Show simple item record

dc.contributor.advisorDons, Carl Fredrik
dc.contributor.authorBensvik, Lill- Anita Øien
dc.date.accessioned2023-10-06T17:19:22Z
dc.date.available2023-10-06T17:19:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147332668:102326304
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095029
dc.description.abstractOvergangen mellom barnehage og skole/SFO er et emne det er forsket på og skrevet en del om. For enkelte barn og deres foresatte er dette en sårbar epoke. Det er derfor essensielt at skolene i samarbeid med barnehagene har gode rutiner og gjennomfører gode overgangsprosesser. Trondheim kommune har utarbeidet en egen plan med rutiner for overgangen mellom barnehage til skole/SFO (Nereid,2018). I løpet av pandemien har skoleledere over hele verden stått overfor utfordringer når det gjelder å møte skolestarterne, barnehagene og foreldrene. De største utfordringene har vært å finne en trygg måte å introdusere skolestarterne til skolen på, samt å samarbeide med barnehager og foreldre for å sikre en jevn overgang til skolen. I denne masteroppgaven vil jeg se nærmere på tiltakene et utvalg av skoleledere i Trondheim kommune anvendte for skolestarterne under pandemien. Med dette utgangspunktet har jeg vært interessert i å lete etter funn som kan bidra til kvalitetsheving for overgangen mellom barnehage og skole- SFO. Min problemstilling har vært:” Hvordan kan skolelederes erfaringer fra pandemien brukes for å heve kvaliteten på gode overganger mellom barnehageskole/ SFO?". Med dette som utgangspunkt ble det også naturlig å stille mitt oppfølgingsspørsmål i tittelen: “pandemiens skygge- dagens muligheter?”. Studien har hatt en kvalitativ innretning. Funn i studien er drøftet i forhold til teoretiske perspektiver vi finner hos organisatorisk læring, transformasjonsteori, samskapt læring, instructional leadership og transformasjonsledelse. Jeg har drøftet mine funn fra analysen opp mot teori og tidligere forskning. Av funn i min studie fremgår det at tiltak skoleledere anvendte under pandemien hevet kvaliteten på overgangsprosessen. Dette gjelder bruk av barnehagegrupper i oppstarten av overgangsprosessen samt verdien av et godt foreldresamarbeid. Funn viser områder der det er behov for kvalitetsheving. Dette gjelder forventningsavklaring rundt “skolering” av 6-åringen og tettere samarbeid med barnehagen. I tillegg peker funn i retning av hvilke lederstiler skolelederne og kommunen anvendte under pandemien. Da min studie inneholder kun fire informanter kan ikke funnene generaliseres.
dc.description.abstractThe transition between kindergarten and school/SFO is a topic that has been researched and written about a lot. For some children and their guardians, this is a vulnerable era. It is therefore essential that the schools, in collaboration with the kindergartens, have good routines and carry out good transition processes. Trondheim municipality has drawn up a separate plan with routines for the transition between kindergarten to school/SFO (Nereid, 2018). During the pandemic, school leaders all over the world have faced challenges when it comes to meeting those starting school, kindergartens and parents. The biggest challenges have been to find a safe way to introduce the school starters to the school, as well as to work with kindergartens and parents to ensure a smooth transition to school. In this master's thesis, I will take a closer look at the measures a selection of school leaders in Trondheim municipality used for those starting school during the pandemic. With this starting point, I have been interested in looking for findings that can contribute to raising the quality of the transition between kindergarten and school-SFO. My problem has been: "How can school leaders' experiences from the pandemic be used to raise the quality of good transitions between kindergarten-school/SFO?". With this as a starting point, it was also natural to ask my follow-up question in the title: "the shadow of the pandemic - today's opportunities ?”. The study has had a qualitative design. Findings in the study are discussed in relation to theoretical perspectives we find in organizational learning, transformation theory, co-created learning, instructional leadership and transformational leadership. I have discussed my findings from the analysis against theory and previous research. From findings in my study, it appears that measures school leaders used during the pandemic raised the quality of the transition process. This applies to the use of nursery groups at the start of the transition process as well as the value of good parental cooperation. Findings show areas where there is a need for quality improvement. This applies to clarification of expectations regarding the "schooling" of the 6-year-old and closer cooperation with the nursery school. In addition, findings point in the direction of which leadership styles the school leaders and the municipality used during the pandemic. As my study contains only four informants, the findings cannot be generalized.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSkolelederes erfaringer med tiltak for overgangen mellom barnehage til skole/SFO under pandemien "Pandemiens skygge- dagens muligheter?"
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record