Show simple item record

dc.contributor.advisorVesin, Boban
dc.contributor.advisorGiannakos, Michail
dc.contributor.authorLarssen, Kristine
dc.contributor.authorAmundsen, Andreas
dc.date.accessioned2023-10-05T17:23:35Z
dc.date.available2023-10-05T17:23:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146108077:23257224
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094672
dc.description.abstractDenne forskningsartikkelen undersøker effekten av spilldesign-elementer på engasjement som en flerdimensjonal konstruksjon i et seriøst spill for læring og bevaring av ordforråd. Denne sammenhengen undersøkes ved hjelp av selvrapportering og loggdata. Vi undersøker hvordan introduksjonen av spilldesign-elementer påvirker de ulike dimensjonene av engasjement, nemlig atferdsmessig, affektivt, motiverende og kognitivt engasjement. Videre ser vi på hvilke elementer som bidrar mest og minst til engasjement som en flerdimensjonal konstruksjon. Til slutt undersøker vi om fordelene med spilldesign-elementer er begrenset eller forsterket av eksterne faktorer, som alder, kjønn og spillopplevelse. For å gjennomføre analysen utviklet vi et seriøst spill kalt LetterLink, som inkluderer flere spilldesign-elementer, inkludert et prestasjonssystem, leaderboard, streker, erfaringspoeng og nivåer, og forskjellige tilbakemeldingskomponenter (pop-up modaler, lyder, animasjoner og statistikk). I dette forskningsprosjektet bidrar vi til begrepet engasjement som en flerdimensjonal konstruksjon og hvordan ulike spilldesign-elementer påvirker engasjement. Videre bidrar vi til forståelsen av å måle engasjement ved hjelp av flere metoder: loggdata og selvrapportering. Til slutt foreslår vi et seriøst spill med flere spilldesign-elementer, som kan brukes til å lære nye ord og trene på å stave på norsk. Våre funn tyder på at spilldesign-elementer i betydelig grad påvirker ulike dimensjoner av engasjement, hvor forskjellige elementer påvirker ulike dimensjoner. For eksempel påvirket spilldesign-elementet nivåer kognitivt engasjement, mens lyd påvirket affektivt engasjement. Overraskende nok feilet profilstatistikk, poengtavler og konfettianimasjon å predikere kognitivt, motiverende, affektiv engasjement. Innføringen av spilldesign-elementer økte det generelle engasjementet, inkludert økte positive følelser, økt spilldeltakelse og en økt følelse at spillet var utfordrende. Kjønnsforskjeller ble ikke observert i studien. Spillernes erfaring med spill generelt hadde imidlertid en innvirkning på affektiv og atferdsmessig engasjement. Alder påvirket spillernes atferdsmessig engasjement.
dc.description.abstractThis research paper examines the effects of game design elements on engagement as a multi-dimensional construct in a serious game for vocabulary learning and retention. This relationship is investigated using self-report measures and log data. We investigate how the introduction of game design elements affects the different dimensions of engagement, namely behavioral, affective, motivational, and cognitive engagement. Furthermore, we look at what elements contribute the most and the least to engagement as a multi-dimensional construct. Lastly, we explore if the benefits of game design elements are limited or enhanced by external factors, such as age, gender, and game experience. To conduct the analysis, we developed a serious game called LetterLink, which includes several game design elements, including an achievement system, leaderboard, streaks, experience points and levels, and different feedback components (pop-up modals, sounds, animations, and statistics). In this research project, we contribute to the term engagement as a multi-dimensional construct and how various game design elements affect engagement. Furthermore, we contribute to the understanding of measuring engagement using multiple methods: log data and self-report measures. Lastly, we propose a serious game with several game design elements, which can be used to learn new words and train to spell in Norwegian. Our findings suggest that game design elements significantly affect various dimensions of engagement, with different elements contributing to different aspects. For example, levels influenced cognitive engagement, while sound influenced affective engagement. Surprisingly, profile statistics, leaderboards, and confetti animation did not predict cognitive, motivational, or affective engagement. The introduction of game design elements increased overall engagement, including heightened positive affect, increased game participation, and a greater sense of challenge. Gender differences were not observed in the study. However, gaming frequency had an impact on affective and behavioral engagement. Age was found to influence behavioral engagement.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Effect of Game Design Elements on Engagement as a Multi-Dimensional Construct in a Serious Game Context
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record