Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Parmar, Ashis Jalote
dc.contributor.authorGahre, Greger
dc.date.accessioned2024-03-12T18:19:35Z
dc.date.available2024-03-12T18:19:35Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:155730156:22048036
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122021
dc.description.abstractDenne oppgaven utforsker service design og kognitiv load i konteksten av etterutdanning av fødselshjelpere i Tanzania. I 2019 skjedde 98% av maternelle dødsfall i lav- og middelinntekt land.Hovedårsaken til denne skjeve fordelingen er mangelen på helsepersonell og lavt kunnskapsnivå hos fødselshjelperne. For å redusere disse høye tallene er det nyttig å spre kunnskap og implementere nye treningsprodukter. På den andre siden vil det å introdusere nye treningsprodukter til allerede overarbeidede fødselshjelpere, bli en ekstra byrde for dem. Selv om vi synes produktene er brukervennlige, kan den generelle implementeringen fort bli for kompleks og tidkrevende. Når det blir for mye ny informasjon, er det vanskeligere å huske ting og få med seg ny lærdom. I denne oppgaven har service design blitt brukt for å få et overordnet bilde av treningserfaringen til helsepersonell. Målet er hvordan treningen kan forbedres uten å øke kognitiv load for mye. For identifisering av områder det haster å forbedre, ble fire allerede eksisterende treningsprodukter i Laerdal Global Health portfolio analysert. Primære studier ble utført både fra Norge og on-site i Tanzania ved å bruke metoder som contextual inquiry, fokusgrupper og co-design. Organisering og forberedelse til scenario trening ble identifisert som de primære problemene relatert til opptreningen. Denne oppgaven skildrer et nytt brukerdrevet treningsystem for fødselshjelpere. Målet er å lage et mer effektivt scenario treningsopplegg basert på allerede eksisterende hjelpemidler som finnes hos Laerdal. Det å lage nye løsninger på allerede kjente metoder samtidig som man fordeler roller og ansvar, reduserer kompleksiteten. Denne fremgangsmåten vil gjøre det lettere å implementere et nytt konsept uten å øke helsearbeiderens kognitive load for mye. Co-design har blitt brukt for å sikre en brukervennlig designprosess og at den endelige løsningen stammer fra helsearbeideren. Oppgaven bidrar til Laerdal Global Health ved å tilføre et system som gjør det enklere for fødselshjelperne å bruke treningsproduktene deres. Først og fremst støtter oppgaven bruk av service design som en verdifull tilnærming til bruk ved samarbeid med helsearbeidere i Tanzania.
dc.description.abstractThis thesis explores service design and cognitive load in the context of continuous training for maternal healthcare workers in Tanzania. In 2019, 98% of maternal deaths happened in low-and middle-income countries. The main causes of these imbalanced numbers are inadequate skills and a shortage of healthcare workers. To reduce these high numbers it is helpful to distribute knowledge and implement new training products. However, introducing new training products to already overworked healthcare workers will place an extra burden on them. Even though we find it user-friendly, the overall implementation might be too complex and take too much time. When our brain gets overloaded, it is harder to remember and learn new information. In this thesis, service design has been used to get a comprehensive picture of healthcare workers' experience with training. The aim is how to improve the training without increasing the cognitive load too much. Analyzing four training products within Laerdal Global Health’s existing portfolio, served as a foundation for identifying the areas that urgently required improvement. The primary studies were conducted both remotely and on-site in Tanzania, using methods like contextual inquiries, focus groups, and co-design. Organizing and preparing scenario training were identified as the primary issues related to training. This thesis results in a new user driven training system for maternal health care workers. It aims at streamlining scenario-training based on existing services offered by Laerdal. Building a new solution on familiar services ensures smoother implementation, while distributing roles and responsibilities reduces task complexity. This approach will help to implement a new service without excessively burdening the cognitive load of the healthcare workers. Collaborative design has been used to ensure a user-centric design process and make the final solutions based on ideas coming from the healthcare workers. This thesis contributes to Laerdal Global Health by providing a system that makes it easier for healthcare workers to use their training products. Overall, this thesis supports the use of service design as a valuable approach when working with healthcare workers in Tanzania.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRole of Design to Reduce Cognitive Load on Training for Maternity Care in Tanzania
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record