Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBernhardsen, Håkonnb_NO
dc.contributor.authorJohansen, Steffennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:26:56Z
dc.date.available2014-12-19T11:26:56Z
dc.date.created2010-11-10nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier369424nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231612
dc.description.abstractVi vil i denne rapporten kartlegge hvilke elementer som må ligge til rette i byggeprosessen for å kunne møte de energikrav som stilles til byggverk i dag, både med tanke på vurderingsgrunnlag og beslutningstaking i de tidligste fasene av prosjektet, tilgang på egnet programvare og utvikling av hensynsmessige arbeidsprosesser.For å kunne ivareta energieffektivitet gjennom byggeprosjektet er det nødvendig med retningslinjer for arbeidsprosessene. Vi har utarbeidet en manual (IDM) for energiledelse generelt i tidligfase, med hovedfokus på simulering og måling av energibruk.En utfordring ved vurderinger og beslutninger som tas i de tidligste fasene av byggeprosjekter er den begrensede mengden datagrunnlag og informasjon som er tilgjengelig. Det er derfor vesentlig at den informasjon som finnes er relevant og tilstrekkelig. Vi har utført en casestudie der vi undersøker hvilke valg og vurderinger i tidligfase som erav størst betydning for energiforbruk og energieffektivitet ved byggeprosjekter. Vi har valgt å se på forhold knyttet til bygningsgeometri, skjerming, termisk soneinndeling, samt andel, plassering og orientering av vindusarealer.Resultatene fra simuleringene viste at man vil oppnå et betydelig redusert energiforbruk ved å ta hensyn til disse forholdene allerede fra tidligfase. Videre har vi gjennomført en LCC-analyse for å tallfeste hvor stor innvirkning de ulike valg og hensyn har for økonomien ved et prosjekt. Vi har forsøkt å kartlegge hvilke fordeler og utfordringerbruken av BIM eventuelt har ved energivurderinger i tidligfase av byggeprosjekter. Bruken av BIM gjør at flereaktører er involvert tidlig i prosjektet, noe som gjør at man flytter kompetansen til det stadiet hvor mulighetene forendring er størst og de økonomiske konsekvensene er minst. Samtidig vil arbeidet foregå mot en felles modell, noe som optimalt sett reduserer byggefeil og arbeidsmengde. Det vil likevel være utfordringer knyttet til dekontraktsmessige forhold ved bygningsmodellen, nye arbeidsprosesser og ikke minst kompatibel programvare.Vi har gjort en vurdering av hvordan bruken av en BIM-modell kan påvirke prosessene rundt innhenting av data forenergiberegninger, og man ser at ikke alle forhold er like godt ivaretatt. Den programvaren som er tilgjengelig harbegrenset mulighet for innlegging av klimadata og solskjerming, samt at forhold knyttet til driftstid, kuldebruer og lufttetthet aldri vil kunne beregnes helt eksakt. Vi ser at et helhetlig fokus på energieffektivitet fra tidlig fase vilkunne gi avkastning i form av bedre beslutningsgrunnlag, mer gjennomtenkte beslutninger og økonomisk drift. Det vil være utfordringer knyttet både til personer, prosesser og teknologi, og mange elementer må på plass før man kan dra full nytte av BIM-teknologien. I manualen vi har utviklet går vi i detalj inn på simulering og måling av energiforbruk, men omtaler resten av energiledelsesmetodikken på generelt grunnlag. For å kunne ivareta energieffektivitet fra tidligfase og implementere energiledelse i prosjekter, er det nødvendig at det utarbeides en fullverdig IDM for dette, samt at programvare og kompetanse videreutviklesnb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleEnergifokus i tidligfase av byggeprosjektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel