Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSmeplass, Eli
dc.contributor.advisorHylander, Lene
dc.contributor.authorSødergren, Mathias
dc.date.accessioned2023-09-14T17:21:49Z
dc.date.available2023-09-14T17:21:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138897826:38067542
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089608
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har belyst tiltak som skal gi elever tilknyttet grunnkompetanseløp et best mulig tilbud, basert på et stort tilretteleggingsbehov av opplæringen. Elevgruppen som omtales i oppgaven kan betegnes som en sårbar gruppe elever. Dette på grunn av elevgruppens behov for trygge rammer, tilrettelagte grupper, og i noen tilfeller spesialundervisning. Oppgaven fremmer et ønske om å synliggjøre læreres rutiner, yrkesdidaktiske grep, samarbeid, og tilretteleggingstiltak for elever innen grunnkompetanseløp. Tiltakene er formulert og framlagt fra lærers perspektiv, og er basert på deres erfaringer fra praksis. Oppgaven er en kvalitativ studie med intervju av fem lærere og en rådgiver i videregående skole, med tilhørighet til to grunnkompetanseløp med ulik yrkesretning. Lærerne har ansvar for å arbeide med innhold, undervisningsmetode, gruppesammensettinger, og å skape trygge rammer for elevene. Rådgivers ansvar er å formidle informasjon angående tilretteleggingsbehov og utfordringer, i tillegg til å sikre tilpasninger gjennom skoleåret, og i overgangs- og oppstartsfaser. Samarbeidet mellom rådgiver, lærere og foresatte står sentralt i oppgavens undersøkelse. Funksjoner med tilknytning til grunnkompetanseklasser har en holdning til elevgruppen som innebærer at de blir sett, hørt og respektert. Det bidrar til at det skapes trygge rammer, elevene opplever mestring og motivasjon for videre skolearbeid, og faglig- og sosial utvikling sikres. Deltakerne i undersøkelsen beskriver ulike yrkesdidaktiske grep for tilrettelegging innenfor ulike yrkesretninger, og har erfaring med hvor de ulike tiltakene passer best. Masteroppgaven belyser også lærere og rådgiveres perspektiv på faktorer som fremmer elevenes utvikling. Resultatet fra intervjuene viser en større vektlegging av elevenes utvikling av sosiale ferdigheter, heller enn faglige. Oppgaven har resultert i en modell som illustrerer deltakernes grep og tiltak i det yrkesdidaktiske arbeidet, som fremmer faglig og sosial utvikling hos grunnkompetanseelever. Modellen har muligens en overføringsverdi mot elever tilknyttet ordinære fag- og yrkesfaglige studieløp, på lik linje som de med tilhørighet i grunnkompetanseløp.
dc.description.abstractThis master's thesis has highlighted measures that will give students associated with basic skills courses the best possible offer, based on a large need to facilitate the training. The student group referred to in the thesis can be described as a vulnerable group of students. This is due to the student group's need for a safe environment, organized groups, and in some cases special education. The assignment promotes a desire to make visible teachers' routines, vocational didactic measures, collaboration, and facilitation measures for students within basic skills courses. The measures are formulated and presented from the perspective of teachers, and are based on their experiences from practice. The assignment is a qualitative study with interviews of five teachers and one advisor in upper secondary school, with affiliation to two basic competence courses with different professional fields. The teachers are responsible for organizing content, teaching methods, group compositions, and creating a safe environment for the students. The advisor’s responsibility is to convey information regarding facilitation needs and student challenges, in addition to ensuring adaptations throughout the school year, and in transition- and start-up phases. The collaboration between advisers, teachers and parents is central to the thesis' investigation. Personnel associated with basic competence classes have an attitude towards the student group which means that the students are seen, heard and respected. This contributes to creating a safe environment, students experience mastery and motivation for further schoolwork, and professional and social development is ensured. The participants in the survey describe various vocational didactic measures for facilitation within different vocational areas and have experience of where the various measures are best suited. The master's thesis also sheds light on teachers' and advisers' perspective on factors that promote pupils' development. The results from the interviews show a greater emphasis on the pupils' development of social skills, rather than vocational ones. The assignment has resulted in a model which illustrates the participants' actions and measures in the vocational didactic work, which promotes professional and social development in basic competence students. The model has a possible transfer value towards students associated with ordinary subject and vocational courses of study, as well as to those in basic competence courses.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ falle mellom to stoler? - Et kvalitativt forskningsprosjekt om læreres opplevelse av gode grep og tiltak for faglig- og sosial utvikling i grunnkompetanseløp
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel