Show simple item record

dc.contributor.advisorTarberg, Anett Skorpen
dc.contributor.authorKarlsen, Sunniva Christin Tandstad
dc.contributor.authorÅgotnes, Therese Vikenes
dc.date.accessioned2023-07-14T17:23:56Z
dc.date.available2023-07-14T17:23:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721079:152304247
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079146
dc.description.abstractBakgrunn: De fleste mennesker som bor i sykehjem, lever med en form for demenssykdom. Ved å ha en åpen dialog med pasienten å spørre «Hva er viktig for deg?», kan pasienten være med å bestemme hvordan de ønsker den siste tiden skal være. Hensikt: Hensikten med studien er å finne ut hvordan sykepleiere erfarer å ha samtaler med pasienter om hvordan de ønsker den siste tiden, samt hvordan det er å snakke med pårørende. Metode: I denne studien har vi gjennomført et systematisk litteratursøk i to ulike databaser, Cinahl Complete og Medline. Det vart tatt med 8 vitenskapelige artikler i studiene. 4 av artiklene er kvalitative og 4 er en blanding mellom kvalitativ og kvanitativ. Vi har valgt å bruke Aveyard (2019) sin metode i analysene. Resultat: Det ble gjort 3 hovedfunn som viser til hvordan sykepleieren erfarer bruken og gjennomføringen av forhåndssamtaler. Etiske utfordringer, manglende erfaring og kompetanse samt usystematisk organisering. Konklusjon: Tidlig oppstart av forhåndssamtaler er med på å gi en bedre livskvalitet for pasienten, samt bidrar til å bedre pleien til de demente i sykehjem. Ved å få mer opplæring og erfaring vil det også være med på å redusere stress.
dc.description.abstractBackground: Most people that live in nursing homes, live with a form of dementia. By having an open dialog with the patient asking the question “What is important to you?”, can the patient decide how they want their last period of life she'll be. Aim: The aim of the study is to find out how nurses experience having conversations with patients of how they want the last period of life to be, and how it is to talk with next of kin. Method: We have in this study carried out a systematic literature search into different databases, Cinahl Complete and Medline. We used 8 scientific articles in the study. 4 of the articles are qualitative articles and 4 were both qualitative and quantitative. We ust Aveyard (2019) analysis model. Results: It was made 3 main findings that shows how nurses experience the use and the implementation of Advance care planning. Ethical challenges, lack of experience and competence as well as unsystematic organization. Conclusion: An early start of Advance care planning can contribute to a better quality of life for the patient as well as contributing to better nursing of the dementia patient in nursing homes. By having more training and experience, it will also contribute to reduce stress.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForhåndssamtaler med demente. (Sykepleiers erfaring i sykehjem)
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record