Show simple item record

dc.contributor.advisorOtnes, Hildegunn
dc.contributor.advisorSolli, Kristin
dc.contributor.authorOfte, Ingunn
dc.date.accessioned2023-07-20T07:41:16Z
dc.date.available2023-07-20T07:41:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-326-6836-6
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080393
dc.description.abstractNorsk sammendrag Lærerutdanneres literacypraksiser i arbeid med studenters skriving I løpet av utdanninga si skal lærerstudenter mestre de akademiske sjangrene som er karakteristiske for skriving i høyere utdanning. Samtidig skal de utvikle kompetanse i hvordan de kan bruke og tilnærme seg skriving i sine framtidige karrierer som lærere. Lærerutdanneren spiller en sentral rolle i disse utviklingsprosessene. Men hvordan forstår og tilnærmer lærerutdannere seg arbeid med studenters skriving, både i og utenfor klasserommene sine? For å få innsikt i dette utforsker jeg en gruppe lærerutdanneres literacypraksiser. Slike praksiser handler både om hvordan vi bruker og tilnærmer oss skriving og hvordan vi forstår og snakker om skriving i ulike sammenhenger (Barton, 2007[1]). Gjennom å analysere tverrfaglige kollegasamtaler og notater fra observasjoner av klasseromsaktiviteter der skriving står sentralt, identifiserer jeg ulike forståelser, perspektiv, praksiser og erfaringer – altså, literacypraksiser – som støtter opp under lærerutdannernes arbeid med studenters skriving. Et sentralt funn viser at tverrfaglige kollegasamtaler kan hjelpe deltakerne til å artikulere og konsolidere både individuell og kollektiv kunnskap om og forståelse av arbeid med studenters skriving. Videre kan de tverrfaglige samtalene bidra til å gjøre nyanser i lærerutdannernes eksisterende posisjoner og perspektiver mer eksplisitte. Videre ser vi at i klasserommet så har skriveaktivitetene primært form som læringsaktiviteter der fokuset er på skriving som læringsverktøy i lærerstudentenes utvikling av ulike typer kunnskap og ferdigheter. Et annet viktig funn viser at lærerutdannerne har begrenset metaspråk om skriving, spesielt når det kommer til temaer som skrivingens rolle i undervisnings- og læringssammenhenger. De samlede funnene fra avhandlinga understreker at det er viktig å gi lærerutdannerne muligheter til å aktivt utforske egne og kollegaer sine literacypraksiser på jevnlig basis. Dette fremhever viktigheten og relevansen av arbeidet jeg har startet gjennom dette doktorgradsprosjektet. Systematisk implementering av tverrfaglige kollegasamtaler og praksis-fokuserte tverrfaglige skriveseminar for faglig ansatte kan bidra til utvikling av en ekplisitt, felles kunnskapsbase blant lærarutdannerne. Dette igjen kan bidra til utvikling av ekplisitt meta-språk om skriving, noe som er sentralt for å gjøre egne literacypraksiser – altså, måtene lærerutdannerne forstår og tilnærmer seg arbeid med studenters skriving på – eksplisitte og tilgjengelige både for dem selv og for studentene.en_US
dc.description.abstractEnglish summary Working with student writing: Teacher educators’ literacy practices In the course of their studies, student teachers are expected to master the academic genres characteristic of writing in higher education, and develop competence in how to use and approach writing in their future careers as teachers. The teacher educator plays a central role in these processes. But how do teacher educators understand and approach working with student writing, inside and outside of their classrooms? To gain insight into this, I explore a group of teacher educators’ literacy practices. Literacy practices refers to how people use and approach writing and how they understand and talk about writing in different contexts (Barton, 2007[1]). Through analyzing interdisciplinary collegial conversations and fieldnotes from observations of in-class writing activities I identify the perceptions, perspectives, and experiences – i.e., the literacy practices – that undergird the teacher educators’ work with to student writing. A central finding suggests that participation in collegial conversations can help teacher educators articulate and consolidate individual as well as collective understanding of and knowledge about working with student writing. The interdisciplinary conversations can also help make nuances in the teacher educators’ existing perspectives and positions explicit. We also see that in classroom contexts, writing activities constitute central learning tools in the students’ processes of developing different kinds of knowledge and skills. Another important finding reveals that the teacher educators’ metalanguage about writing is relatively limited, especially when it comes to the role of writing in teaching and learning contexts. Combined, the findings from my dissertation underscore that it is necessary to provide teacher educators with sustained opportunities to actively engage with their own and their colleagues’ literacy practices. This highlights the importance of continuing the work I have initiated through this doctoral project. A systematic implementation of interdisciplinary collegial conversations and practice-based interdisciplinary writing seminars for faculty could help facilitate an explicit, shared knowledge base among teacher educators. This could help foster explicit meta-language about writing, which is central in developing and making the teacher educators’ literacy practices – the ways they understand and approach working with student writing – explicit and accessible to themselves as well as their students.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2023:141
dc.titleWorking with student writing: A qualitative study of teacher educators’ literacy practicesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record