Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Yngve
dc.contributor.authorMurphy, Katarina Gjendem
dc.contributor.authorMoksnes, Silje Marie Savland
dc.date.accessioned2023-11-14T18:20:15Z
dc.date.available2023-11-14T18:20:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145904930:22993291
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102583
dc.description.abstractForekomsten av tannbehandlingsangst er omfattende og påvirker enkeltpersoner i ulike aldersgrupper, inkludert både voksne og barn. Denne tilstanden har potensial til å føre til vedvarende tannhelseproblemer. Tannbehandlingsangst oppstår ofte i barndommen. Dette understreker derfor betydningen av forebyggende tiltak rettet mot barn, da slike tiltak effektivt kan redusere antallet berørte individer. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke potensialet til digital teknologi, spesifikt digitale interaktive narrativer, i forebygging av tannbehandlingsangst blant barn. For å oppnå dette, har følgende forskningsspørsmål veiledet vår oppgave: (1) Hvilke tiltak blir for tiden brukt av tannhelsepersonell for å forebygge tannlegeskrekk hos barn?, (2) Hvordan kan eksisterende forebyggende tiltak brukt av tannhelsepersonell overføres og potensielt berikes gjennom interaktive narrativer?, (3) Hvordan vurderer barn og tannhelsepersonell ideen om å bruke digitale interaktive narrativer som verktøy for forebygging av tannbehandlingsangst? Disse spørsmålene ble besvart gjennom en undersøkelse av relevant litteratur, semi-strukturerte intervjuer med tannhelsepersonell, workshops med barn, prototyping samt evalueringer med både tannhelsepersonell og barn. Dette resulterte i en prototype av et digitalt interaktivt narrativ kalt, ToothTales, for forebygging av tannbehandlingsangst, samt fem designanbefalinger for digitale interaktive narrativer for forebygging av tannbehandlingsangst: (1) Gi det enkelte barnet muligheten til å påvirke historiens utvikling, (2) Sørg for at det digitale interaktive narrativet formidler en realistisk fremstilling av tannbehandlingssituasjonen, (3) Inkludér visuelle effekter og audio for å engasjere barnet, (4) Design brukergrensesnittet og innholdet med hensyn til brukerens alder, (5) Bruk metaforer for å visualisere og forenkle komplekse begreper. Denne masteroppgaven konkluderer med at det er potensial for å bruke digitale interaktive narrativer som et forebyggende verktøy mot tannbehandlingsangst hos barn.
dc.description.abstractThe prevalence of dental anxiety is extensive, impacting individuals in different age groups, including children and adults. This condition has the potential to lead to persistent dental health issues. Its onset is commonly observed during childhood, emphasizing the significance of preventive measures aimed at children, as they can effectively decrease the overall number of affected individuals. The objective of this thesis is to investigate the potential of digital technology, specifically digital interactive narratives, in preventing dental anxiety among children. To achieve this, the following research questions have guided our thesis: (1) Which measures are currently employed by dental professionals to prevent dental anxiety in children?, (2) How can existing preventive measures employed by dental professionals be transferred and potentially enriched through interactive narratives?, (3) How do children and dental professionals consider the idea of using digital interactive narratives as a dental anxiety prevention tool? These questions were answered through an investigation of relevant literature, semi-structured interviews with dental professionals, workshops with children, prototyping and evaluations with both dental professionals and children. This resulted in the digital interactive narrative prototype, ToothTales, for dental anxiety prevention as well as five design recommendations for digital interactive narratives for dental anxiety prevention: (1) Provide the individual child with the ability to make an impact on the story progression, (2) Ensure the digital interactive narrative conveys a realistic presentation of the dental situation, (3) Include visuals and audio effects to engage the child, (4) Design the interface and content with regard to the user group’s age, (5) Use metaphors to visualize and simplify complex concepts. This thesis concludes that there is potential for using digital interactive narratives as preventative tool for dental anxiety in children.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.title"Drills, needles, and pain": Design Recommendations for Digital Interactive Narratives in Dental Anxiety Prevention for Children
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record