Show simple item record

dc.contributor.advisorPetersen, Sobah Abbas
dc.contributor.authorGranli, Hans Kristian
dc.date.accessioned2023-10-04T17:21:52Z
dc.date.available2023-10-04T17:21:52Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142737689:37364291
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3094282
dc.description.abstractEffektiv sosialt bærekraftig utvikling krever innspill fra interessenter og innbyggere. Prosesser for borger-engasjement initieres av prosjekteiere eller myndigheter for å fange opp ideene, bekymringene og tilbakemeldingene fra innbyggerne og andre relevante interessenter. IKT og digitale teknologier har potensialet til å tilrettelegge og øke tilgjengeligheten til samfunnsdeltakelse. Ved å bruke etablerte evalueringsmodeller og metoder, tar denne studien sikte på å utforske måter digitale teknologier kan lette og støtte en slik prosess, ved å bruke solteknologi på Møllenberg som case-studie. En mobilapplikasjon ble utviklet med støtte fra eksperter på solcelleteknologi, med sikte på å øke innbyggernes kunnskap om solcelleteknologi og solenergipotensial ved bruk av interaktiv digital mobilteknologi. Innbyggerne ble inkludert i en iterativ brukersentrert designfase. Et evalueringsrammeverk ble laget basert på en litteraturgjennomgang, og dette rammeverket ble brukt i en undersøkelse inkludert i den utviklede applikasjonen. Applikasjonen ble både distribuert til innbyggere, og testet i en intervjusetting. Analyse av resultatene og intervjuer viste potensialet til digitale teknologier for å øke tilgjengeligheten for samfunnsdeltakelse og borgerengasjement. På grunn av begrenset resultatmengde er det nødvendig med ytterligere forskning for å validere evalueringsrammeverket.
dc.description.abstractEffective socially sustainable development require input from stakeholders and citizens. Citizen engagement processes are initiated by project owners or governments to capture the ideas, concerns and feedback of the citizens and other relevant stakeholders. ICT and digital technologies has the potential of lowering the barrier to entry and increasing accessibility to civic participation. Using established evaluation models and practices, this study aims to explore ways in which digital technologies can facilitate and support such a process, using solar technology at Møllenberg as a case study. A mobile application was developed with support from experts on photovoltaic technology, with the aim of increasing citizen knowledge of photovoltaic technology, and solar potential using interactive digital mobile technology. Citizens were included in an iterative user-centered design phase. An evaluation framework was created based on a literature review, and this framework was applied in a survey included in the developed application. The application was both distributed to citizens and tested on citizens in an interview setting. Analysis of the results and interviews demonstrated the potential of digital technologies to increase accessibility of civic participation and citizen engagement. Due to limited sample size, further research is needed to validate the evaluation framework.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffectiveness of ICT Supported Citizen Engagement: Case Study of Solar Technology Acceptance in Heritage Area
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record