Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordseth, Randinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:17Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:17Z
dc.date.created2010-12-01nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier373794nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231723
dc.description.abstractI dagens samfunn er det et stort fokus på klimautfordringer, og fokuset vil trolig øke også i fremtiden.Dette gir utfordringer for bygg- og anleggsnæringen, som møter stadig økende krav om energieffektivisering og redusering av klimagassutslippene som bygningsmassen står for.Byggenæringen er godt kjent som 40-prosent-næringen, da den blant annet står for 40 prosent av Norges totale energiforbruk, og i underkant av 40 prosent av klimagassutslippene globalt. Slike tall viser at det ligger et stort forbedringspotensial i bygg- og anleggsbransjen.I denne oppgaven evalueres klassifiseringssystemene energimerkeordningen, klimagassregnskap.no og BREEAM In-Use i forhold til bruk på den eksisterende bygningsmassen i Norge. Erfaringer oppnås gjennom et casestudium, der det eksisterende kontorbygget Posthuset klassifiseres med de treovennevnte klassifiseringssystemene.Energimerkeordningen blir fra 1. juli 2010 obligatorisk i Norge. Gjennom energimerkeordningen skal bygninger klassifiseres ut fra deres behov for levert energi, samtidig som mulighetene for bruk av fornybare energikilder evalueres. Resultatene fra energimerkeordningen presenteres i enenergiattest. Det er ulike fremgangsmåter for å energimerke bygninger, avhengig av hvilken bygningskategori byggene tilhører. Posthuset tilhører kategorien kontorbygg, og må energimerkes ved å bruke en dynamisk beregningsmetode. Erfaringene fra klassifiseringen av Posthuset er i hovedsak representative for bygninger som krever en dynamisk beregningsmetode ved energimerking. Energimerkeordningen er velutviklet, men energiattesten som presentererresultatene av energimerkingen kan utarbeides mer lettfattelig. Å oppfordre til energieffektiviseringer et av hovedformålene med innføringen av energimerkeordningen. Det er derfor viktig at energimerkeordningen er lett forståelig for folk flest.Klimagassregnskap.no er et webbasert verktøy for å kartlegge klimagassutslippet en bygning står for gjennom et helt livsløp. I dag fungerer klimagassregnskap.no best til å gjøre en overslagsmessig kartlegging av utslippsbelastningene. I klimagassregnskap.no inkluderes utslipp i forbindelse med oppføring og drift av bygninger. Klimagassregnskap.no skal videreutvikles til også å fungere som et planleggingsverktøy. For at miljøriktige valg skal kunne tas på bakgrunn av utslippsbelastningene beregnet i klimagassregnskap.no, må systemet utbedres. Spesielt gjelder dette del modulen dermaterialmengdene skal legges inn, da denne oppleves som ufullstendig.BREEAM er et britiskutviklet klassifiseringssystem for bygninger. Det er utarbeidet en egen BREEAMmanual for klassifisering av eksisterende bygninger, BREEAM In-Use. Denne manualen klassifisererbygninger ut fra deres kvaliteter, samt hvordan bygningene driftes. BREEAM In-Use er enkelt å bruke,og systemet inkluderer alle forhold som er avgjørende for hvor miljøbelastende en bygning er. For at BREEAM In-Use skal fungere for klassifisering av eksisterende bygninger i Norge, er det imidlertidbehov for en tilpasning av systemet til norske forhold.Av bygningene som vil være i bruk om 50 år, er de fleste allerede bygget. Klassifiseringssystemer som energimerkeordningen, klimagassregnskap.no og BREEAM In-Use, kan være med på å kartlegge bygningenes tilstand. Systemene kan i tillegg fungere som veiledere for å ta miljøriktige valg når bygningene skal oppgraderes og energieffektiviseres. BREEAM In-Use vil i tillegg kunne fungere som en veileder når driftsstrategier for nye og eksisterende bygg skal legges. Ut fra dagens ståsted ses det et behov for samtlige av de tre evaluerte klassifiseringssystemene. Forbedringer og NTNU Evaluering av miljøklassifiseringssystemer for bygningerII tilpasninger må imidlertid foretas for at klimagassregnskap.no og BREEAM In-Use skal fungere optimalt. Utformingen av energimerkeordningen bør vurderes og optimaliseres fortløpende etter at ordningen har trådt i kraft og erfaringer oppnås.Energimerkeordningen og klimagassregnskap.no er klassifiseringssystemer som vurdererenkeltforhold ved en bygning, som henholdsvis energibruk og utslipp av klimagasser. BREEAM In-Useer et mer helhetlig og komplekst klassifiseringssystem som inkluderer alle forhold som er avgjørendei et miljøperspektiv. Når det gjelder energimerkeordningen, er det naturlig å inkludere denne i etBREEAM-In-Use-skjema tilpasset norske forhold. Et resultat fra et beregningsverktøy forklimagassutslipp, som klimagassregnskap.no, vil også være aktuelt å inkludere i en norsktilpasset BREEAM-manual.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleEvaluering av miljøklassifiseringssystemer forbygningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel