Show simple item record

dc.contributor.advisorBuseth, Lena Haller
dc.contributor.authorJakobsen, Johanne Oddveig
dc.date.accessioned2023-09-01T17:19:41Z
dc.date.available2023-09-01T17:19:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:136509247:21892772
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087130
dc.description.abstractSammendrag Temaet for denne studien er lærerrollen og psykisk helse i skolen. Formålet med studien er å få innsikt i lærernes tanker om egen rolle og hvordan man møter elever med psykiske vansker. Studien har også søkelys på hvordan lærerne opplever behovet for et bedre støtteapparat i møte med psykiske vansker hos elevene. Det har blitt gjennomført et kvalitativt intervju med fire deltakere; 4 lærere, hvor to av dem har spesialpedagogisk utdanning. De er fordelt på to ulike skoler i to kommuner. Alle jobber i grunnskolen på mellomtrinnet i 5-7 klasse. Den teoretiske forankringen gjenspeiles i temaene, lærerens rolle og støtteapparatet i skolen samt faktorer for gode relasjoner mellom lærer-elev. I tillegg redegjør jeg for temaene psykisk helse i skolen, inkludering, anerkjennelse, lærersensitivitet og kompetanse i skolen. I den metodiske tilnærmingen er det redegjort for de valg som er gjort gjennom studien og en beskrivelse av forskningsprosessen. Drøftingen tar utgangspunkt i analysen og funn. Studiens funn tyder på at lærerne gjennom sin erfaring, er ekstra sensitive og bevisst på hvordan de kan tilnærme seg elever med psykiske vansker. Lærernes uttalelser viser at de likevel ønsker mer kompetanse angående psykiske vansker, og at støtteapparatet som BUP og PPT blir mer tilgjengelig, samt å få flere yrkesgrupper inn i skolen. De fremhever dessuten betydningen av at elevene blir sett og hørt og føler seg trygge på skolen. Noe som bekrefter at relasjoner, anerkjennelse og inkludering er viktige faktorer for elevenes trygghet og læring.
dc.description.abstractAbstract The theme of this study is the teaching role and mental health in schools.The purpose of the study is to gain insight to the teacher's thoughts about own role and how to meet pupils with mental difficulties. The study also has a focus on how teachers experience the need for a better educational and psychological support in meeting with students with mental difficulties. A qualitative interview has been conducted with four participants; four teachers, two teachers have special education training. They are divided between two different schools in two different municipalities. All work in the primary school at the middle level in grades 5-7. The theoretical grounding is reflected in the themes, the role of the teacher, the support apparatus for schools, and factors for good relationships between teacher and students. In addition, I explain the topics of mental health in schools, inclusion, recognition, teacher sensitivity and competence in school. In the methodological approach, the choices made throughout the study, and a description of the research process are explained. The discussion is based on the analysis and findings. The study's findings suggest that the teachers through the experience are extra sensitive and aware of how they can approach students with mental difficulties. The teachers' statements show that they still want more expertise regarding mental health problems, and that the support apparatus such as BUP and PPT become more accessible, as well as getting more professional groups into the school. They also highlight the importance of pupils being seen, heard, and feeling safe at school. Which confirms that relationships, recognition, and inclusion are key factors for pupils' safety and learning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærerrollen og psykisk helse i skolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record