Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKathayat, Surya B.
dc.contributor.authorGylterud, Vilde
dc.contributor.authorKlæstad, Ida Angell Veglo
dc.date.accessioned2023-07-11T17:30:09Z
dc.date.available2023-07-11T17:30:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721987:149459035
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078095
dc.description.abstractHelsesektoren i Norge står idag ovenfor utfordringer knyttet til å digitalisere helsetjenesten. Teknologiutviklingen har så langt vært benyttet for mer treffsikre systemer, med lite søkelys på effektivisering av tjenestene eller å redusere behovet for arbeidskraft. Mange IT-systemer i helsesektoren er komplekse og vanskelige å bruke, og dette kan føre til feil og at unødvendig tid blir brukt på administrasjon. Dette henger blant annet sammen med at brukere og helsepersonell ofte er lite involvert i utvikling av nye IT-systemer, eller at de involveres først i sluttfasen av et prosjekt. Resultatet av dette blir derfor en løsning som er lite tilpasset brukerens behov. Dette medfører ofte økt ressursbruk fra personellet blant annet fordi brukergrensesnittet ikke møter deres tekniske kompetanse slik at teknologien kan tas i bruk. Mer brukervennlige løsninger kan også bidra til å forbedre pasientopplevelsen og gi helsepersonell mer tid til å fokusere på pasientbehandling. I denne bacheloroppgaven har det blitt utviklet en portørapplikasjon med spesielt fokus på nettopp økt brukervennlighet som kan bidra til effektivisering av tjenesten. Sykehuset i Vestfold er oppdragsgiver, og har tilrettelagt for et godt samarbeid med portører, helsesekretærer og sykepleiere fordelt på flere ulike avdelinger. Gjennom hele prosessen med bacheloroppgaven, har mye tid blitt brukt til kartlegging av brukernes behov og ønsker, blant annet ved å følge en portør sin arbeidshverdag på sykehuset. På denne måten har vi økt forståelsen rundt utfordringer knyttet til dagens applikasjon. Dette har bidratt til at nettopp brukerne av systemet har stått i fokus. Det har hjulpet oss med å nå målet om en portørapplikasjon som medfører redusert ressursbruk for personellet i tillegg til at applikasjonens brukergrensesnitt møter helsepersonellets tekniske kompetanse slik at de kan ta teknologien i bruk. Applikasjonen er utviklet med lavkode-plattformen Power Apps, hvor en del av arbeidet også har dreid seg rundt å se på gjennomførbarheten og egnetheten for utvikling i slike plattformer. Hensikten med å ta i bruk lavkode-plattformer er at sykehuset raskere skal kunne møte endrings- og utviklingsbehov i regionen. Dette har vært en svært interessant problemstilling, som dessverre også har bydd på utfordringer som vi vil diskutere videre i rapporten.
dc.description.abstractThe healthcare sector in Norway is currently facing challenges related to digitization the health service. Technology development has so far been used for more accurate systems, with little emphasis on service efficiency or reducing the need for manpower. Many IT systems in the healthcare sector are complex and difficult to use, and this can lead to errors and unnecessary time being spent on administration. This is related, among other things, to the fact that users and healthcare personnel are often poorly involved in the development process of new IT systems, or that they are only involved in the final phase of a project. The result of this is therefore a solution that is not adapted to the user's needs. This often results in increased use of resources by the healthcare personnel, among other things because the user interface does not meet their technical competence so that the technology can be put into use. More user-friendly solutions can also help to improve the patient experience and give healthcare personnel more time to focus on patient care. In this bachelor's thesis, a porter application has been developed with a particular focus on increased user-friendliness, which can contribute to making the service more efficient. The hospital in Vestfold is the client, and has arranged for good cooperation with porters, health secretaries and nurses spread over several different departments. Throughout the entire process of the bachelor's thesis, a lot of time has been spent mapping the users' needs and wishes, including by following a porter's everyday work at the hospital. In this way, we have increased our understanding of the challenges associated with today's application. This has contributed to the fact that the users of the system have been in focus and has helped us to achieve the goal of a porter application that results in reduced resource use for the personnel, in addition to the application's user interface meeting the technical competence of the healthcare personnel so that they can use the technology. The application has been developed with the low-code platform Microsoft Power Apps, where part of the work has also revolved around looking at the feasibility and suitability for development in such platforms. The purpose of using low-code platforms is for the hospital to be able to meet changing and development needs in the region more quickly. This has been a very interesting issue, which unfortunately has also presented challenges that we will discuss further in the report.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBrukervennlig portørapplikasjon for effektivisering av helsevesenet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel