Show simple item record

dc.contributor.advisorGalaaen Gjølme, Egil.
dc.contributor.authorEggen, Jonas.
dc.contributor.authorBugge Sandmo, Andreas.
dc.date.accessioned2023-08-24T17:19:51Z
dc.date.available2023-08-24T17:19:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:141428880:39519841
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3085712
dc.description.abstractTradisjonell svømmeundervisning har vært i fokus de siste årene, og det er blitt hevdet at den ikke forbereder elevene tilstrekkelig på de utfordringene de kan møte i naturlige vannmiljøer som innsjøer, elver og hav. I innføringen av LK20 har denne tematikken blitt tatt til betraktning, og utendørs svømmeopplæring blitt implementert i de nye kompetansemålene. Likevel viser statistikk at kun 23% av skolene i Norge gjennomfører svømmeopplæring utendørs. I denne studien har vi undersøkt hvordan elevene i skolen opplever utendørs svømmeopplæring. Hensikten med studien var å opparbeide kunnskap om hva elevene så på som viktig for gjennomføring, samt hvilke opplevelser de sitter igjen med etter gjennomføring. Dette er kunnskap som vi håper kan være nyttig for at flere skoler gjennomfører svømmeopplæring utendørs. På bakgrunn av dette har studien problemstillingen: «Hvordan opplever elever utendørs svømmeopplæring i skolen?». Vi valgte å benytte oss av det kvalitative intervjuet, og har gjennomført tre fokusgruppeintervjuer. Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført med ni elever på 9.trinn. I analysen av datamaterialet tok vi i bruk en tematisk analyse, der vi kodet datamaterialet før vi senere sorterte de inn i tematikker. Analysen førte til utvikling av to hovedtematikker som var: «Hva elever opplever som viktig for gjennomføring» og «Elevers opplevelse med utendørs svømmeopplæring». Vi hadde en induktiv tilnærming og etter analysen fant vi det hensiktsmessig å forankre studien i følgende teorier: mestringsforventninger, selvbestemmelsesteorien og dynamisk systemteori. I denne studien ønsket vi å finne ut av hva elevene synes var viktig for deres gjennomføring av utendørs svømmeopplæring. Resultatene i studien viser at elevmedvirkning i undervisningen var en viktig faktor for deres motivasjon, der de kunne sette sine egne mål for økten. Elevene trakk også frem kommunikasjon med lærer og medelever som viktig, der oppmuntring og støtte fra dem førte til motivasjon for gjennomføring. Resultatene viser også at observasjon av medelever bidro til økt selvtillit og tro på seg selv i gjennomføringen av utendørs svømmeopplæring. Vi ønsket også i studien å finne ut av hvilke opplevelser elevene hadde med utendørs svømmeopplæring. Resultatene viser at elevene trekker frem utendørs svømmeopplæring som positivt for klassemiljøet. Videre viste resultatene at elevene opplevde relasjonen til lærer som bedre. Det kommer også frem at elevene opplever seg selv som mer vannkompetent, der de føler seg i stand til å takle ulike risikoer og farer ved vannmiljøer utendørs.
dc.description.abstractTraditional swimming education has been in focus recent years, and it has been argued that it does not adequately prepare students for the challenges they may encounter in natural water environments such as lakes, rivers, and oceans. With the introduction of the LK20 curriculum, this issue has been taken into consideration, and outdoor swimming education has been implemented in the new learning objectives. However, statistics show that only 23% of schools in Norway claim to conduct outdoor swimming instruction. In this study, we have investigated how students in schools experience outdoor swimming education. The purpose of the study was to gather knowledge about what students perceive as important for implementation, as well as the experiences they have after completion. Knowledge that we hope can be useful in encouraging more schools to conduct outdoor swimming education. Based on this, the study has the research question: «How do students experience outdoor swimming education in school? ». We chose to use qualitative interviews and conducted three focus group interviews. The focus group interviews were conducted with nine students in the 9th grade. In the analysis of the data, we employed a thematic analysis, in which we coded the data before sorting it into themes. The analysis led to the development of two main themes: «What students perceive as important for completion» and «Students' experience with outdoor swimming education». We had an inductive approach and after the analysis, we found it appropriate to theoretically anchor the study in the following theories: self-efficacy theory, self-determination theory, and dynamic systems theory. In this study, we wanted to find out what students considered important for their implementation of outdoor swimming education. The results of the study show that student involvement in teaching was an important factor for their motivation, where they could set their own goals for the session. The students also highlighted communication with the teacher and classmates, where encouragement and support could lead to motivation for completion. The results also show that observing classmates contributed to increased self-confidence and belief in oneself during outdoor swimming education. We also aimed to explore the experiences students had with outdoor swimming education. The results show that students highlight outdoor swimming education as positive for the classroom environment. Furthermore, the results showed that students perceived the relationship with the teacher as improved. It also emerged that students perceive themselves as more competent in water, where they feel capable of handling various risks and dangers in outdoor water environments.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Jeg trodde læreren var gal». En kvalitativ studie om elevers opplevelse av utendørs svømmeopplæring.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record