Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTranvåg, Monika
dc.contributor.authorHeggem, June
dc.contributor.authorGjerde, Henrik Torset
dc.date.accessioned2023-07-15T17:23:10Z
dc.date.available2023-07-15T17:23:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721079:152607160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079507
dc.description.abstractBakgrunn: Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene ved sykehus i Norge, og har en dødelighet på omtrent 20%. Den største utfordringen er å oppdage og identifisere sepsis i tide. Sykepleiere jobber pasientnært, og er derfor i en nøkkelposisjon til å fange opp sepsistegn tidlig. Vi vil derfor undersøke hvordan sykepleieren tidlig kan identifisere sepsis, og minske tiden fra en eventuell sepsis oppstår, til den blir oppdaget. Hensikt: Hensikten med denne systematiske litteraturstudien er å avdekke hvordan sykepleieren tidlig kan identifisere sepsis på sykehus. Metode: Systematisk innhenting av data fra åtte forskningsartikler hentet fra tre forskjellige databaser. Resultater: Studiene undersøker viktigheten sykepleiere har for tidlig identifisering av sepsis. Utilstrekkelig kompetanse og kunnskap kan føre til at oppdagelsen av sepsis blir forsinket. God nok kompetanse og kunnskap er derfor nødvendig. Kartleggingsverktøy er til stor hjelp for sykepleiere, men dette krever at de blir brukt på riktig måte. Rammefaktorer som lav bemanning, tidspress og stor arbeidsbelastning kan påvirke utøvelsen av sykepleie. Konklusjon: Tidlig identifisering av sepsis, krever nødvendig kunnskap og kompetanse rundt tilstanden og om de ulike kartleggingsverktøyene som tas i bruk. Tilrettelegging av rammefaktorer som har påvirkning på sykepleie som utøves, kan redusere forsinkelser i identifiseringen av sepsis. Nøkkelord: Sykepleier, tidlig identifisering, sepsis, sykehus, kartleggingsverktøy.
dc.description.abstractBackground: Sepsis is one of the most common causes of death in Norwegian hospitals, with a mortality rate of approximately 20%. The biggest challenge is to detect and identify sepsis in time. Nurses work close to the patient, and are therefore in a key position to detect sepsis signs early. We will therefore investigate how the nurse can identify sepsis early, and reduce the time from the occurrence of sepsis, to its detection. Aim: The purpose of this systematic literature review is to uncover how nurses can identify sepsis early in hospitals. Method: Systematic acquisition of data from eight research articles collected from three different databases. Results: The studies investigate the importance nurses have for early identification of sepsis. Insufficient competence and knowledge can cause the detection of sepsis to be delayed. Adequate competence and knowledge is therefore necessary. Screening tools are of great help to nurses, though this requires they are used correctly. Framework factors such as low staffing, time pressure and heavy workload can affect the practice of nursing. Conclusion: Early identification of sepsis requires the necessary knowledge and expertise regarding the condition and the screening tools that are used. Facilitation of framework factors that have an impact on nursing care can reduce delays in the identification of sepsis. Keywords: Nurse, early identification, sepsis, hospital, screening tools.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleieren bidra til tidlig identifisering av sepsis på sykehus?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel