Show simple item record

dc.contributor.advisorEngan, Laila
dc.contributor.advisorLervold, Kathrine
dc.contributor.authorLjøkjell, Ingeborg
dc.date.accessioned2023-07-19T17:21:33Z
dc.date.available2023-07-19T17:21:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147332166:34507908
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080383
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan klassefellesskapet kan tilrettelegges for høyt fungerende elever med autismespekterforstyrrelser (ASF). Hensikten er å undersøke hvordan spesialpedagogiske tilnærminger i ordinær undervisning kan bidra til at færre elever blir ekskludert fra klassefellesskapet. Det teoretiske rammeverket for oppgaven omhandler inkludering, autismebegrepet, læringsmiljø for elever med autisme og redegjørelse for skoleutviklingsprogrammet The ASD Nest Model (Oversatt: Nest-programmet). Undersøkelsen benytter en kvalitativ tilnærming for å besvare problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål. Studien er definert som en casestudie, men det benyttes også fenomenologiske tilnærminger for å tilegne seg kunnskap om inkludering av elever med ASF. Kriteriet for deltakelse i studien var at informantene skulle inngå i et læringsmiljø som baserte seg på strategier fra Nest-prosjektet. Oppgaven baserer seg på data innhentet gjennom observasjon og intervju av deltakere tilknyttet et læringsmiljø som er tilrettelagt for å inkludere elever med ASF eller andre særskilte behov i klassefellesskapet, basert på Nest-prosjektet. Det er gjennomført observasjoner i læringsmiljøet over fire skoledager, i til sammen åtte økter i en klasse på småtrinnet. I tillegg er det gjennomført intervjuer av klassens to kontaktlærere og en elev i klassen som har mild autisme. Hensikten med å gjennomføre både observasjon og intervju, var å få innsikt i tilretteleggingene av læringsmiljøet og hverdagen til elevene, i tillegg til å få frem deltakernes erfaringer. Studiens funn tyder på at høy struktur, visuell støtte, ASK og bruk av tolærersystem kan bidra til å skape inkluderende læringsmiljø for høyt fungerende elever med ASF. Lærerne opplevde at strategier fra Nest-prosjektet bidro til å skape gode læringsmiljø, ikke bare for elever med ASF, men for hele klassen. Et interessant funn i studien var at lærerne knyttet utfordringer med å inkludere elever med ASF eller andre særskilte behov til hvorvidt eleven har verbalt språk. Lærerne relaterer også utfordringene med å inkludere elever med ASF eller andre særskilte behov til manglende spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolelærerutdanningen.
dc.description.abstractThis master's thesis is about how to facilitate inclusion of high functioning students with autism spectrum disorder (ASD) in the general education classroom. The intention is to investigate how special educational approaches in general classroom education can counteract the social exclusion of students with ASD. The thesis uses understanding of the terms "inclusion" and "autism", educational environments for students with autism, and the school inclusion model described by the ASD Nest Model as its framework. A qualitative research case study was conducted to answer the thesis' problem statement and research questions. The case study uses a phenomenological approach to gather knowledge on the inclusion of students with ASD. The criteria for participation in the study was for the participants to be part of a learning environment based on the Nest model. The thesis is based on data gathered through observation and interviews with participants in a learning environment with adaptations for the inclusion of students with ASD and other learning disabilities, with basis in the Nest model. Obesrvations were made in the learning environment over four school days, for a total of eight sessions in a primary school class. Additionally, interviews were conducted with the two teachers, and a high functioning student with ASD. The purpose with conducting both observations and the interviews was to gather insight into the facilitative qualities of the learning environment and the everyday life of the students, as well as bring forward the personal experiences of the participants. The results of the research study indicate that strategies from the Nest program may contribute to creating a more inclusive learning environment for high functioning students with ASD. The learning environment was observed to be highly structured, and its physical facilities had special adapations for sensory issues. Methods such as visual support and a two teacher system were implemented to facilitate students with different needs. The teachers reported in interviews that these adapations were appropriate not only for students with ASD, but also the other students in the class. An interesting finding was that the teachers linked challenges with inclusion of students with ASD or other special needs, to wether the student had verbal language. The teachers also related the challenges with inclusive classroms to the lack of special educational competence in teacher education.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvalitativ casestudie om inkluderende klassefellesskap for elever med ASF og andre særskilte behov
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record