Show simple item record

dc.contributor.advisorWang, Alf Inge
dc.contributor.authorLeithe, Jorunn
dc.contributor.authorSchøyen, Leonard Nguyen
dc.date.accessioned2023-10-10T17:21:19Z
dc.date.available2023-10-10T17:21:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142737689:35242325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095627
dc.description.abstractÅ inspirere elever til å bruke dybdelæring er gunstig, fordi det beriker samfunnet med borgere som kan forstå og bruke kunnskap i nye situasjoner, noe som er avgjørende for å løse morgendagens problemer. Dybdelæring er å ta til seg kunnskap på en måte som fører til en varig forståelse av konsepter og deres relasjoner som elever er i stand til å bruke i nye situasjoner. Norges nye lære- planverk legger fokus på dybdelæring i utdanningen, men som med alle andre deler av pensum kan det være utfordrende å motivere elever med tradisjonelle undervisningsmetoder. Spillbasert læring er en lovende teknikk for å motivere elever til å lære, og kan potensielt brukes til å dybdelæring. En bedre forståelse av hvordan de to feltenes kan kombineres er nødvendig for at spillbasert læring kan støtte dybdelæring i undervisningspraksis. For å løse dette samler vi innsikt om spillbasert læring, samt tradisjonelle læringsteorier og dybdelæring. Ved å kombinere denne innsikten utviklet vi et læringsspill med spilldesignelementer som virker lovende for å legge til rette for dybdelæring – spillet Collective Reasoning. Spillet brukes i eksperimenter for å evaluere designet og vurdere spillets evne til å oppmuntre til dybdelæring. Vi fant ut at eksisterende teorier om fornøyelse og læring er et godt utgangspunkt for å designe læringsspill for å oppmuntre til dybdelæring, da de stemte godt med funnene fra eksperimentene. Konstruksjon av argumentgrafer og selvstyrt utforskning av fagfelt er komponenter av designet som bidro til å gjøre dybdelæring enklere å benytte i Collective Reasoning. Poengsystem og konkurranse er spilldesignelementer som motiverte elevene til å delta i spillet. Studiet vårt indikerer at læringsspill kan brukes til å stimulere til dybdelæring blant elever. Dette er et lovende funn for læringsspill om dybdelæring, og motiverer videre forskning på kombinasjonen av disse feltene.
dc.description.abstractEncouraging students to perform deep processing is beneficial for society, as it fosters citizens who can understand and utilize knowledge in new situations, which is crucial to solving the problems of tomorrow. Deep processing is a way to process knowledge that results in a lasting understanding of concepts and their relations that learners can utilize in novel situations. Norway’s new national education curriculum framework promotes deep processing in education, but as with any other part of the curriculum, it can be challenging to motivate students with traditional teaching methods. Game-based learning is a promising technique for motivating students to learn, and could potentially be used to facilitate deep processing. A better understanding of the two fields’ cross-section is needed for game-based learning to support deep processing in teaching practice. To this end, we gather insight into the game-based learning method, as well as traditional learning theories and deep processing. Based on the combination of these insights, a learning game with game design elements that seems promising for facilitating deep processing is developed – the game Collective Reasoning. The game is used in experiments to evaluate its design and assess its ability to facilitate deep processing. We found that existing theories on enjoyment and learning are a good starting point for designing learning games to facilitate deep processing, as they aligned well with the findings from the experiments. Construction of argument graphs and self-guided exploration of information are elements of the design that contributed to Collective Reasoning facilitating deep processing. Score and competition are game design elements that successfully motivated students to partake in the game. Finally, our study indicates that learning games can successfully be used to incentivize deep processing among students. This is a promising finding for learning games concerning deep processing, and warrants further research on the crossroads between these fields.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCollective Reasoning – A Lecture Game for Deep Processing
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record