Show simple item record

dc.contributor.advisorMartin, Rose K.
dc.contributor.advisorPérez, Elena
dc.contributor.authorNilsen, Sindre Andreas
dc.date.accessioned2023-07-22T17:20:42Z
dc.date.available2023-07-22T17:20:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138897635:64325271
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081004
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et praksisledet forskningsprosjekt som resulterer i en teaterinstallasjon og en skriftlig avhandling. Begge delene er forskningsprodukter som er uløselig knyttet sammen og har utviklet seg gjennom hele forskningsprosessen. Masterprosjektet er forankret i en Performativ Deleuziansk-Baradiansk forskningsfilosofi som benytter perspektiver fra nymaterialisme. Prosjektet stiller spørsmålet: "Hvordan kan en anvendt teaterprossess og fremføring utforske ulike forståelser av maskulinitet?" Studiets formål er å utforske hvordan en verkstedprosess som fører til skapelsen av en teaterinstallasjon, samt selve teaterinstallasjonen, kan utforske ulike forståelser og perspektiver på maskulinitet. Gjennom bruk av nymaterialisme og den performative forskningsparadigmet genereres forskningsmaterialet gjennom en serie teaterverksteder. Forskningsmaterialet består av dikt, videodikt, andre videomaterialer og personlige objekter fra deltakernes egne gutterom. Disse elementene utgjør teaterinstallasjonen, som representerer en uløselig del av denne masteroppgaven. Forskningsprosessen er dokumentert gjennom videoopptak, forskerjournaler og fotografi. De teoretiske rammeverkene i denne studien omfatter nymaterialisme, perspektiver på maskulinitet og sårbar pedagogikk. Nymaterialisme gir innsikt i nye måter å betrakte materialitet på, der all materie er viktig. Maskulinitet kan forstås på ulike måter, fra hegemoniske til performative perspektiver, og sårbar pedagogikk utfordrer tradisjonelle forestillinger om den distanserte læreren og omfavner en posisjon av sårbarhet som lærer og forsker innen kunstfagdidaktikk. Gjennom praksisen med delt sårbarhet i teaterverksteder viser denne studien at både tradisjonelle normer for maskulinitet og undervisningsnormer kan bli utfordret. Dette åpner for en intim og etisk utforskning av sårbar maskulinitet. Ved å vurdere materialenes betydning på tenåringsgutters rom og presentere dem i en teaterinstallasjon, kan ulike forståelser av maskulinitet komme til syne. Forskningsfunnene plasseres innenfor denne praksisens rom-tid. Forskningsfunnene er betraktet som en skapende handling. Dette forskningsprosjektet har avdekket verdifulle innsikter i den transformative kraften av gjensidig sårbarhet, maskulinitetens materielle kontekst, kompleksiteten i menneskelige identiteter og provokasjonen av nymaterialistiske konsepter.
dc.description.abstractThis master's thesis is a practice-led research project that culminates in a theatre installation and a written thesis. Both the creative practice and the written component are intertwined research products that have developed throughout the research process. The master's project is embedded in a Performative Deleuzian-Baradian research philosophy, employing New Materialist perspectives, and seeks to explore diverse understandings of masculinity through a devised theatre process and performance. The study aims to investigate how a workshop process leading up to the creation of a theatre installation, as well as the installation itself, can shed light on different understandings and perspectives of masculinity. Drawing on the principles of New Materialism and the Performative research paradigm, the research materials for this study are generated through a series of theatre workshops. These materials include poems, video-poems, other video materials, and personal objects from the participants' own boys' rooms. Together, these elements form the theatre installation, representing an intertwined aspect of this master's thesis. The research process has been documented through video recordings, researcher journals, and photography. The theoretical lenses employed in this study encompass New Materialism, perspectives on masculinity, and vulnerable pedagogy. New Materialism offers alternative perspectives on materiality, considering all matter as significant. Masculinity is explored through various frameworks, ranging from hegemonic to performative understandings, while vulnerable pedagogy challenges traditional notions of distance in teaching, embracing a position of vulnerability for the teacher- researcher in arts education. Through the practice of shared vulnerability in theatre workshops, this study reveals that traditional masculinity norms and teaching norms can be disrupted, allowing for an intimate and ethical exploration of vulnerable masculinity. By considering the agency of materials in a teenager's boys' room and presenting them in a theatre installation, diverse understandings of masculinity can be uncovered. The research findings are situated within the context of this practice, and the knowledge produced is viewed as an act of creation. This practice-led research project has yielded valuable insights into the transformative power of reciprocal vulnerability, the material context of masculinity, the complexity of human identities, and the provocation of new materialist concepts.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleBoysRooms - A performative exploration of teenage masculinity
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record