Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerck, Mari
dc.contributor.authorHalvorsen, Gina
dc.date.accessioned2023-07-15T17:22:30Z
dc.date.available2023-07-15T17:22:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139586051:34393886
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079482
dc.description.abstractDet er et reelt potensial i å hjelpe miljøspørsmålene vi har i dag ved å implementere bærekraftige og sirkulære designstrategier i alt vi kan. Siden digitale tjenester og vår interaksjon med disse er en stor del av alles hverdag, ligger det mye potensial her. Men, det er en mangel på å vite hvordan man gjør dette effektivt. Derfor er denne oppgavens mål å finne en løsning som kan bidra til å implementere mer bærekraftig undervisning i bærekraft til designstudenter, ettersom de er skaperne av fremtidens digitale tjenester. Denne oppgaven har som mål å gi studenter og forelesere verktøy for å alltid ha bærekraft i tankene. For å sette denne ideen på prøve, vil denne oppgaven undersøke hvordan bærekraft kan implementeres i undervisningen til design bachelorstudenter ved NTNU Gjøvik. Studiet vil fokusere på bachelorstudenter, da det å forankre bærekraft på dette stadiet av deres læring har potensial til å få dem til å se det som en prioritet gjennom hele studiet og deres fremtidige arbeidsliv. Designstudiene fokuserer også på brukere og hvordan de samhandler med tjenester, noe som betyr at det er et stort potensial for disse studentene til å motivere brukere til grønnere valg gjennom bærekraftig tenkning. For å undersøke hvordan bærekraft kan implementeres på en mest mulig effektiv måte, ble design-motiverte kvalitative metoder brukt. Intervjuer ga et innblikk i studentenes og forelesernes tanker om skole, arbeid og bærekraft, som brakte frem data om hva som allerede undervises, hvor det er muligheter for å undervise mer, og deres kunnskap om temaet bærekraft. Workshops brakte frem deres ideer til løsninger, og tanker om hva som er mest ønsket og mulig å gjennomføre. Ved å se på studiene deres, og få førstehåndsdata fra studenter og forelesere gjennom intervjuer, workshops, SDI og tematisk analyse, samt en idéportefølje, tjenesteplan og andre kvalitative designmetoder, ble en løsning åpenbar. Studenter higer etter å lære nye og relevante aspekter ved bærekraft, og forelesere vil gjerne lære mer, for å lære bort mer, begge ved nytenkende metoder. Derfor, basert på ideer begge parter foreslo selv, ble en bærekrafts måned den foreslåtte løsningen. Denne måneden vil inneholde seminarer, gjesteforelesere, bærekrafts fokuserte klasser, workshops og lignende. Det overordnede fokuset vil ligge på kreative måter å lære på, hvor begge parter kan ta del i læring og refleksjoner rundt temaet. Ved å implementere en spesifikk måned med bærekraftig fokus vil både studenter og forelesere være bedre rustet til å inkludere dem i klasser og leveranser. Bærekrafts måneden er tenkt tilpasset studienivå, og tilbyr et varierende informasjonsgrunnlag med valgmuligheter. Det er også et potensial for at dette løsningsforslaget kan utvides, og gjøres til en løsning for alle studier ved NTNU. Det må til omfattende brukertesting, og mer informasjonsinnhenting, før dette kan bli en realitet.
dc.description.abstractThere is a real potential in helping the environmental issues we have today, by implementing sustainability and circular design strategies in everything we can. And as digital services and our interaction with those are a huge part of everyone's lives, a lot of potential lies here. But, there is a lack of knowing how to do this effectively. Therefore, this thesis’ aim is to find a solution which can help implement a more sustainably focused way of teaching sustainability to design students, as they are the creators of the digital services of the future. This thesis aims to provide students and lecturers with the tools to always have sustainability in mind. To put this idea to the test, this thesis will investigate how sustainability can be implemented in the teachings of design bachelor students at NTNU Gjøvik. The study will focus on bachelor students, as embedding sustainability at this stage of their learning has the potential to make them see it as a priority throughout their studies and future working life. The Design study programs also focus on the users and how they interact with services, which means there is great potential for these students to motivate users towards greener choices through sustainable thinking. To investigate how sustainability can be implemented in the most efficient way, design-motivated qualitative methods were used. Interviews gave a look into the students’ and lecturers’ thoughts on school, work and sustainability, which brought forward data on what is already taught, where there are possibilities to teach more, and their knowledge on the topic of sustainability, with roots in what they learn/teach. The workshops brought forward their ideas for solutions, and thoughts on what is most wanted and possible to implement. By looking into their studies, and getting first-hand data from students and lecturers through interviews, workshops, SDI and thematic analysis, as well as an idea portfolio, service blueprint and other qualitative design methods, a solution became apparent. Students crave to learn new and relevant aspects of sustainability, and lecturers would like to learn more, to teach more, both by out-of-the-box methods. Therefore, based on ideas both parties suggested themselves, a sustainability month became the proposed solution. This month will contain seminars, guest lecturers, sustainability-focused classes, workshops and the like. The overall focus will lay on creative ways of learning, where both parties can take part in learning and reflections on the topic. By implementing a specific month with a sustainable focus, both students and lecturers will be better equipped to include it in courses and deliveries. The month is envisioned to be adapted to study level, and offer a varying information-base with options. There is also a potential for this solution proposal to be widened, and make it a solution for all studies at NTNU. There needs to be extensive user testing, and more information gathering, before this can become a reality.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign Sustainability Month: Solution Proposal for Implementation of Sustainability in Design Bachelor Degrees at NTNU Gjøvik
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record