Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoen, Torill
dc.contributor.authorRasmussen, Therese Iren Ravn
dc.date.accessioned2024-04-13T17:19:36Z
dc.date.available2024-04-13T17:19:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:178620823:105333992
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3126374
dc.description.abstractMye tyder på at atferdsvansker i skolen er et økende problem i dagens samfunn. Elever som sliter med å regulere sin atferd og tilpasse seg skolehverdagen vekker bekymring blant skoleansatte. For elever med atferdsvansker er skolen en viktig arena for sosial utvikling og inkludering. Derfor er de ansattes kompetanse og forståelse av atferdsvansker av stor betydning for å kunne håndtere dem effektivt og støtte disse elevene for å sikre positiv utvikling. Videre tyder forskning på at assistenter spiller en viktig rolle i arbeidet med atferdsvansker i skolen, men det er vanskelig å finne studier som undersøker assistentenes oppfatning av denne rollen eller hvordan de utfører den. Målet med denne studien har vært å få innsikt i assistenters opplevelser av sin rolle i arbeidet med elever med atferdsvansker. Dette har jeg utforsket gjennom problemstillingen «Hvordan opplever assistenter arbeidet med utagerende atferd i skolen?» Gjennom kvalitative intervjuer delte fire assistenter sine refleksjoner og opplevelser. I studien fant jeg at informantene var opptatt av opplevelsen av egen kompetanse, opplevelsen av utenforskap og opplevelsen av ansvar. Informantene i studien la vekt på betydningen av kompetanse i håndtering av atferdsvansker. De mente selv at de mangler tilstrekkelig kunnskap om atferdsvansker for å takle utfordringene. De uttrykte et sterkt ønske om å øke sin kompetanse på dette området. Manglende inkludering og deltakelse i det faglige fellesskapet og i planlegging av skolehverdagen ble også identifisert som en opplevelse informantene satt med. De følte seg sjelden inkludert i samarbeid og planlegging, noe de opplevde begrenset deres arbeid med å håndtere elever med atferdsvansker effektivt. Assistentene etterlyste mer målrettet samarbeid med pedagoger og eksterne instanser for å kunne støtte elevene mer hensiktsmessig. I studien fant jeg også at assistentene opplevde et betydelig ansvar i arbeidet med denne elevgruppen. Mangel på støtte og veiledning fra skolens ledelse og kolleger gjorde at informantene kjente på en opplevelse av å stå alene i arbeidet med elevene. De følte seg ansvarlige for å ivareta elevene og håndtere atferdsvanskene, men uten støtte, veiledning og kunnskap opplevdes ansvaret belastende og førte til usikkerhet og stress, samt bekymring for egen helse og eget velvære. Denne studien diskuterer viktigheten av kompetanse, faglig fellesskap og riktig plassering av ansvar når det gjelder arbeidet med elever med atferdsvansker i skolen. Resultatene fra denne studien gir innsikt i hvordan assistenter opplever sin rolle i arbeidet med elever med atferdsvansker. Det er viktig å ta hensyn til disse opplevelsene og erfaringene for å kunne utvikle bedre støttetiltak og veiledning for assistenter, som spiller en avgjørende rolle i skolemiljøet.
dc.description.abstractMuch indicates that behavioral difficulties in schools are a growing issue in today's society. Students who struggle to regulate their behavior and adapt to the school environment raise concerns among school staff. For students with behavioral challenges, school is a crucial arena for social development and inclusion. Therefore, the competence and understanding of school staff regarding behavioral difficulties are of significant importance for effectively managing them and supporting these students to ensure positive development. Furthermore, research suggests that teaching assistants play a crucial role in addressing behavioral challenges in schools, but it is challenging to find studies that investigate teaching assistants' perceptions of this role or how they perform it. The aim of this study has been to gain insights into their experiences of teaching assistants' role in working with students with behavioral difficulties. This has been explored through the research question, «How do teaching assistants experience working with disruptive behavior in schools?» Through qualitative interviews, four teaching assistants shared their reflections and experiences. In the study, I found that the participants were concerned about the experience of one's own competence, the experience of exclusion, and the experience of responsibility. The participants in the study emphasized the importance of competence in handling behavioral difficulties. They believed that they lacked sufficient knowledge about behavioral challenges to address them effectively and expressed a strong desire to enhance their competence in this area. Lack of inclusion and participation in the professional community and in the planning of the school day were also identified as experiences that the participants had. They often felt excluded from collaboration and planning, which they perceived as limiting their ability to effectively manage students with behavioral difficulties. The teaching assistants called for more targeted collaboration with educators and external agencies to support students more effectively. In the study, I also found that the teaching assistants felt a significant burden of responsibility in working with this group of students. The lack of support and guidance from the school's leadership and colleagues made the participants feel like they were on their own in their work with the students. They felt responsible for the well-being of the students and managing their behavioral challenges, but without support, guidance, and knowledge, this responsibility became burdensome and led to uncertainty, stress, and concerns about their own health and well-being. This study discusses the importance of competence, professional community, and the appropriate allocation of responsibilities when it comes to working with students with behavioral difficulties in schools. The findings from this study provide insights into how teaching assistants perceive their role in working with students with behavioral challenges. It is essential to consider these experiences and insights in developing better support measures and guidance for teaching assistants, who play a crucial role in the school environment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Det er liksom ikke et eget kapittel i barne- og ungdomsarbeider-boka om det." En kvalitativ studie av fire assistenters opplevelse av å arbeide med utagerende atferd i skolen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel