Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Per
dc.contributor.authorBrodtkorb, Kristin
dc.date.accessioned2024-03-23T18:20:34Z
dc.date.available2024-03-23T18:20:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:188103858:99645477
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123954
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Grunnleggende ferdigheter i matematikk er både nødvendig og hensiktsmessig kunnskap for å kunne klare seg i dagens samfunn. Når matematikk skal læres, så handler det om ferdigheter og forståelse som det forventes at eleven skal tilegne seg. Mange elever mestrer ikke de krav og forventninger som skolen har som mål for opplæringen, og opplever dermed at de er i matematikkvansker. Utgangspunktet for valg av problem-stilling er et ønske om å finne svar på hva forskningen legger vekt på når elever strever med å mestre matematikkfaget. Masteroppgavens problemstilling er: Hva er matematikkvansker og hvordan kan skolen og PPT hjelpe elever som er i slike vansker? Studien tar for seg ulike tilnærminger til matematikk og matematikkvansker, samt hvilke tiltak som ser ut til å virke. Hensikten er å få en oversikt over hva vi vet om dette og hvilke store linjer som eventuelt kan trekkes ut fra forskning og empiriske studier. Metoden i denne masteroppgaven er tradisjonell (narrativ) litteraturstudie. En slik metode kan brukes for å få innsikt i et felt som er av interesse, og litteraturen som er valgt omfatter både internasjonal og nasjonal forskning. Kontekst og teori er sammen med fire forskningsartikler med på å besvare oppgavens problemstilling. Alle kapitlene i masteroppgaven skal til sammen gi et dekkende svar på problemstillingen. Oppsummert viser litteraturgjennomgangen at intensive tiltak kan bidra til å styrke elevers grunnleggende ferdigheter i matematikk. Det er likevel funn i disse studiene som tyder på at det er behov for mere forskning når det gjelder både varighet og frekvens av slike tiltak. Intervensjoner må også sees i sammenheng med innhold, kvalitet og organisering av den ordinære opplæringen slik at disse knyttes tett sammen. Forskningsbaserte tiltak må også vurderes ut fra den konteksten og de lokale læringsbetingelsene som finner sted. Det vil derfor være mange faktorer som spiller inn når en skal evaluere aktuelle tiltak og pedagogisk praksis. Nøkkelord: Mathematic disability – Mathematic difficulty - Teaching Methods -Intervention
dc.description.abstractAbstract Basic skills in mathematics are both necessary and practical knowledge for functioning in society nowadays. When learning mathematics, it is about skills and understanding that are expected to be acquired by the pupils. Many pupils do not meet the requirements and expectations that the school sets as goals for education, and therefore they will experience difficulties in mathematics. The base for choosing the issue or problem statement is a desire to find answers to what research emphasizes when pupils struggle to master the subject of mathematics. The problem statement of the thesis is: What are mathematics difficulties and how can the school and PPT help students who are experiencing such difficulties? The study explores different approaches to mathematics and mathematics difficulties, as well as interventions that seem to be effective. The purpose is to gain an overview of what we know about this and what major trends can potentially be drawn from research and empirical studies. The method in this master thesis is traditional (narrative) literature study. Such a method can be used to gain insight into a field of interest, and the chosen literature includes both international and national research. Context and theory, along with four research articles, contribute to answering the research question. All chapters in the thesis should together provide a comprehensive answer to the problem statement. In summary, the literature review shows that intensive interventions can contribute to strengthening the pupils’ basic skills in mathematics. However, findings in these studies suggest that there is a need for more research regarding both the duration and frequency of such interventions. Interventions must also be considered in relation to the content, quality, and organization of regular education so that they are closely linked. Research-based interventions must also be evaluated based on the context and local learning conditions that are taking place. Therefore, there will be many factors that come into play when evaluating current interventions and educational practices. Keywords: Mathematic disability - Mathematic difficulty - Teaching Methods - Intervention
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva er matematikkvansker og hvordan kan skolen og PPT hjelpe elever som er i slike vansker?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record