Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Stine Helena Bang
dc.contributor.authorRamfjord-Woll, Marthe
dc.date.accessioned2023-09-19T17:21:07Z
dc.date.available2023-09-19T17:21:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147067705:50374308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3090610
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke erfaringer lærere og unge skeive har med seksuell orientering som tema i skolen, hvor deres fortellinger møtes og hvilke implikasjoner funnene har for læreres praksis. Formålet med masteroppgaven var å analysere og tematisere hvilke følelsesstrukturer som er virksomme når lærere skal forholde seg til seksualitet, kjønn og identitet i undervisningen og skolen. Oppgaven tok utgangspunkt i problemstillingen: Hvilke erfaringer har lærere og unge skeive med seksuell orientering som tema i skolen? For å besvare oppgavens problemstilling har jeg gjennomført åtte dybdeintervju med utgangspunkt i en semistrukturert intervjuguide, med henholdsvis fire lærere og fire unge skeive mellom 20 og 25 år. Videre bearbeidet jeg datamaterialet ved å benytte meg av en kombinasjon av analysestrategiene kollektiv kvalitativ analyse og narrativ analyse. Analysestrategiene gjorde det mulig for meg å presentere og analysere informantenes bidrag som fortellinger. På bakgrunn av oppgavens omfang og tydelige likhetstrekk har jeg foretatt en sammenslåing av to av lærernes fortellinger, og to av de unge skeives fortellinger. Jeg har drøftet funnene fra analysen av datamaterialet i lys av relevant teori om diskurser knyttet til barns seksualitet, skeiv teori og viktige hendelser i skeives liv, samt relasjonell etikk og kjærlighetens pedagogikk fundert i Paulo Freires frigjørende pedagogikk. Oppgaven konkluderer med at lærere styres av følelsesstrukturer som påvirker undervisningen og de didaktiske valgene de tar. Lærernes usikkerhet og bekymring for å overskride grenser knyttet til barns uskyld og sårbarhet begrenser deres handlingsrom i undervisningen. Normkritisk undervisning og kjærlighetens pedagogikk kan skape et inkluderende læringsmiljø, som lar alle elever være frie til å overskride grensene for seg selv og det som gjelder som eksisterende kunnskap. Bevissthet rundt egne følelsesstrukturer og kritisk vurdering av undervisningsmateriell er viktig for at lærere skal kunne utøve kjærlighetens pedagogikk i klasserommet. Tittelen er et sitat hentet fra en av de unge skeive informantene. Sitatet forteller noe om hvordan undervisningen om homofili virket andregjørende. Dette bidro til at hun lenge betvilte sine egne følelser, og føler seg annerledes.
dc.description.abstractIn this master's thesis, I examine the experiences of teachers and young LGBTQ+ individuals with sexual orientation as a topic in schools, where their narratives converge, and the implications of the findings for teachers' practices. The purpose of the thesis is to analyze and explore the emotional structures at play when teachers engage with sexuality, gender, and identity in teaching and within the school context. The research question guiding this study is: "What experiences do teachers and young LGBTQ+ individuals have with sexual orientation as a topic in schools?" To address the research question, I conducted eight in-depth interviews using a semi-structured interview guide, involving four teachers and four young LGBTQ+ individuals aged between 20 and 25. I further processed the data using a combination of collective qualitative analysis and narrative analysis as analytical strategies. These strategies allowed me to present and analyze the participants' contributions as narratives. Due to the scope and evident similarities in the findings, I merged two narratives from the teachers and two narratives from the young LGBTQ+ individuals. I discussed the findings from the analysis of the data considering relevant theories on discourses surrounding children's sexuality, queer theory, significant events in the lives of LGBTQ+ individuals, as well as relational ethics and the pedagogy of love rooted in Paulo Freire´s Liberation Pedagogy. The thesis concludes that teachers are influenced by emotional structures that impact their teaching and the didactic choices they make. Teachers' uncertainty and concerns about crossing boundaries related to children's innocence and vulnerability limit their agency in teaching. Norm-critical education and the pedagogy of love can create an inclusive learning environment that allows all students the freedom to transcend boundaries for themselves and challenge existing knowledge. Awareness of their own emotional structures and critical evaluation of teaching materials are important for teachers to practice the pedagogy of love in the classroom. The title is a quote taken from one of the young LGBTQ+ participants. The quote reflects how teaching about homosexuality resulted in othering. This led her to doubt her own feelings for a long time and feel different.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Jeg kan ikke være homofil på ekte, det er jo bare de andre" Lærere og unge skeives erfaringer med seksuell orientering som tema i skolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record