Show simple item record

dc.contributor.advisorAarsand, Liselott.
dc.contributor.authorEriksen, Ina-Margrethe.
dc.date.accessioned2023-11-07T18:20:06Z
dc.date.available2023-11-07T18:20:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146756172:35937815
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101228
dc.description.abstractArbeidslivet er en sentral del av hverdagen for mange mennesker, og det er derfor spennende å studere hvordan dette livet fungerer. Det er interessant å se på hvordan individer danner fellesskap og føler tilhørighet til hverandre. I den forbindelse undersøker denne oppgaven hvordan enkeltindividet opplever sin arbeidshverdag, ved å ta for seg følgende problemstilling: Hvilken betydning har arbeidsfellesskap og sosial tilhørighet for hvordan individer opplever sin arbeidshverdag? Oppgaven tar for seg begrepene arbeidsfellesskap og sosial tilhørighet, og viser videre til teoretiske perspektiver om det norske arbeidslivet, hvor den norske modellen, herunder samarbeidsmodellen gjør seg gjeldende for å beskrive strukturer på en arbeidsplass. Teori om autonomi, kommunikasjon og ledelse er også aktuelt for å beskrive funnene fra datamaterialet. Det empiriske grunnlaget bygger på en kvalitativ metode. Dataene er samlet inn gjennom syv semistrukturerte intervju, hvor en stegvis-deduktiv-induktiv metode brukes. Metodekapittelet viser beskrivelser av hvordan prosessen har vært, og har som hensikt å vise til en transparent undersøkelse, hvor kvalitetskriterier også gjør seg gjeldende. Hovedresultatene viser at informantene opplever arbeidsfellesskapet ulikt ut fra hvilken jobbsituasjon de har. Dette viser til opplevelser av det nære og det distanserte arbeidsfellesskapet, men kan også omhandle et arbeidsrelatert eller et sosialt fellesskap. Individualisme kan være en hindring for arbeidsfellesskapet, hvor det kan virke som om noen vektlegger individuelle behov ovenfor fellesskapets mål. Informantene opplever ulike former for tilknytning, hvor sosial tilhørighet, samt å gjøre ting i fellesskap er fundamentalt. Kjemi og relasjoner på arbeidsplassen viser seg å ha betydning for arbeidshverdagen. Kommunikasjon kan si noe om samhandlingen mellom deltakerne på arbeidsplassen, hvor dette kan være et fundament for hvordan individer og grupper føler seg sett og hørt. Ledelsen er av betydning for hvorvidt man opplever å bli inkludert i beslutningstaking. Informantene beskriver også mulighetene for selvstyring i sin arbeidshverdag, hvor det beskrives at ledelsen kan støtte eller undergrave mulighetene for autonomi. Oppgaven konkluderer med at alle er en del av helheten på en arbeidsplass. Det vil være en fordel dersom individer opplever at sin deltakelse er betydningsfull i en arbeidshverdag. Eksempelvis i form av gjensidig sosial tilhørighet, verdsetting av kompetanse, at man blir sett og hørt, og får delta i beslutninger. Dette kan tenkes å ha betydning for utviklingen av arbeidsfellesskap.
dc.description.abstractWorking life is a central part of everyday life for many people, and it is therefore exciting to study how this life works. It is interesting to see how individuals form communities and feel a sense of relatedness to each other. In this connection, this thesis investigates how the individual experiences their everyday working life, by addressing the following research question: What significance do work communities and social relatedness have on how individuals experience their everyday working life? The assignment deals with the concepts of work community and social relatedness, and further refers to theoretical perspectives on Norwegian working life, where the Norwegian model, including the collaboration model, is used to describe structures in a workplace. Theory about autonomy, communication and management is also relevant to describe the findings from the data material. The empirical basis is based on a qualitative method. The data has been collected through seven semi-structured interviews, where a step-by-step-deductive-inductive method is used. The method chapter shows descriptions of how the process has been, and aims to show a transparent investigation, where quality criteria also apply. The main results show that the informants experience the work community differently based on their job situation. This refers to experiences of the close and distant work community but can also refer to a work-related or a social community. Individualism can be an obstacle to the work community, where it can seem as if someone emphasizes individual needs above the community's goals. The informants experience various forms of attachment, where social relatedness and doing things together are fundamental. Chemistry and relationships in the workplace prove to be important for everyday working life. Communication can say something about the interaction between the participants in the workplace, where this can be a foundation for how individuals and groups feel seen and heard. The management is important for whether one feels included in decision-making. The informants also describe the opportunities for self-management in their everyday work, where it is described that management can support or undermine the opportunities for autonomy. The assignment concludes that everyone is part of the whole in a workplace. It would be an advantage if individuals feel that their participation is significant in a working day. For example, in the form of mutual social relatedness, valuing competence, being seen and heard, and being allowed to participate in decisions. This might be considered to have an impact on the development of work communities.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVi er alle sammen en bit, som til sammen blir en kake.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record