Show simple item record

dc.contributor.advisorKnudsen, Cecilie, Slinning
dc.contributor.authorTesaker, Guro
dc.date.accessioned2023-09-09T17:21:14Z
dc.date.available2023-09-09T17:21:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143756085:39522769
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088503
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å se på hvilke valg elever på 2.trinn tar når de staver ord. Elevene som deltar i denne forskningen er i overgangen mellom fonologisk og ortografisk skriving, og studiet vil fokusere på hvordan disse elevene tar i bruk ulike stavestrategier. Oppgavens datamateriale er hentet fra en økt med veiledet skriving, hvor det ble tatt lydopptak og teksten elevene produserte under økten ble samlet inn. Analysen ble gjort for å besvare disse to forskningsspørsmålene: 1. Hvilke stavestrategier kommer til syne under elevens samtale 2. På hvilken måte kommer overgangen mellom fonologisk og ortografisk skriving til syne i elevens resonnement og tekst For å svare på disse forskningsspørsmålene tar for seg teori om elevers skriveutvikling, og hva som kjennetegner de ulike stadiene i denne utviklingen. Det blir også presentert ulike stavestrategier elever kan ta i bruk når de skal stave ord. Oppgaven er også innom teori knyttet til hvordan eleven snakker om og viser forståelse for skriftspråket. Resultatene fra studien viser at elevene på 2. trinn tar i bruk ulike stavestrategier når de skriver. Hvilken stavestrategi eleven tar i bruk er avhengig av hvor mye kunnskap eleven har om skriftspråket. Elever i overgangsfasen mellom fonologisk og ortografisk skriving, tar i bruk mange ulike stavestrategier når de skriver. Hvilke stavestrategier eleven bruker er individuelt og henger sammen med hvilken kunnskap eleven sitter med og hvor godt kjent de er med ordet de skal skrive. Funnene viser også at elever som er i overgangsfasen, mellom fonologisk og ortografisk skriving, må bruke flere stavestrategier enn en ortografisk skriver, slev om en ortografisk skriver har mer kunnskap om skriftspråket. Funnene fra denne masteroppgaven viser at dette er fordi de ortografiske skriverne har automatiser de fleste ordene og derfor ikke har bruk for de samme stavestrategiene.
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis has been to look at the choices students in Year 2 make when spelling words. The students participating in this research are in the transition between phonological and orthographic writing, and the study will focus on how these students adopt different spelling strategies. The assignment's data material is taken from a guided writing session, where audio recordings were made and the text the student produced during the session was collected. The analysis was done to answer these two research questions: 1. What spelling strategies come to light during the student's conversation? 2. In what way is the transition between phonological and orthographic writing evident in the student's reasoning and text? To answer these research questions, the theory of pupils' writing development and the characteristics of the different stages of this development will be addressed. Different spelling strategies are also presented to the student when spelling words. The assignment also covers theory related to how the pupil talks about and shows an understanding of written language. The results of the study show that pupils in Year 2 adopt different spelling strategies when writing. Which spelling strategy the student adopts depends on how much knowledge the student has of the written language. Students in the transitional phase between phonological and orthographic writing use different spelling strategies when writing. Which spelling strategies the student uses is individual and depends on what knowledge the student possesses and how familiar they are with the word they are going to write. The findings also show that students who are in the transitional phase between phonological and orthographic writing must use more spelling strategies than an orthographic writer, even if the orthographic writer has more knowledge of the written language. The findings from this master's thesis show that this is because the orthographic writer have automate most of the words and therefore do not need the same spelling strategy.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"fordi før så skreiv æ Å-G". En studie om andreklassingers valg av stavemåter.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record