Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSaur, Ellen
dc.contributor.advisorSæteren, Anne-Lise
dc.contributor.authorTomter, Amalie
dc.contributor.authorVikan, Helene
dc.date.accessioned2023-07-13T17:21:41Z
dc.date.available2023-07-13T17:21:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146570930:97265987
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078773
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å få et innblikk i læreres erfaringer og refleksjoner rundt stille atferd i skolen. Skolen stiller høye krav om muntlig aktivitet og det forventes at elevene er aktivt deltakende i skolehverdagen. Det kan være utfordrende for stille elever å møte dette kravet. Lærerne har ansvar for å tilrettelegge for en mangfoldig elevgruppe, med ulike forutsetninger. Denne masteroppgaven vil ta for seg lærerperspektivet i møte med stille atferd. Studien vil se på hvordan lærerne møter de stille elevene, og hvordan de legger til rette for at stille elever blir deltakende i skolen. For å belyse dette, utforsker oppgaven problemstillingen: Hvilke erfaringer har lærere med stille atferd, og hvordan legger de til rette for stille elevers deltakelse i skolen? For å utforske problemstillingen har vi gjennomført en kvalitativ intervjustudie. Vi gjennomførte tre semistrukturerte intervjuer, med lærere fra barneskolen, om deres erfaringer knyttet til stille atferd i skolen. Oppgaven har ikke til hensikt å skape generaliserbar kunnskap om lærerens praksis med stille atferd, men å skape større oppmerksomhet rundt en elevgruppe som gjør lite ut av seg. Studiens teoretiske forankring er knyttet til tidligere forskning innen stille atferd, og vi støtter oss blant annet på Anne-Lise Sæteren, Anne Tove Svanevik, Ingrid Lund og Geir Nyborg med flere. Videre har vi implementert teori knyttet til klasseledelse, læringsmiljø, samt deltakelse gjennom inkludering. Masteroppgaven har en abduktiv tilnærming, hvor teori og empiri sammen preger prosjektet. Gjennom analyseringen av datamaterialet kom vi frem til fem temaer: lærernes erfaring av stille atferd, inkludering, deltakelse, tiltak og klasseledelse og læringsmiljø. Med utgangspunkt i oppgavens teoretiske og empiriske grunnlag, så vi at relasjonsbygging og tid var betydningsfullt i lærerens arbeid med stille atferd. Under drøftingen delte vi funnene våre i tre hovedtemaer: erfaring med stille atferd, klasseledelse og læringsmiljø, samt deltakelse i skolen. Under erfaringer med stille atferd trekker vi frem fellestrekk ved lærernes erfaring i møte med stille atferd, og her ser vi lærerne generelt etterlyser mer informasjon og kunnskap om stille atferd. Under klasseledelse og læringsmiljø ser vi hvordan lærerne strukturerer skolehverdagen, og forutsigbarhet utpeker seg som et sentralt funn. Vi fant også at det å danne gode relasjoner med stille elever kunne være krevende, da både lærer-elev-relasjoner og elev-elev-relasjoner. Her ser vi også at tid utpeker seg som en utfordring i lærerens hverdag, hvor både tiltak og møter med stille elever er spesielt tidkrevende. I temaet deltakelse i skolen, fant vi at lærerne tilrettelegger mye i sammenheng med gruppearbeid, og at de opplever stille atferd i sosiale situasjoner som spesielt krevende. Det kom også frem at foreldresamarbeid var en sentral utfordring i lærerens arbeid rundt stille atferd. Gjennom studien som helhet ser vi hvordan ulike skoler og klassemiljø påvirker lærerens erfaringer rundt stille atferd. Dette underbygger at atferd er kontekstavhengig, og at ulike arenaer vil påvirke elevens atferdsuttrykk.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to gather insight into teachers' experiences and reflections towards quiet behavior in school. The school has high requirements towards oral activities, and they expect pupils to actively participate during everyday school life. It can be challenging for pupils with withdrawal behavior to meet these requirements. Teachers have a responsibility to make accommodations for a diverse group of pupils, with different backgrounds. This master's thesis will focus on the teacher's perspective when interacting with quiet pupils. The study will examine how they make accommodations to facilitate the participation of these pupils. To explore how the teachers work with quiet children, we’ve chosen the following thesis: What experiences do teachers have regarding quiet behaviors, and how do they make accommodations to promote quiet children's participation in school? To explore the thesis, we’ve conducted a qualitative interview study. We conducted three semi structured interviews, with teachers from primary schools, inquiring about their experiences related to quiet behavior in school. The thesis is not aimed at creating generalized knowledge about teachers' practices towards quiet behaviors, but aims to shed light on a group of pupils who tend to be unexpressive. The thesis theoretical framework is based on Anne-Lise Sæteren, Anne Tove Svanevik, Ingrid Lund and Geir Nyborg, among others. We have further implemented theories related to classroom management, learning environment, and participation through inclusion. The master thesis has an abductive approach, where both theoretical and empirical findings shape the project. Through analyzing our empirical data, we identified five themes: teachers' experiences with quiet behaviors, inclusion, participation, accommodations, as well as classroom management and learning environment. Based on the theoretical and empirical framework of our thesis, we found that building relationships and time were significant for teachers' work with quiet behaviors. Furthermore, we divided our findings into three main categories, experiences with quiet behaviors, classroom management and learning environment, and participation in school. Within experiences with quiet behaviors, we will focus on common experiences among the teachers, where we see that teachers' calls for more attention and knowledge about quiet behaviors. Within classroom management and learning environments, the study found that teachers put a lot of emphasis on structure and predictability. Furthermore, we saw how building good relationships with quiet pupils could be challenging, between both teachers and pupils, and among pupils. Additionally, we identified time as a challenge in teachers' everyday work, as both accommodations and interactions with quiet pupils require additional time. In the category participation in school, the study found that teachers make a lot of accommodations in group work, and they experience quiet behaviors within social situations as particularly challenging. Teacher-parent collaboration emerged as a significant challenge in their work regarding quiet behaviors. Throughout the study, we noticed how different schools and classrooms affect the teachers' experiences towards quiet behaviors. This substantiates that behaviors are contextual, and that different contexts will affect the pupils' behavior.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStille elevers deltakelse i skolen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel