• Arbeid med meningslogikk og lek 

   Walaker, Vilde Fossum (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven vil jeg analysere hvordan meningslogikken i Alice i Eventyrland kommer til uttrykk i teksten. Teorigrunnlaget for oppgaven vil være Gilles Deleuze (2017) sin bok Meningens Logik, samt teori som omhandler ...
  • Bildeboka i samtaler om døden 

   Aune, Frida Lyngstad Aune (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven er det gjennomført en analyse av bildeboka Roy, samt drøftet hvordan boka kan brukes i klasserommet på 1.-7.trinn. Bakgrunnen for oppgaven var en oppfatning av at temaet døden får lite oppmerksomhet i ...
  • Bildeboka Sinna Mann - har den en plass i skolen? 

   Dørum, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven undersøkes det om bildeboka Sinna Mann (2003) av Gro Dahle og Svein Nyhus, på tross av sin voldsomme tematikk; strukturert mishandling i nære relasjoner, kan og bør ha en plass i skolen. Oppgaven tar ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Lilleindset, Ingeborg (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven ønsker jeg å se på hva som er de utløsende årsakene til utfordringer i skole-hjem samarbeidet, og hvordan kan retningslinjene for skolen skape slike utfordringer. De viktigste momentene jeg velger å se ...
  • En nyliberal ideologi = ulike svar Hva tenker lærerne? 

   Rørmark, Julie Wågan (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg den nyliberale utdanningspolitikken, sett i sammenheng med skolens doble oppdrag. Oppgaven belyser noen motstridende formuleringer i ulike styringsdokumenter som skolen og lærerne skal ...
  • HA TRO PÅ MEG - Tilrettelegging for elever med ADHD 

   Kvestad Evensen, Kathrine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven har fått navnet HA TRO PÅ MEG, og den handler om hvordan lærere legger til rette for at elever med AD(H)D skal kunne konsentrere seg. Jeg legger vekt på hva som kjennetegner konsentrasjonsvansker hos barn ...
  • Håret til Mamma i en litterær samtale 

   Hånes, Maja Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Å arbeide med litteratur som tar opp vanskelige tema er viktig for barns utvikling. I denne oppgaven utfører jeg en litterær analyse av boka Håret til Mamma av Gro Dahle og Svein Nyhus, og ser på muligheter og utfordringer ...
  • Hvordan forstår to norsklærere kompetansemålene etter 10. trinn i sammenheng med sidemålsundervisninga i ungdomsskolen? 

   Sjøvik, Haakon Ovesen (Bachelor thesis, 2019)
   Dette bachelorprosjektet handler om forskning på hvordan lærere forstår kompetansemålene i norsk etter 10. trinn sett i sammenheng med undervisning i sidemål. Dette er gjort med en intensjon om å finne ut mer om hvordan ...
  • Jeg gleder meg til å være med deg 

   Oksnes, Karie Myklebust (Bachelor thesis, 2019)
   Relasjoner mellom lærer og elev er tematikken i denne oppgaven, og jeg søker svar på problemstillingen «Hva vektlegger enkelte lærere i arbeidet med å skape gode relasjoner til elevene?». I arbeidet med å besvare denne ...
  • "Lysne" som lysning. Vestlandslyrikk og eksistensielt orientert litteraturundervisning 

   Harstad, Ola; Dagsland, Sindre; Diesen, Even Igland (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen har til hensikt å bidra til den litteraturdidaktiske tenkningen om sanglyrikk. For å gjøre dette leses og lyttes det til låten «Lysne» av Erlend O. Nødtvedt og Erlend Apneseth Trio, med fokus på samspillet ...
  • Læreres forståelse av tilpasset opplæring for evnerike elever 

   Aandal, Live (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Problemstilling: Hvordan forstår tre grunnskolelærere prinsippet om tilpasset opplæring for evnerike elever? Som problemstillingen antyder, søker denne studien svar på læreres forståelser, oppfatninger og ...
  • Mot en mindre litteraturlærer: En fremskrivning av problemet om litteraturlærerens bliven 

   Harstad, Ola (Doktoravhandlinger ved NTNU;2018:347, Doctoral thesis, 2018)
   Sammendrag Gjennom litteraturlærerutdanningen blir den fremtidige litteraturlærer større; ikke bare ved å få flere studiepoeng eller en høyere grad, men også ved å få høyere litterær kompetanse, lære flere fagbegreper ...
  • Motstand som didaktisk potensial i kreative skriveprosesser 

   Dagsland, Sindre; Diesen, Even Igland; Harstad, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Norskfagets litteraturundervisning i spenning mellom danning og nytte 

   Tverli, Malin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er en analyse av spenningen mellom danning og nytte innenfor litteraturdelen av norskfaget i den gjeldende læreplanen; Læreplan for Kunnskapsløftet (LK06), og den foregående læreplanen; Læreplanverket ...
  • Om betydningen av å ikke forstå – Et bidrag til tenkning om litteraturundervisning 

   Borren, Linda Erlien (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven er fundert i en antagelse om at det å ikke forstå er en helt essensiell del av enhver forståelsesprosess, og at en slik vektlegging passer litteraturdidaktikken bedre enn et fokus på raske resultater det er ...
  • Relasjonens betydning for læring 

   Risnes, Mona (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven har som fokus å se på relasjonens betydning for læring, og da med tanke på relasjon mellom lærer-elev. Problemstillingen er: hvordan kan god relasjon mellom lærer-elev påvirke elevenes mulighet for læring, ...
  • Steinerskulen og den offentlege skulen - ei samanlikning med fokus på ideologi, fridom og estetikk 

   Sønnesyn, Guro Gjendine Solstad (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgåva omhandlar skilnadane mellom Steinerskulen og den offentlege skulen. Problemstillinga er difor: Kva er dei største skilnadane mellom Steinerskulen og den offentlege skulen? Metoden eg har nytta for ...
  • Superheltfortellingens vei til identitetsutvikling 

   Linækkeren, Hanne Marielle (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven inneholder forskning om bruken av litteratur i skolen, og hvordan spesielt fantastisk litteratur kan være en identitetsutviklende byggestein i elevenes utvikling. Dette kobles spesifikt til hvilke intertekstuelle ...
  • Tospråklig fagopplæring 

   Aasum,Kristensen,Vilde (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan den tospråklige fagopplæringen organiseres i Trondheim kommune. Hva den tospråklige fagopplæringen er, hvordan tospråklig fagopplæring henger sammen med særskilt språkopplæring ...