Show simple item record

dc.contributor.advisorReidunsdatter, Randi Johansen
dc.contributor.authorTaamori, Mohammad
dc.contributor.authorKarstad, Kristian
dc.date.accessioned2023-07-11T17:31:36Z
dc.date.available2023-07-11T17:31:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145387634:145392320
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078122
dc.description.abstractFormål Bachelorprosjektet undersøkte radiografers synspunkter på Helseplattformen (HP) ved ulike radiologiske modaliteter på St. Olavs hospital. Formålet var å analysere effektiviteten og arbeidskvaliteten til radiografene etter innføringen av HP. Studien var viktig da det manglet informasjon om radiografers syn på HP. Metode Studien brukte et kvantitativt tverrsnitts- design og gjennomførte en digital spørreundersøkelse. Spørreskjemaet var utviklet basert på regjeringens viktige elementer som tilstrekkelig opplæring, tilgang til pasientinformasjon, brukervennlighet og systemets effektivitet. Etikk og personvern ble ivaretatt gjennom en vurdering av Sikt. Datainnsamlingen ble utført ved hjelp av Nettskjema.no, og spørreskjemaet ble distribuert via e-post. Resultatene ble analysert ved hjelp av IMB SPSS, der frekvensstatistikk og diagrammer ble brukt til å presentere resultatene. Resultat I spørreundersøkelsen besvarte 78 av 168 radiografer. Radiografers effektivitet ble redusert i henhold til resultatene. Flertallet av deltakerne var enige i at de ikke trengte supplerende systemer for å få all nødvendig pasientinformasjon, samt portørbestillingen ble forbedret. Effektiviteten ved utførelsen av daglige oppgaver, og å finne pasienthistorikk ble verre enn tidligere systemer. Radiografene opplevde økt arbeidsbelastning, samt tidspress. Opplæringen var tilfredsstillende for de fleste, men ikke alle mente at det var like lett å lære seg systemet. 44% hadde ikke tro på at HP ville bli bedre på sikt, mens 17% vurderte å si opp jobben sin grunnet HP. Konklusjon Innføringen av HP var problematisk for radiografers effektivitet og arbeidskvalitet. Problemer med tilgang til pasienthistorikk og rask informasjonsinnhenting oppsto. Økt arbeidsbelastning og tidspress til tross for enkelte forbedringer fra tidligere journalsystemer. Selv om majoriteten ikke vurderte å avslutte arbeidsforholdet på grunn av systemet, er det likevel en andel som uttrykte negativitet og usikkerhet i forbindelse med fremtidige forbedringer.
dc.description.abstractObjective The purpose of this bachelor project was to investigate the perspectives of radiographers regarding the implementation of the Helseplattformen (HP) across various radiological modalities at St. Olavs hospital. The aim was to analyze the efficiency and work quality of radiographers following the introduction of HP. The study was important as there was a lack of information regarding radiographers’ views on HP. Methods A quantitative cross-sectional design was employed in this study, utilizing a digital survey as the primary data collection tool. The survey questionnaire was developed based on key elements outlined by the government, including sufficient training, access to patient information, user-friendliness, and system efficiency. Ethical considerations and privacy protection were ensured through a Sikt assessment. Data collection was carried out by using Nettskjema.no, and survey was distributed via email. The obtained results were analyzed using IBM SPSS, with frequency statistics and diagrams used for result presentation. Results Out of 168 radiographers, 78 responded to the survey. According to the results, the efficiency of radiographers was reduced following the implementation of HP. The majority of participants agreed that they did not require supplementary systems to access all necessary patient information, and the ordering of porters was improved. However, the efficiency in performing daily tasks and accessing patient history was worse compared to previous systems. Radiographers experienced increased workload and time pressure. Training was deemed satisfactory by most, although not all felt that learning the system was equally easy. 44% expressed doubts about the improvement of HP in the long term, while 17% considered quitting their jobs due to HP. Conclusion The implementation of HP posed challenges for the efficiency and work quality of radiographers. Issues related to access to patient history and quick retrieval of information emerged. Increased workload and time pressure were also observed despite improvements from previous journal systems. Although the majority did not contemplate leaving their jobs due to the system, there was still a portion expressing negativity and uncertainty regarding future improvements.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan innføringen av Helseplattformen (HP) påvirket radiografers effektivitet og arbeidskvalitet ved ulike radiologiske modaliteter på St. Olavs hospital
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record