Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHauge, Kåre
dc.contributor.authorFive, Ketil Heim
dc.date.accessioned2024-03-02T18:19:27Z
dc.date.available2024-03-02T18:19:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:163495998:50159740
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3120740
dc.description.abstractSammendrag Masteroppgaven tar for seg hvilken læring som utvikles når lærere samhandler i et team. Undersøkelsen som oppgaven bygger på har til hensikt å finne ut hvilken kunnskap som utvikles i teamsamarbeidet og hvilken nytte den kunnskapen kan ha både for lærerne selv, for skolen som organisasjon og for elevene. Problemstillingen er: Hvordan utvikles kunnskap hos lærerne i teamsamarbeid? Undersøkelsene er utført ved intervju som forskningsmetode. Det en kvalitativ form for forskning. Intervjuene gjennomføres hos syv personer som arbeider enten som lærer eller avdelingsleder i skolen. De representerer ulike skoler, seks av dem i videregående skoler og en i grunnskolen. Alle intervjupersonene har arbeidet mer enn fem år i skolen. Gjennom undersøkelsene, analysen og drøftingen belyses de grunnleggende betingelsene, de kognitive og psykososiale forhold, for at det oppstår læring gjennom teamsamarbeidet. Definisjonen av «reelle» team representer noen rammer og føringer som kan ha innvirkning på hvordan medlemmene kan innordne seg for å oppnå best mulige læringsvilkår. Et kjennetegn på reelle team er at medlemmene har en gjensidig oppgaveavhengighet, og felles resultatansvar. Funn ved undersøkelsen viser i hovedsak at lærerne foretrekker å være organisert i team. Den formelle definisjonen på team er imidlertid lite gjenkjennelig hos de fleste skoleteamene som omtales, og de bærer mer preg av å være ordinære arbeidsgrupper. Det er flere forhold ved teamsamarbeidet som kan påvirke læringsutbyttet hos lærerne. Trygghet i teamet fremholdes som en positiv faktor for læring. Det kan imidlertid ta tid for nyansatte å oppleve trygghet i et faglig tungt lærerteam. Diskusjoner om didaktikk og pedagogikk bidrar til læring i teamene. I små og faglig homogene team er det gode læringsprosesser. I de større og mer faglig heterogene team kan det genereres mer kunnskap, og særlig om det oppstår sakskonflikter i teamet. Organisasjonslæring er ikke like tydelig hos de videregående skolene som ved grunnskole. Grunnskolen har en plangruppe som representerer et bindeledd mellom lærerteamene og skolens ledelse, samt at lærere rulleres mellom team for å oppnå kunnskapsdeling i organisasjonen. I videregående skole skjer organisasjonslæring ved at lærerne ofte er medlemmer av flere team. Samarbeidsmulighetene i teamene har betydning for elevenes læring. Lærernes samarbeid fremholdes som en god måte å påvirke elevenes læringsvilkår på. Både fagteamets interne forskjellighet, og kunnskapsdeling om elevenes styrker og utfordringer påvirker elevenes læringsvilkår. Trygge lærere som deler sin faglige kompetanse med hverandre er fremholdt som viktig for elevenes læring. Samlokalisering av lærernes arbeidsplasser i fagteam er en positiv faktor for lærernes læring. Det er i den sammenheng at en får mest relevant informasjon, som igjen kan generere tema for de formelle møtene. Det poengteres imidlertid at læringen avhenger av hvor godt samspillet mellom lærerne på teamet er. I grunnskolen kan det være flere team i det samme arbeidsrommet, noe som gjør at det kan utvikles læring både mellom lærerne i et team, og mellom de ulike teamene på samme sted.
dc.description.abstractSummary The master’s thesis explores the learning that occurs when teachers collaborate as a team. The study aims to identify the knowledge that is developed through team collaboration and its potential benefits for teachers, the school, and students. The research question is: How is knowledge developed among teachers in team collaboration? The surveys were conducted using interviews as a research method. This is a qualitative form of research. The interviews are conducted with seven people who work either as teachers or heads of department in schools. They represent different schools, six of them upper secondary schools and one primary school. All interviewees have worked in schools for more than five years. Through the surveys, analyses and discussions, the basic conditions, the cognitive and psychosocial conditions, for learning to occur through teamwork are highlighted. The definition of "real" teams represents a framework and guidelines that can have an impact on how members can organise themselves to achieve the best possible learning conditions. A characteristic of real teams is that members have a mutual dependency on tasks and shared responsibility for results. Findings from the survey mainly show that teachers prefer to be organised in teams. However, the formal definition of a team is not very recognisable in most of the school teams mentioned, and they are more like ordinary working groups. There are several aspects of team co-operation that can affect teachers' learning outcomes. Security in the team is emphasised as a positive factor for learning. However, it can take time for new employees to feel secure in an academically demanding team of teachers. Discussions about didactics and pedagogy contribute to learning in the teams. There are good learning processes in small and academically homogenous teams. In larger and more academically heterogeneous teams, more knowledge can be generated, especially if conflicts arise in the team. Organisational learning is not as evident in upper secondary schools as in primary schools. Primary schools have a planning group that represents a link between the teaching teams and the school's management, and teachers are rotated between teams to achieve knowledge sharing in the organisation. In upper secondary schools, organisational learning takes place because teachers are often members of several teams. The opportunities for co-operation in the teams are important for pupils' learning. Teachers' collaboration is emphasised as a good way of influencing pupils' learning conditions. Both the team’s internal differences and the sharing of knowledge about pupils' strengths and challenges affect pupils' learning conditions. Confident teachers who share their professional expertise with each other are emphasised as important for pupils' learning. The co-location of teachers' workplaces in teams is a positive factor for teachers' learning. It is in this context that the most relevant information is obtained, which in turn can generate topics for the formal meetings. However, it is emphasised that learning depends on how good the interaction between the teachers in the team is. In primary schools, there may be several teams in the same workspace, which means that learning can develop both between the teachers in a team and between the different teams in the same place.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av teamorganisering ved skoler
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel