Show simple item record

dc.contributor.advisorSølvberg, Astrid
dc.contributor.authorJohannesen, Kirsti Bråten
dc.date.accessioned2024-03-27T18:19:50Z
dc.date.available2024-03-27T18:19:50Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:154451721:50058321
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3124346
dc.description.abstractHøyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er en praksisnær og arbeidslivsrelevant utdanning som bygger på yrkesfaglig kompetanse. I tråd med Regjeringens strategi for fleksibel og desentralisert utdanning, satses det i fagskolen på flere studier med fleksibel og nettbasert undervisning. Fagskolestudentene er ofte voksne som tar utdanning i kombinasjon med full jobb og forpliktelser på hjemmebane. Hensikten med studien er å belyse hvilken støtte studentene har behov for fra lærer når de deltar i fleksibel, nettbasert undervisning. For å undersøke dette, har jeg intervjuet 6 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning med erfaring fra denne type undervisning. Funnene belyses ved hjelp av teori og tidligere forskning. Det teoretiske fundamentet i studien bygger på Illeris sin læringstrekant som synliggjør læringens kompleksitet, og på sosiokulturell læringsteori med fokus på scaffolding. Materialet viser tre hovedfunn; deltakerne gir uttrykk for at de har behov for faglig støtte, behov for støtte som fremmer aktiv deltakelse og behov for støtte til å fullføre utdannelsen. Studien viser at overgangen til studenttilværelsen kan være utfordrende for mange, og det er behov for støtte fra lærer til å komme inn i studentrollen. Materialet viser at en tilgjengelig og tilstedeværende lærer er betydningsfullt. Lærer kan gi faglig støtte gjennom undervisning som er relevant for studentens daglige arbeid, der studentene får brukt sine erfaringer. Underveisvurdering og tilbakemeldinger fra lærer gir studentene mulighet til å ta i bruk teori og praktisk erfaring for å løse relevante oppgaver og komme lenger i sin læring enn de ville gjort uten denne støtten. Deltakerne opplever at det er støtte og læring i diskusjon med medstudenter. Studentene kan komme videre i sin læring ved å dele og diskutere, men trenger likevel innspill fra lærer for å nå sin nærmeste utviklingssone. Lærer kan stille spørsmål for å skape refleksjon, tilrettelegge for relevans og bruke studentenes erfaringer. Materialet viser at tydelige rammer, klare forventninger og forutsigbare planer er betydningsfullt for studentene. Kunnskap fra denne studien kan være nyttig for planlegging av fleksibel, nettbasert undervisning. Læring må starte der den enkelte student er. Denne studien bidrar med innsikt i hva som er studentens behov, noe som vil være formålstjenlig for å kunne tilrettelegge for nettbasert undervisning med høy pedagogisk kvalitet.
dc.description.abstractHigher vocational education (vocational college) is a practice-oriented and work-relevant form of education. In line with the Governments strategy for flexible and decentralized education, vocational colleges are investing in more programs with flexible and online teaching. Students in higher vocational education are often adults pursuing education while juggling full-time job and obligations at home. The purpose of this study is to shed light on the support students require from teachers when they participate in flexible, online teaching. To investigate this, I have interviewed 6 students in higher vocational education with experience from this type of teaching. The findings are explained using theory and previous research. The theoretical foundation of the study is based on the complexity of learning made visible through Illeris’ learning-triangle and socio-cultural learning theory with a focus on scaffolding. The material reveals three main findings; participants express the need for academic support, the need for support that promotes active participation, and the need for support to complete their education. The study shows that the transition to student life can be challenging, requiring teacher support to adapt to the student role. The material indicates that a accessible and present teacher is important. Teachers can provide academic support through instructions relevant to the students daily work, allowing them to use their experiences. Feedback from teachers enable students to use theory and practical experience to solve relevant tasks and advance their learning more than they would without this support. Participants find support and learning through discussion with fellow students. While students can progress in their learning through sharing and discussing, teacher input is still necessary to reach their proximal development zone. Teachers can ask questions to stimulate reflection, facilitate relevance, and utilize students’ experiences. The material shows that clear framework, expectations, and predictable plans are significant for students. Knowledge from this study can be useful for planning flexible, online teaching. Learning must start where the individual student is. This study provides insight into the student needs, facilitating the design of online teaching with high pedagogical quality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærerstøtte i fleksibel, nettbasert undervisning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record