Show simple item record

dc.contributor.advisorCollins, David Anthony
dc.contributor.authorThiis, Pernille Bang
dc.date.accessioned2023-11-14T18:19:34Z
dc.date.available2023-11-14T18:19:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147160974:97296826
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102573
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å utforske den relasjonsbaserte forretningsmodellen Vested gjennom en case-studie av Facility Management i Equinor. Vested-metoden består av fem regler som må følges i implementeringsprosessen, og målet er å etablere tillit og relasjoner mellom partene. Denne modellen representerer en overgang fra en maktsentrert relasjon i kontraktsforholdet til en mer relasjonsbasert tilnærming. Gjennom en case-studie av Facility Management i Equinor, sammen med ISS, blir implementeringsprosessen og etterfølgende periode undersøkt. Oppgaven tar hovedsakelig Equinor´s perspektiv på modellen, og den valgte problemstillingen er: Hva er de viktigste utfordringene og mulighetene knyttet til implementeringen av Vested-tilnærmingen mellom Equinor og ISS innenfor Facility Management? Forskningen er basert på kvalitative intervjuer og observasjoner, der totalt 9 dybdeintervjuer er gjennomført. I tillegg har det vært observasjoner på kontorbyggene til Equinor i Trondheim, Bergen og Stavanger. Videre har det også vært litteraturstudier, dokumentanalyse og deltakelse i flere nettbaserte kurs. Disse kursene er gjennomført digitalt ved The University of Tennessee, som er universitetet der Vested-metodologien ble utviklet. Funnene i oppgaven viser at det har vært en omfattende og innholdsrik prosess for å oppnå en avtale mellom Equinor og ISS, ettersom dette var en ny tilnærming for begge parter. Equinor og ISS engasjerte seg i en serie med 52 fulle dagers workshops over en periode på seks måneder for å implementere alle de fem reglene i Vested-metodologien. Det bemerkelsesverdige var at prismodellen, som vanligvis er et kritisk element i enhver avtale, ikke ble diskutert før regel 4, langt ut i prosessen. Dette medførte at Equinor og ISS måtte gå gjennom flere steg og avklaringer før de begynte å diskutere pris. Forskningen understreker betydningen av en progressiv tilnærming, med fokus på å etablere tillit og relasjoner før prisdiskusjoner tar sted. Resultatene viser også at begge parter var svært engasjerte og motiverte for å oppnå en avtale basert på tillit, og dette har hatt en betydelig innvirkning på suksessen. Innovasjon og fleksibilitet for å møte endringer og utforske nye metoder innen eiendomsforvaltning har vært enklere å oppnå med den relasjonsbaserte modellen. Tett oppfølging og strukturert styring har også vært en viktig faktor for suksessen. Hver organisasjon er unik, og den optimale tilnærmingen i en avtale varierer basert på individuelle behov. Forskningen som presenteres her representerer ikke en universell fasit for hvordan alle relasjonsbaserte forhold kan utvikle seg, men den gir empirisk bevis på at det har vært vellykket mellom Equinor og ISS.
dc.description.abstractThis thesis aims to examine the relationship-based business model, Vested, through a case study of Facility Management in Equinor. Vested is a methodology consisting of five rules that are crucial to its implementation, with the primary aim of establishing trust and fostering strong relationships among the involved partners. This model represents a transformation from power-based dynamics commonly found in contractual relationships, emphasizing the significance of the relationship-based approaches. Through an in-depth examination of Facility Management in Equinor, this research will explore the implementation process and the subsequent period. The collaboration under investigation specifically involves ISS as the partner. Consequently, the study will primarily research Equinor's perspective in exploring the applicability of the Vested model. The problem statement chosen for investigation is as follows: What are the key challenges and opportunities faced in the implementation of the Vested approach between Equinor and ISS within Facility Management? Qualitative interviews and observations constituted the primary research method, with a total of 9 in-depth interviews conducted. Furthermore, observations were carried out at Equinor´s office buildings located in Trondheim, Bergen, and Stavanger. Complementing the empirical data, an extensive review of relevant literature, document analysis, and participation in online courses of the Vested methodology was undertaken. Notably, these online courses were provided by The University of Tennessee, the institution responsible for developing the Vested methodology. The findings of this thesis demonstrate that the process of reaching an agreement between Equinor and ISS has been extensive and dynamic, and not the least - successful. This novel approach to deal-making introduced a paradigm shift for both partners involved. Equinor and ISS dedicated themselves to a series of 52 full-day workshops spanning a period of six months, aiming to implement all five rules outlined in the Vested methodology. Consequently, Equinor and ISS had to navigate through three preceding steps and clarifications before engaging in price-related negotiations, which is typically a critical element in all agreements. The research underscores the significance of adopting a progressive approach, emphasizing the importance of establishing trust and a strong relationship before delving into price considerations. Furthermore, the results indicate that both partners exhibited significant commitment and motivation to achieve an agreement grounded on trust, which has played a pivotal role in their success. The relationship-based model has facilitated innovation and flexibility in adapting to changes and exploring new methods in Facility Management. Additionally, meticulous follow-up and structured governance have emerged as crucial factors contributing to their accomplishments. It is important to acknowledge that every organisation is unique, and the choice of approach in an agreement depends on individual needs. Thus, the research does not provide a definitive blueprint for all relationship-based engagements. However, it presents empirical evidence demonstrating the relationship-based model's efficacy within the agreement between Equinor and ISS.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEquinor going Vested
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record