Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovde, Sunniva Skjøstad
dc.contributor.authorNatrud, Ingrid Marie
dc.date.accessioned2023-07-21T17:21:13Z
dc.date.available2023-07-21T17:21:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145907000:51648631
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080866
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg hvilke dynamikker og spenninger som kan oppstå i forbindelse med et kulturskole-grunnskole-samarbeid der kulturskolelærere og grunnskolelærere samarbeider om musikkundervisningen i grunnskolen. Samarbeidet tar utgangspunkt i et prosjekt i kommunen kalt «Kulturdag». Dette er en dag der kulturskolelærere kommer til skolen og bidrar inn mot musikkundervisningen, en gang i uka. Undervisningen er organisert som stasjonsundervisning med ulike musikalske aktiviteter. Oppgaven er en postkvalitativ studie (Gunnarsson & Bodén, 2021) med en performativ (Østern & Dahl, 2019), abduktiv (Gunnarsson & Bodén, 2021) tilnærming. Forskningsmaterialet tar utgangpunkt i lærerperspektivet i kulturskole-grunnskole-samarbeidet. Jeg har gjennomført halvstrukturerte intervjuer med to grunnskolelærere og to kulturskolelærere om deres opplevelser av samarbeidet. I tillegg har jeg vært til stede på skolen der samarbeidet er. Jeg har vært til stede i undervisningen til de fire lærerne jeg intervjuet og i felles møtepunkter mellom alle lærerne i samarbeidet. Mine erfaringer fra dette, utgjør også en del av materialet som jeg bruker. Oppgaven tar utgangspunkt i en diffraktiv analyse (Gunnarsson & Bodén, 2021; Østern & Dahl, 2019) av samarbeidet og underveis i analyseprosessen har jeg markert stopp (Fels & Bellivue, 2008) i materialet, som på en eller annen måte fanget min oppmerksomhet. Disse stoppene danner grunnlaget for tre snitt (Østern & Dahl, 2019) som jeg har konstruert med utgangspunkt i problemstillingen: «Hvilke dynamikker og spenninger kan forekomme blant lærerne i et kulturskole-grunnskole-samarbeid?». Jeg har i tillegg utarbeidet to analytiske spørsmål for å svare på problemstillingen: «Hva vektlegger de ulike lærerne i samarbeidet?» og «Hva kan være årsaken til lærernes vektlegginger og de dynamikkene og spenningene som oppstår?». Stoppene resulterte i tre snitt: «Graden av samarbeid», «Relasjon til elevene» og «Dans i kulturdag». Det er tydelig at de fire lærerne har ulike opplevelser i forbindelse med samarbeidet. I snittet «Graden av samarbeid» er det tydelig ulik oppfatning av hvor mye de samarbeider. En av lærerne synes de gjør mye sammen og at det er høy grad av samarbeid. To av lærerne opplever at de samarbeider noe og den fjerde opplever at det er lite samarbeid på tvers av stasjonene. Andre snitt handler om «Relasjon til elevene» og hvordan dette viser seg å være fremtredende hos to av lærerne, samtidig som de to har ulike opplevelser av dette. Siste snitt handler om «Dans i kulturdag» og hvordan læreren som underviser i dette føler at dans faller utenfor de andre stasjonene. Med utgangpunkt i disse snittene går jeg dypere inn i hva som kan være bakenforliggende årsaker til lærernes opplevelser og hva som kan skape de dynamikkene og spenningene som forkommer. Nøkkelord: Kulturskole-grunnskole-samarbeid, lærerperspektiv, dynamikker, spenninger, profesjonell kultur, relasjon, dans, insourcing.
dc.description.abstractIn this master thesis I explore what dynamics and tensions that may arise in a collaboration between the school of music and performing arts and primary school, where the teachers from primary school and the teachers from the school of music and performing arts collaborate on the music education in primary school. The collaboration is based on a project organized by the municipalities, called «Kulturdag». This is a day where teachers from the school of music and performing arts come to the school and contributes to the music education once a week. The teaching is organized as stations with different musical activities. This thesis is a post-qualitative study (Gunnarsson & Bodén, 2021) with a performative (Østern & Dahl, 2019), abductive (Gunnarsson & Bodén, 2021) approach. The research material is based on the teachers’ perspective in the collaboration. I have conducted semi structured interviews, with two teachers from the primary school and two teachers from the school of music and performing arts about their experiences of the collaboration. I have also been present at the school where the collaboration takes place. I was present in the classes of the four teachers that I interviewed, and in common meeting points between all the teachers in the collaboration. My experiences from these situations, is also a part of the material. The thesis is based on a diffractive analysis (Gunnarsson & Bodén, 2021; Østern & Dahl, 2019) of the collaboration, and during the analyzing process I have marked stops (Fels & Bellivue, 2008) in the material which somehow takes my attention. These stops create the fundament for three cuts (Østern & Dahl, 2019) which I have constructed based on the problem: «What dynamics and tensions may occur among the teachers in a collaboration between the school of music and performing arts and primary school?». In addition, I have made two analytical questions used to answer problem: «What may the different teachers in the collaboration emphasize?» and «What may be the reason of the teachers’ emphasis and the dynamics and tensions that occur?». The stops led to three cuts: «The extent of collaboration», «Relations with the students» and «Dance in kulturdag». It becomes clear that the four teachers all have different experiences of the collaboration. In the cut «The extent of collaboration» the teachers clearly have different perceptions of how much they collaborate. One of the teachers thinks that they do a lot together and that it is a high extent of collaboration. Two of the teachers think that they collaborate some, and the fourth teacher think that there is a small extent of collaboration across the different stations. The second cut is about «Relations with the students» and how this seems to be prominent in conjunction with two of the teachers, where they have very different experiences of this. The last cut is about «Dance in kulturdag» and how the teacher that teaches this feels that dance is standing outside of the other stations. Based on these cuts, I explore what may be the reason for the teachers’ experiences, and the possible reasons for the dynamics and tensions that occur. Keywords: Collaboration between schools of music and performing arts and primary school, teachers' perspective, dynamics, tensions, professional culture, relations, dance, insourcing.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt kulturskole-grunnskole-samarbeid fra lærerperspektivet: En postkvalitativ studie av dynamikker og spenninger som kan oppstå i samarbeid mellom kulturskolelærere og grunnskolelærere om grunnskolens musikkundervisning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel