Show simple item record

dc.contributor.advisorHelberget, Lindis.
dc.contributor.advisorKulø, Kari-Janne Ljones.
dc.contributor.authorKongshaug, Kay Arne.
dc.date.accessioned2023-07-14T17:23:45Z
dc.date.available2023-07-14T17:23:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721079:152513183
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079136
dc.description.abstractHensikt Studiens hensikt er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har med bruk av Simulering som verktøy for læring. Metode Denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie med søk etter forskningsartikler i medisinske databaser. En forenklet metasyntese ble brukt til å analysere materialet. Denne analysen besto av 4 trinn og resulterte i funn innen 3 hovedtemaer; Kommunikasjonskompetanse, Handlingskompetanse og Rolleforståelse og Teamarbeid. Resultat Sykepleiere erfarte at de fikk bedre kommunikasjonsegenskaper og ble bevisst på betydningen av god kommunikasjon i temaarbeid og i relasjoner med andre helsepersonell. De erfarte økt handlingskompetanse, herunder selvsikkerhet og evne til å handle i akuttsituasjoner. De fortalte også om bedre forståelse av egen og andres rolle i tverrproffesjonelle team og bedre teamarbeid. Utfordringer knyttet til opplevelse av stress før og under simulering ble også rapportert Konklusjon Økt bruk av simulering som pedagogisk metode for sykepleiere vil bidra til kompetanseheving for både erfarne og nyutdannede sykepleiere. Dette kan bidra til å møte kravet om økt kompetanse for sykepleiere i en tid med stadig flere og mer komplekse sykdomsbilder. Mer forskning på området knyttet til effekten på pasientsikkerhet og pasientskade er nødvendig.
dc.description.abstractPurpose The purpose of this study was to investigate nurses experience of using simulation as a method of learning. Method This study is a systematic literature review with search of research literature in medical databases. A simplified methasynthesis model was used to analyze the material. This analysis included four steps and resulted in 3 main categories. Competence in communication, empowerment, teamwork an understanding roles within the team. Results Nurses experienced better communication skills and became more aware of the importance of communication in teamwork and in relation with other health professionals. They experienced increased empowerment, including better confidence and ability to handle emergency situations. They also felt more secure about their own role in teamwork and had increased understanding of others role in the team. Stress was rapported as an negative issue concerning experience with simulation. Conclusion Use of simulation as a teaching method for nurses contributes to increased competence for both experienced and trainee nurses. This will contribute to the challenges with more complex diseases in the population. More research is required on the outcome of patients and patient safety.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan erfarer Sykepleiere bruken av Simulering som pedagogisk metode?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record