Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrøyen, Yngve Karl
dc.contributor.authorBerntzen, Andreas
dc.date.accessioned2023-10-02T17:23:19Z
dc.date.available2023-10-02T17:23:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114472274:64202797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093584
dc.description.abstractFlere forskningsartikler har kartlagt de synergiske effektene bærekraftige mobilitetsformer kan ha på samfunnet. Derfor har det å legge til rette for at flere skal gå blitt et nasjonalmål i transportplanen fra 2022-2033. Forskningsprogrammet «BEVEGELSE» avdekker hvor viktig drift er for å ivareta kvaliteter som komfort, trygghet, tilgjengelighet og estetikk, som øker graden av fotgjengere. Samtidig viser mange av de samme artiklene til et svakt samspill mellom plan,- bygge- og driftsprosess. Når det ikke planlegges for framkommeligheten til driftsmaskiner vil det være vanskelig å gjennomføre de nødvendi|ge driftstiltakene som ivaretar kvalitetene som øker antall gående. Det er derfor nødvendig å undersøke: Hvordan kan man forbedre samspillet mellom plan, utbygging og drift for å legge bedre til rette for fotgjengere? Gjennom å anvende metodene casestudie og dokumentanalyse, har jeg i denne studien innhentet hvilke krav som stilles i ulike håndbøker og lokale veinormaler for Trondheim og Oslo. Deretter har jeg brukt dybdeintervjuer for å undersøke om kravene som settes i håndbøkene, samsvarer med erfaringene til planleggere, byggeledere og driftsentreprenører. Informantene måtte ha vært involvert i vei- og gateprosjekter for å kunne delta på intervjuet. Studien viser at det er ingen fast prosedyre for hvordan drift koordineres, håndteres og gjennomføres. Dette skaper et dårlig samarbeid, som fører til få kontaktflater og gjør at hele prosessen faller litt tilfelig. Det dårlige samarbeidet former også dårlige vei-og gaterom, hvor framkommeligheten til driftsmaskiner ikke er ivaretatt, som videre undergraver kvalitetene fotgjengere må ha for å gå mer. Det er derfor tiltakene som skaper sammenheng mellom de ulke prosjekteringsfasene som vil forbedre samspillet mellom plan, utbygging og drift.
dc.description.abstractSeveral research articles have mapped the synergistic effects that sustainable forms of mobility can have on society. Therefore, facilitating for more people to walk has become a national goal in the transport plan from 2022-2033. The research program «MOVEMENT» reveals how important operation is to maintain qualities such as comfort, safety, accessibility and aesthetics, which increase the number of pedestrians. At the same time, many of the same articles point to a weak interaction between the planning, building and operational process. When the accessibility of operating machines is not planned for, it will be difficult to implement the necessary operational measures that maintain the qualities that increase the number of pedestrians. It is therefore necessary to examine: How can the interaction between planning, development and operation be improved to facilitate for pedestrians? By applying the methods case study and document analysis, I have through this study obtained the requirements set in various handbooks and local road standards for Trondheim and Oslo. Then, through in-depth interviews, I investigated whether the requirements set in the manuals correspond with the experiences of planners, construction managers and operating contractors. The informants must have been involved in road and street projects in order to participate in the interview. The study shows that there is no fixed procedure for how operations are coordinated, handled and carried out. This creates a bad collaboration, which leads to few contact surfaces and makes the whole process fall a bit random. The poor cooperation also forms poor road and street spaces where the accessibility of operating machines is not taken care of, which further undermines the qualities pedestrians must have to walk more. It is therefore the measures that create a connection between the various design phases that will improve the interaction between planning, development and operation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFra plan til drift
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel