Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Fred
dc.contributor.authorRamdahl, Niklas
dc.contributor.authorGluggvasshaug, Siri Kristin
dc.date.accessioned2023-07-14T17:23:16Z
dc.date.available2023-07-14T17:23:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139559409:149521110
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079116
dc.description.abstractKlimaet er i stadig endring. Hyppigere og mer intens nedbør, kombinert med sentralisering og fortetning gjør at det kreves innovative løsninger for å håndtere overvann. Ved Råkendalsveien i Ytre Enebakk skal det bygges 12 boenheter i ny moderne stil. Byggherre er pålagt av kommunale myndigheter å prosjektere tiltaket i henhold til gjeldende norm- og veileder for overvann. Tiltaket må derfor prosjekteres og utformes for å tilfredsstille kravene for lokal overvannsdisponering. I denne oppgaven er det derfor sett på hvilke blågrønne overvannsløsninger som faller innenfor kravene i tre-trinns-strategien. Derfor er Enebakk kommunes norm- og veileder samt annen relevant offentlig tilgjengelig informasjon og metodikk benyttet for å forme oppgaven. Løsningene må tilpasses og være et alternativ, som uten større komplikasjoner kan gjennomføres i tiltaket. For oppgaven ble det satt tre ulike alternativer hvor det skulle utføres beregninger basert på kapasitet, pris og utslipp. Alternativ 1 består av infiltrasjonsgrøft med tilhørende grønnmur, regnbed og fordrøyningsmagasin. Alternativ 2 består av infiltrasjonsgrøft med tilhørende grønnmur, infiltrasjonskum, Blueroof og fordrøyningsmagasin. Alternativ 3 består av infiltrasjonsgrøft med tilhørende grønnmur, permeable dekker, infiltrasjonskum og fordrøyningsmagasin. Beregningene viser at tiltak som lokalt infiltrerer eller fordrøyer tette flater bidrar til å drastisk redusere nødvendig fordrøyningsvolum. Samtidig vil løsninger som fordrøyer og infiltrerer tette arealer gi muligheten til at naturlige infiltrasjonsløsninger får kapasitet til å infiltrere store deler av 2 og 50års-returperiode. Dette er viser seg å både være besparende for miljøet og for det økonomiske.
dc.description.abstractThe climate is constantly changing. More frequent and intense rainfall, combined with centralization and densification, require innovative solutions to manage storm water. In Råkendalsveien, Ytre Enebakk, 12 residential units will be built in a new modern-day style. The developer is obligated by local authorities to design the project in accordance with the current standards and guidelines for storm water management. Therefore, the project must be design and developed to meet the requirements for local storm water management. This bachelor’s thesis focuses on identifying which bluegreen stormwater solutions fall within the requirements of the three-step-strategy. To shape the task, Enebakk municipality’s standards and guidelines, as well as other relevant publicly available information and methodologies has been utilized. The solutions must be tailored to fit and be an alternative that can be implemented without significant complications. For this task, three different alternatives were considered and calculated based on capacity, cost, and emissions. Alternative 1 consists of an infiltration trench, rain garden and detention basin. Alternative 2 consists of an infiltration trench, infiltration basin, Blueproof and detention basin. Alternative 3 consists of an infiltration trench, permeable surfaces, infiltration basin and detention basin. The calculations demonstrate that solutions that locally infiltrate or detain impervious surfaces contribute to a drastic reduction in the required detention volume. Solutions that detain and infiltrate impervious areas provides the opportunity to add natural infiltration solutions to have capacity infiltrating 2 and 50-year return periods of storm water. This proves to be both environmentally and economically beneficial.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOvervannsløsninger for Råkendalsveien
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record