Show simple item record

dc.contributor.advisorBorthen, Kaja
dc.contributor.authorLindegaard, Hanna Jacobsen
dc.date.accessioned2023-07-11T17:21:49Z
dc.date.available2023-07-11T17:21:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138868131:49073218
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077846
dc.description.abstractImplisitt kommunikasjon er noe vi mennesker benytter oss av hele tiden, ofte uten å tenke over det. Hvordan vi tar det for gitt, og forventer at de vi snakker med skal klare å tolke hva det er vi egentlig mener, er et interessant fenomen (Borthen 2022a, s. 1).Spesielt interessant er det når slutningene mottaker gjør ikke går overens med talers forventninger. Slike misforståelser kan ofte oppstå når personer som ikke har en autismespekterdiagnose kommuniserer med personer som har en autismespekterdiagnose (Williams, 2021, s. 121). Hvordan misforståelser kan oppstå hos personer med autismespekterdiagnose kan en få et innblikk i ved den fiktive TV-serien Atypical. Denne oppgaven tar utgangspunkt i tre utvalgte utdrag fra serien hvor hovedpersonen Sam ser ut til å misforstå den implisitte kommunikasjonen utover talers intenderte mening. Målet for denne oppgaven er dermed å svare på problemstillingen: I tilfeller der Sam misforstår noe, hvilke typer implisitt kommunikasjon gjelder dette og hvorfor oppstår misforståelsene? De ulike pragmatiske fenomene Sam misforstår er uartikulert betydningskonstituent, referansetilordning og disambiguering av tvetydig struktur. Årsaken til hvordan misforståelsene i utdragene oppstår er sett på i lys av relevansteorien. Gjennom oppgaven blir det også gjort rede for hvordan kommunikasjonsvansker hos personer med autismespekterdiagnose kan oppstå på grunn av deres atypiske oppmerksomhet. Likevel, blir det også poengtert gjennom oppgaven hvordan begge samtalepartnere har et felles ansvar for å sørge for at kommunikasjonen blir forstått.
dc.description.abstractImplicit communication is something we humans use all the time, often without thinking about it. How we take it for granted, and expect that those we talk to are able to interpret what we actually mean, is a interesting phenomena (Borthen, 2022a, p. 1). Especially interesting is it when the conclusions the hearer makes do not meet the speakers expectations. Misunderstandings like these can often happen when people who do not have autism spectrum diagnosis communicate with people who have autism spectrum diagnosis (Williams, 2021, p. 121). How misunderstandings can happen with people who have autism spectrum diagnosis can one get an insight to through the fictional TV-series Atypical. This thesis examines three chosen extracts from the series where the main character Sam seems to misunderstand the implicit communication beyond speakers intentional meaning. The goal for this thesis is therefore to answer the issue: In cases where Sam misunderstands something, which types of implicit communication does this apply to and how to the misunderstandings occur? The various pragmatic phenomenons Sam misunderstands is unarticulated constituent of meaning, reference assignment and disambiguation of ambiguous structure. The cause as to how the misunderstandings in the extracts occur is viewed in light of the relevance theory. Through this thesis it is also accounted for how communication difficulties often applies to people with autism spectrum diagnosis based on their atypical attention. Nevertheless, it is also pointed out through the thesis how both interlocutors have a shared responsibility to make sure the communication is understood.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleImplisitt kommunikasjon og misforståelser i TV-serien «Atypical». En analyse av hovedpersonen Sam sin misforståelse av ulike typer implisitt mening.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record