Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLanderud, Jon Thomasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:09Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:09Z
dc.date.created2010-11-23nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier371975nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231684
dc.description.abstractFacilities management tjenester som tradisjonelt ble utført av egne ansatte i organisasjonen, kjøpes i større grad fra eksterne leverandører. Samtidig er det for tiden mye oppmerksomhet rundt miljø og miljøhensyn, og det er en tendens til økt bevisstgjøring blant bedriftene rundt hvilke miljøpåvirkninger som er knyttet til den virksomheten dedriver. En mulig utvikling i retning av mer miljøbevisste innkjøp av facilities management tjenester danner bakgrunnen for oppgaven.Et formål med oppgaven er å identifisere kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som kan bidra til å sikre miljøhensyn ved kjøp av facilities management tjenester. Oppgaven skal videre kartlegge mulige fordeler og ulemper forbundet med kravene og kriteriene, og hvordan de kan dokumenteres og måles. Til slutt er det et formål å undersøke hvor høyt miljø bør vektes i forhold til andre kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.Det er identifisert en del miljøkrav og -kriterier. Stikkord for hva det kan være relevant å fokusere på er miljømål og-tiltak, systemer og rutiner for håndtering av ulike miljøforhold, kompetanse, miljømerker og -deklarasjoner,ressursbruk og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, utslipp, avfallshåndtering, og egenskaper ved produkter og materialer gjennom hele livsløpet. Det bør fokuseres på livssykluskostnader fremfor anskaffelseskostnad.Kvalifikasjonskravene kan bidra til å sikre at tjenesteleverandørene arbeider systematisk med å reduseremiljøpåvirkningene fra sin virksomhet, og har systemer, rutiner og kompetanse til å oppnå en miljøeffektivtjenesteleveranse. På en annen side er det en mulig risiko at få leverandører oppfyller kravene. Det kan være vanskelig å sikre at miljøfokuset er forankret i alle ledd i virksomheten, og at kravene etterleves i praksis.En fordel med tildelingskriteriene er at tilbud med lav miljøbelastning vil stille sterkere i konkurransen. Kriteriene kan stimulere til utvikling av mer miljøvennlige løsninger og metoder. Samtidig vil en del miljøkriterier kunne medføre høyere anskaffelseskostnader, og noen kan være vanskelige å dokumentere, og å følge opp.Oppgaven gir forslag til hvordan kravene og kriteriene kan dokumenteres og måles. Tredjepartsverifisertdokumentasjon vil gi større sikkerhet for at tjenesteleverandørene oppfyller det de dokumenterer, men innenfor mange tjenesteområder er slike ordninger pr. i dag for lite utbredt til at det er hensiktsmessig å stille dette som krav.Vektingen av miljø må vurderes ut i fra miljøbelastningen som er forbundet med hver enkelt tjeneste, og den muligerisikoen for miljøet. Den bør også reflektere en eventuell miljøprofil og miljøstrategi hos bestillerorganisasjonen. I anskaffelser hvor det er relevant med miljøkrav og -kriterier, er 20-30 % et gjennomsnittsområde for hva som er ansett som en realistisk vekting av miljø. Dette resultatet er ikke representativt for hele det undersøkte utvalget.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleMiljøbevisste innkjøp av FM-tjenester: miljørelaterte kvalifikasjonskrav og tildelingskriteriernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel