Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHameed, Ibrahim A.
dc.contributor.authorArtang, Sara
dc.date.accessioned2023-09-30T17:20:41Z
dc.date.available2023-09-30T17:20:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146719271:91940853
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093298
dc.description.abstractProduksjonen av elektronisk avfall (e-avfall) øker i en hastighet som er uten sidestykke på grunn av faktorer som raske teknologiske fremskritt, endrede forbrukerpreferanser, produktets levetid og det økende antallet ikke-reparerbare deler. De utgjør også betydelige miljø- og helsefarer på grunn av feilaktig håndtering og styring. Imidlertid er dagens praksis for håndtering av e-avfall utilstrekkelig, og gir ofte ufullstendig dekning av et produkts livssyklus (EOL), begrenset tilgangskontroll, svake spormekanismer for manglende elementer, og mangel på eksperimentell validering. Som et resultat er evnen til å spore e-avfall effektivt avgjørende for å lette langvarig bærekraftig styring. Denne avhandlingen dykker inn i utviklingen og implementeringen av en ny ende-til-ende plattform for sporing av e-avfall, rettet mot å takle nåværende utfordringer med håndtering av e-avfall og forbedre det eksisterende paradigmet for håndtering av e-avfall. Denne avhandlingen foreslår en sporeplattform som bruker QR-kode-teknologi for å unikt identifisere hver del av e-avfallet, noe som gjør det mulig med sanntidssporing med GPS-teknologi over hele avfallshåndteringskjeden. Den utviklede plattformen gjør bruk av både web og sky-databehandling. Det gir også en komplett løsning for sporing av elektroniske produkters livssyklus (EOL). Plattformens evne til å spore e-avfall er bare en av mange funksjoner designet for å øke ansvarlighet og tillit blant de mange partene som er involvert i kjeden for håndtering av e-avfall. Andre funksjoner inkluderer et brukervennlig grensesnitt, sterke og sikre datalagringsløsninger og brukerautentiseringssystemer for å sikre sikkerhet og personvern, noe som alle forbedrer ansvarlighet og tillit blant de forskjellige interessentene som er involvert i kjeden for håndtering av e-avfall. Videre legger plattformen vekt på gjennomsiktighet ved å gi alle relevante parter, inkludert produsenter, avfallsinnsamlere, gjenvinnere og regulatorer, sanntids tilgang til data om status og plassering av e-avfall i hver fase av prosessen, inkludert innsamling, gjenvinning og avhending. Forskningen vurderer også fremtidige utfordringer og utviklinger, som potensiell integrering av nye teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og blokkjede, for å forbedre plattformens funksjonalitet og effektivitet. For eksempel forbedrer integrering av blokkjedeteknologi sikkerheten og gjennomsiktigheten i sporeprosessen ved å gi en ugjennomtrengelig og uforanderlig post over alle transaksjoner knyttet til hver enhet. Denne funksjonen styrker interessenters tillit og tillit til systemet og forhindrer ulovlig avhending av e-avfall. Avhandlingen inkluderer en bevis-på-konsept-implementering av plattformen på Azure-skyen ved hjelp av banebrytende webteknologier. Denne demonstrasjonen fremhever systemets gjennomførbarhet og effektivitet når det gjelder høy tilgjengelighet, brukeropplevelse enkelhet og ekstra sikkerhetsfordeler innenfor feltet e-avfallshåndtering. Den foreslåtte plattformen representerer en betydelig fremgang innen e-avfallshåndtering, og lover en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid i å håndtere det voksende problemet med e-avfall. Som vi går videre, er kontinuerlig raffinering og forbedring av plattformen nødvendig for å justere med utviklende teknologiske fremskritt og miljøbehov. Studiens funn og implikasjoner gir et innsiktsfullt perspektiv for forskere, beslutningstakere og utøvere som er interessert i e-avfallshåndtering og bidrar til fremtidig prestasjon av en mer bærekraftig og ansvarlig tilnærming til e-avfallshåndtering.
dc.description.abstractElectronic waste (e-waste) production is increasing at a pace that is unprecedented due to factors such as rapid technological advancements, changing consumer preferences, product obsolescence, and the growing number of non-repairable parts. They also pose significant environmental and health risks due to improper disposal and management. However, current e-waste management practices are insufficient, frequently providing incomplete coverage of a product's end-of-life (EOL) cycle, restricted access control, weak tracing mechanisms for missing items, and a lack of experimental validation. As a result, the ability to effectively track e-waste is essential for facilitating its long-term sustainable management. This thesis dives into the development and implementation of a novel end-to-end e-waste tracking platform aimed at addressing current e-waste management challenges and improving the existing e-waste management paradigm. This thesis proposes a tracking platform that uses QR code technology to uniquely identify each piece of e-waste, enabling real-time tracking by GPS technology across the entire waste management chain. The platform developed makes use of both web and cloud computing. It also offers a complete end-of-life (EOL) tracking solution for electronic products. The ability of the platform to track e-waste is just one of many features designed to increase accountability and trust among the numerous parties involved in the e-waste management chain. Other features include an easy-to-use interface, strong and secure data storage solutions, and user authentication systems to ensure security and privacy, all of which improve accountability and trust among the various stakeholders involved in the e-waste management chain. Furthermore, the platform emphasizes transparency by giving all relevant parties, including manufacturers, waste collectors, recyclers, and regulators, real-time access to data about the status and location of e-waste at every stage of the process, including collection, recycling, and disposal. The research also considers future challenges and developments, such as the potential integration of emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, and blockchain, to improve the platform's functionality and efficiency. As an example, incorporating blockchain technology improves the security and transparency of the tracking process by providing a tamper-proof and immutable record of all transactions associated with each device. This feature boosts stakeholder trust and confidence in the system and prevents illegal e-waste disposal. The dissertation includes a proof-of-concept platform implementation on the Azure cloud using cutting-edge web technologies. This demonstration highlights the system's feasibility and effectiveness in terms of high availability, user experience simplicity, and added security advantages in the field of e-waste management. The proposed platform represents a significant advancement in e-waste management, promising a more sustainable and responsible future in dealing with the growing e-waste problem. As we move forward, continual refinement and enhancement of the platform are necessary to align with evolving technological advancements and environmental needs. The study's findings and implications provide an insightful perspective for researchers, policymakers, and practitioners interested in e-waste management and contribute to the future achievement of a more sustainable and responsible approach to e-waste management.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleE-Waste Tracker: A Solution to Monitor E-Waste Recyling Process
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel