Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHellenes, Tonjenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:26:58Z
dc.date.available2014-12-19T11:26:58Z
dc.date.created2010-11-15nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier370103nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231626
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler en enkel utbedring av Rv. 52 Hemsedalsfjellet, i Sogn og Fjordane fylke.Det er lagt vekt på å oppnå enklere vintervedlikehold, færre stengninger og kortere perioder med kolonnekjøring.Det er gjort en litteraturstudie i aktuell litteratur som omhandler klima, planlegging av høyfjellsveger og generell utbedring av eksisterende veger. Deretter er det foretatt registreringer og kartlegging av de eksisterende forholdene på fjellet, med spesiell vekt på snø- og vindforhold. Dette er gjort gjennom befaringer på fjellet og samtaler med lokalkjente.Ut fra litteraturstudier, registreringer og kartlegging er de tre mest utsatte strekningene på vegen valgt ut. For disse tre strekningene er det foreslått enklere utbedringstiltak, som utbedring av tverrprofilet, tilpassninger til terreng, større grøfter, fresfelt, enkle omlegginger og utvidelse av slyngpartiet. Det er forlått følgende utbedringsforslag på de tre strekningene i prioritert rekkefølge:Eldrevatnet: Vegen heves enkelte steder, det foreslås nytt normalprofil med slakere fyllinger og tilpassede tverrprofil til sideterrenget for å gjøre vegen til en del av erosjonssonen. Det foreslås også fresfelt langs hele vestsiden, for å kunne fjerne fonner lettere.Draughellerøyni: Vegen flyttes bort fra elven for å gjøre plass til fresfelt og lage plass til å flytte rekkverket bort fra vegen. På denne måten reduseres antall meter rekkverk nær vegen, og vi unngår en del føyking og snøansamling i vegbanen. Det foreslås også fresfelt på skjæringssiden langs store deler strekningen, dette gjør det enklere å fjerne fonner, og det vil ta lengre tid før fonnene når vegbanen. Holesvingane: Begge slyngene utvides etter krav fra dagens håndbøker. Det blir da mulig for to vogntog å passere samtidig.Utbedringstiltakene er detaljert og presentert i Novapoint.nb_NO
dc.description.abstractThis report treats the rehabilitation of Rv. 52 Hemsedalsfjellet, in Sogn og Fjordane county. There is not planed any larger investments to rehabilitate this road the next years. Because of this, the report will concentrate around simpler rehabilitation, with focus on winter maintenance and running of the road.The first part of the report is a literature study of climate, road planning in high mountains and general rehabilitation of existing roads. The second part is a registration and mapping of the existing conditions at the mountain, especially the snow- and wind conditions. The third part is the main part and contains three selected sections of the road with worst conditions. These three sections are selected and ranked based on information from the second part. For these three sections there is made suggestions for improvements of the road. They are ranked as followed:Eldrevatnet: The road is to be elevated at some points, there will be suggested a new standard section which has a more gentle slope of embankment and adjusted cross profile to the terrain to make the road a part of the erosion zone. It is also suggested a lane for the cutting machine, to make removal of snow easier.Draughellerøyni: The road is moved away from the river to make space for the cutting lane and increase the distance between safety barrier and road. This improvement will reduce use of safety barrier close to the road and reduce accumulation of snow on the road. Cutting lanes are also suggested along most of this section to make easier removal of snow.Holesvingane: Both the loops are extended to match the requirement from the barrier manual. This makes it possible for two heavy goods vehicle to pass at the same time.The improvement suggestions are detailed and presented in Novapoint.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titlePlan for utbedring av Rv52 mellom Borlaug og Buskerud grense i Sogn og fjordanenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel