenører.For å oppnå optimal prosjektsammensetning/-organisering anbefales det bruk av Gulesider / Knowledge Management. Dette systemet vil også bidra til å effektivisere tiden den enkelte bruker på å erverve kunnskap, og samtidig sørge for at denne er relevant og aktuell.Det anbefales også at ledelsen kultiverer til opprettholding/forbedring av den uformelle erfaringsoverføringen som finner sted i bedriften. Dette være seg nettverk, møter, fagfora, teambuilding, kurs, opplæring, osv. Det eksisterer ikke et formelt system som kan overta den uformelle erfaringsoverføringens rolle og verdi.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleErfaringsoverføring i byggebransjennb_NO
dc.title.alternativeKnowledge Transfer in the Construction Industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel