Show simple item record

dc.contributor.advisorNarvestad, Randi
dc.contributor.authorKildal, Trym Price
dc.contributor.authorSterten, Johan Heggset
dc.date.accessioned2023-10-14T17:19:21Z
dc.date.available2023-10-14T17:19:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147160974:97118398
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096544
dc.description.abstractSamfunnet gjennomgår kontinuerlige endringer, og digital utvikling innen kommunikasjonsteknologi har hatt eksponentiell vekst de siste 30 årene. Koronapandemien tvang flere til å jobbe hjemmefra, noe som senere førte til en økning i populariteten av fleksible arbeidsordninger. Denne oppgaven undersøker hvordan dette har påvirket boligpreferanser, spesielt med tanke på bostedslokalisering og boligutforming. (Sterten & Kildal, 2022) Ettersom byggherrer er beslutningstakere i boligutviklingsprosesser, studerer denne forskningen hvordan boligutviklere kan bruke slik informasjon for fremtidig verdiskapning. Den overordnede problemstillingen er: "Hvordan endrer muligheten for hjemmekontor boligkjøpers preferanser, og hvordan kan boligutviklere imøtekomme disse?" To forskningsspørsmål som logisk bygger på hverandre, skal besvare den overordnede problemstillingen ved hjelp av en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder. Først innhentes relevant bakgrunnsinformasjon, etterfulgt av en kvantitativ spørreundersøkelse og deretter kvalitative dybdeintervjuer med relevante eiendomsaktører. Metodetriangulering benyttes for å sammenligne og tolke resultatene fra de ulike metodene. Oppgaven starter med å belyse effektene av digitalisering på hjemmekontor og hvilke konsekvenser hjemmekontor og hybridkontor har på samfunnet. Deretter presenteres aktuelle løsninger for boligutforming, teknologi og fellesareal. Løsningene bidrar til arealeffektivitet og en boligutforming som i mange tilfeller legger til rette for arbeid hjemmefra. Dette ved enten å flytte funksjoner over til fellesareal som er tilrettelagt for hjemmekontor, eller ved at funksjoner innad i leiligheten utformes ved hjelp av smarte løsninger. Dette danner grunnlaget for den kvantitative undersøkelsen som viser vektingen av ulike preferanser. Resultatene fra spørreundersøkelsen danner et tolkningsgrunnlag som videre benyttes i dybdeintervjuer med ulike byggherrer. Forskningen viser også en betydelig etterspørsel etter løsninger som muliggjør nærhet til naturen. En kombinasjon av nærhet til fasiliteter og natur synes å være viktigst for beboere. Selv om sistnevnte har høyest prioritet ved undersøkelsen, velger mange å bo i byen. Oppgaven konkluderer med at mindre eiendomsaktører kan bidra til lønnsom utbygging i distriktene, og at en mulig løsning er en utradisjonell tilnærming der man legger til rette for å skape et minisamfunn. En slik løsning kan skape den ønskede kombinasjonen mellom nærhet til natur og nærhet til sentrum. Videre konkluderes det med at fellesarealer, i form av kafeer og lounger, har vist seg å være attraktive og kommersielt levedyktige alternativer som gir merverdi til boligprosjekter. Disse områdene fremmer sosialt fellesskap og fleksibilitet. For distriktsutvikling er det viktig å legge til rette for samarbeid mellom offentlige og private aktører. Dette kan gjøres ved å skape gunstige rammebetingelser og insentiver for utbyggere. Mange har også en positiv holdning til å flytte ut av byen, til fordel for minisamfunn i distriktet. Implementeringen av gode fellesarealer og tiltak for å tiltrekke utbyggere kan bidra til å skape attraktive og funksjonelle boligmiljøer som imøtekommer boligkjøperes behov og preferanser.
dc.description.abstractSociety undergoes continuous changes, and digital development within communication technology has seen exponential growth over the last 30 years. The coronavirus pandemic forced many to work from home, which later led to an increase in the popularity of flexible work arrangements. This thesis examines how this has affected housing preferences, particularly in terms of residential location and housing design. As builders are decision-makers in housing development processes, this research investigates how housing developers can use such information for future value creation. The overall research question is: "How does the opportunity for remote work change the preferences of home buyers, and how can housing developers accommodate these?" Two research questions that logically build on each other will answer the overarching issue using a combination of quantitative and qualitative methods. First, relevant background information is collected, followed by a quantitative survey and then qualitative in-depth interviews with relevant real estate actors. Method triangulation is used to compare and interpret the results from the different methods. The thesis begins by highlighting the effects of digitization on remote work and what consequences remote and hybrid office work have on society. It then presents current solutions for housing design, technology, and common areas. The solutions contribute to space efficiency and a housing design that, in many cases, facilitates work from home. This is either by moving functions over to common areas that are adapted for remote work or by designing functions within the apartment using smart solutions. This forms the basis for the quantitative survey that shows the weighting of different preferences. The results from the survey provide an interpretive basis further used in in-depth interviews with various builders. The research also shows that there is a significant demand for solutions enabling proximity to nature. A combination of proximity to amenities and nature seems to be most important for residents. While the latter has the highest priority in the survey, many still choose to live in the city. The thesis concludes that smaller real estate actors can contribute to profitable development in the districts, and that a possible solution is an unconventional approach where the aim is to create a mini-community. Such a solution can create the desired combination of proximity to nature and proximity to the city center. Furthermore, it is concluded that common areas, in the form of cafes and lounges, have proven to be attractive and commercially viable alternatives that add value to housing projects. These areas promote social community and flexibility. For district development, it is essential to facilitate cooperation between public and private actors. This can be done by creating favorable framework conditions and incentives for developers. There is also a positive attitude among many people towards moving out of the city and into mini-communities in the district. The implementation of good common areas and measures to attract developers can contribute to creating attractive and functional housing environments that meet the needs and preferences of home buyers.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremtidens boligpreferanser: Hvordan boligutviklere kan imøtekomme nye behov
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record