Show simple item record

dc.contributor.advisorNess, Ottar
dc.contributor.authorRoten, Maria Vemunstad
dc.date.accessioned2023-07-11T17:31:22Z
dc.date.available2023-07-11T17:31:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146745801:35497105
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078109
dc.description.abstractVerden vi lever i er i stadig endring. Nye utfordringer og kontinuerlige endringer krever ny kunnskap om hvordan vi kan imøtekomme dette på best mulig måte. Utenforskap er å anse som en utfordring for både for individ og samfunn. Med et slikt bakteppe har studien som formål å se på hvordan utenforskap oppleves for individer som står i det. Fokuset ligger på hvordan de velger å beskrive sine opplevelser, både for seg selv og i møte med samfunnets organisasjoner. Organisasjonene er aktive i å yte bistand til mennesker som trenger det, blant annet for å komme ut i arbeid eller utdanning etter å ha havnet utenfor av ulike grunner. Denne tematikken engasjerer meg, og har derfor blitt valgt som et utgangspunkt i min masterstudie. Gjennom å utføre en kvalitativ intervjustudie undersøkte jeg følgende problemstilling: Hvordan oppleves og beskrives utenforskap fra individer som erfarer dette i samfunnet vårt? Datamaterialet ble analysert gjennom å benytte en fenomenologisk-hermeneutisk analysemetode, som resulterte i tre hovedtema: «en følelse av å ikke være med i mengden», «å bidra for å skape verdi» og «opplevelser i møte med veiledning». Funnene ble diskutert med studiens teoretiske rammeverk, tilhørighet og utenforskap, livskvalitet og viktigheten av å føle seg betydningsfull, samskaping og veiledning. I tillegg er relevant forskning trukket frem. Diskusjonen løfter frem hvordan informantene opplever utenforskap som en følelse, og en kilde til en rekke andre følelser. Argumentene basert på funnene er at å føle tilhørighet er viktig som en motpol til utenforskap, og at samfunnets organisasjoner og samarbeid mellom disse har en effekt på informantenes situasjon.
dc.description.abstractThe world we live in is constantly changing. New challenges and continuous changes require new knowledge about how to accommodate these in best way possible. Social exclusion is to be considered a challenge both individually and collectively in our society. With this as a background this study has its purpose to look at how social exclusion is experienced for the individuals who are defined within the phenomena. The focus is how they choose to describe their experiences based on their individual perspective and related to organizations in society. Organizations are active contributors to provide assistance to people in need, either to get back to work or education after being excluded for various reasons. This subject is very interesting to me, and therefore it is chosen as a base for my master thesis. Through a qualitative interviewing study, I explored the following research question: How is social exclusion experienced and described from the individuals that experience this in our society? To analyze the data, I used a phenomenological-hermeneutical method, which resulted in three main subjects: “a feeling of not being included in the crowd”, “contribute to create value” and “experiences with guidance”. The findings were discussed with the studies included theories, belonging and exclusion, quality of life and mattering, co-construction and guidance. In addition, there is included some relevant studies on the field. The discussion lifts arguments such as how informants experience social exclusion as a feeling, that have a connection to various other feelings. The arguments based on these findings is that a feeling of belonging is important as a counterbalance to social exclusion, and organizations in our society and co-construction between these influences the situation of the informants.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Det er den følelsen av at samfunnet går sin gang ... uten deg": En kvalitativ studie om å stå utenfor viktige samfunnsområder, som arbeid eller utdanning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record