Show simple item record

dc.contributor.advisorNerheim, Ann Rigmor
dc.contributor.authorUlvestad, Malene Nordal
dc.contributor.authorKristensen, Tilla
dc.date.accessioned2023-07-11T17:22:56Z
dc.date.available2023-07-11T17:22:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146719797:149026902
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077900
dc.description.abstractMed energikrise og økende fokus på klimapolitikk og bærekraft trenger næringen nye løsninger på hvordan behovet for energi kan dekkes på en bærekraftig måte. Denne rapporten har undersøkt bruken av svinghjul som energilager i Geiranger, samt muligheten for at et slikt energilager kan forsyne elektriske fartøy og bidra til transport av turister langs Geirangerfjorden. Svinghjul som et system for energilagring har blitt undersøkt utfra ulike perspektiver. Ved å undersøke ulike scenarioer, med tilgjengelig lagret energimengde fra forskjellige kombinasjoner av energikilder, er det identifisert hvilke muligheter dette gir til å forsyne elektriske, utslippsfrie fartøy. Ved å gjøre en økonomisk analyse er lønnsomheten knyttet til en installasjon av en ladestasjon med et energilager av svinghjul beregnet. Ved å gjøre en bærekraftsanalyse er klimagassutslippene tilknyttet et energilager av svinghjul beregnet. Til slutt er resultatene fra svinghjul knyttet opp mot en annen energilagringsteknologi, et litium-ionbatteri. Dette gir mulighet for å tolke resultatene for en ladestasjon med et energilager av svinghjul fra et større perspektiv. Utfra de foreløpige resultatene er det vist at ved å kombinere lokal grunnlast og spisslast i og rundt Geiranger muliggjør dette for større tilgjengelig energimengde i Geiranger. Ved å benytte et energilager gir dette muligheten til å dekke det kommende energibehovet til flere elektriske fartøyer. Svinghjul som energilagringssystem er passende for opplading av store elektriske fartøy, blant annet fordi de gjerne krever høy effektoverføring over en begrenset tidsperiode. De foreløpige økonomiske beregningene viser at investeringen for en ladestasjon med bruk av svinghjul som energilagringssystem, samt tilleggsystemer for energiforsyning fra spisslast, vil være mulig å tjene inn igjen iløpet av en tidsperiode på 20 år. De foreløpige resultatene for bærekraftdelen som kan knyttes til svinghjul som energilagringssystem viser at det er få klimagassutslipp knyttet til produksjon og drift av et slikt system. For å oppsummere kan det konkluderes med at svinghjul som et system for energilagring i Geiranger kan være en god løsning for å sikre stabil tilgang til energi i fjorden. Rapporten kan bidra til å informere beslutningstakere om potensialet og hensiktsmessigheten av svinghjul som en bærekraftig løsning for energilagring og forsyning av elektriske transportmidler i Geiranger-området. Sett fra et større perspektiv kan slik stabil tilgang til energi være nøkkelen til å muliggjøre for drift av bærekraftig turisttransport i norske verdensarvfjorder.
dc.description.abstractWith an energy crisis and increasing focus on climate policy and sustainability, the industry needs new solutions for meeting energy needs in a sustainable manner. This report has investigated the use of flywheels as energy storage in Geiranger, as well as the possibility of such an energy storage system supplying electric vessels and contributing to tourist transportation along the Geirangerfjord. Flywheels as a system for energy storage have been examined from various perspectives. By examining different scenarios, with the available stored energy from different combinations of energy sources, it has been identified what opportunities this provides for supplying electric, emission-free vessels. An economic analysis has been conducted to determine the profitability associated with the installation of a charging station with a flywheel energy storage system. A sustainability analysis has been performed to calculate the greenhouse gas emissions associated with a flywheel energy storage system. Finally, the results from flywheels have been compared to another energy storage technology, a lithium-ion battery, allowing for an interpretation of the results for a charging station with a flywheel energy storage system from a broader perspective. Based on the preliminary results, it has been demonstrated that combining local base load and peak load in and around Geiranger enables a greater available energy supply in Geiranger. Utilizing an energy storage system provides the opportunity to meet the future energy demand for multiple electric vessels. Flywheels, as an energy storage system, are suitable for charging large electric vessels, partly because they often require high power transfer over a limited period of time. The preliminary economic calculations show that the investment for a charging station using a flywheel energy storage system, along with additional systems for peak load energy supply, can be recovered within a period of 20 years. The preliminary results for the sustainability aspect associated with flywheels as an energy storage system indicate that there are few greenhouse gas emissions associated with the production and operation of such a system. In summary, it can be concluded that flywheels, as an energy storage system in Geiranger, can be a viable solution for ensuring a stable energy supply. The report can help inform decision-makers about the potential and feasibility of flywheels as a sustainable solution for energy storage and supply of electric transportation in the Geiranger area. From a broader perspective, such a stable energy supply can be the key to enabling sustainable tourist transportation in Norway's world heritage fjords.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSvinghjul som energilager i Geiranger
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record