Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjæveland, Yngve
dc.contributor.authorSkorgenes, Karina Birkeland
dc.contributor.authorUlheim, Lene Marie
dc.date.accessioned2023-07-15T17:23:44Z
dc.date.available2023-07-15T17:23:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147067678:34408274
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079534
dc.description.abstractI en SIFO-rapport fremkommer det at skolen er den kunnskapskilden som scorer dårligst, når det kommer til opplæring i personlig økonomi (Bakkeli, 2020, s. 61). Dette til tross for et stadig økende fokus i samfunnet, noe som også gjenspeiles i læreplanen fra 2020. På bakgrunn av dette har vi valgt følgende problemstilling: «Hvordan underviser lærere på ungdomstrinnet om temaet personlig økonomi?». Med denne oppgaven ønsker vi å øke fokuset rundt temaet i skolen, gjennom å belyse ulike momenter knyttet til undervisningen. Vi anså det derfor som hensiktsmessig å se undervisningen fra et lærerperspektiv. Oppgaven baserer seg på et teoretisk rammeverk, der tidligere forskning og teoretiske perspektiver blir presentert. Ettersom oppgaven fokuserer på undervisning, er det naturlig at begrepet økonomisk literacy får en tydelig plass i oppgaven. Teorikapittelet er delt inn i fem delkapitler som omhandler samfunnsutvikling, kunnskapskilder til personlig økonomi, lærerens kompetanse, tilnærming til undervisning og økonomisk literacy. Oppgaven har et kvalitativt forskningsdesign, der vi benytter oss av semistrukturert intervju for datainnsamling. Det empiriske materialet baserer seg på fem informanter, fra ulike skoler. Samtlige av informantene opplever personlig økonomi som et svært viktig tema. Det fremkommer også at de har mange tanker og ideer knyttet til undervisningen. Til tross for engasjementet, tyder likevel mye på at temaet får lite plass i opplæringen. Informantene omtaler videre en rekke utfordringer knyttet til undervisning om temaet, der blant annet tidspress og læreplanens åpenhet trekkes frem. Det kan også tyde på at informantene ikke kjenner til alle mulighetene og ressursene som finnes knyttet til temaet, og at det slik finnes stort uutnyttet potensial.
dc.description.abstractResearch has shown that school is the lowest scoring source of personal economy (Bakkeli, 2020, s. 61). Despite an increasing focus on personal economy in society, also reflected in the 2020 curriculum, this is an interesting find. With this in mind, we have chosen the following research question: «How do teachers at secondary school teach about personal economy?». Through this thesis, we therefore aim to increase the focus of the topic in schools, by highlighting various aspects related to teaching. The thesis is based on a theoretical framework, where previous research and theoretical perspectives are presented. Because of the teaching perspective, financial literacy will have a significant place in this thesis. The theoretical chapter is divided into five sub-chapters: societal development, sources of knowledge for personal economy, teacher’s competence, teaching approach, and financial literacy. The thesis has a qualitative research design, where semi-structured interviews are being used. The empirical material is based on five informants, from different schools. The study shows that all the informants see personal economy as a very important topic. It also emerges that they have many thoughts and ideas related to teaching about it. Despite the engagement, it appears that the topic receives minor attention in education. The informants also mentions a range of challenges related to teaching about the topic, where time pressure and the openness of the curriculum are highlighted. It may also suggest that the informants are not familiar with all the opportunities and resources available, and that there is great unutilized potential.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePersonlig økonomi i skolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record