Show simple item record

dc.contributor.advisorKjørholt, Ingvild Hagen
dc.contributor.authorAarestrup, Gina Margrethe
dc.date.accessioned2023-06-28T17:21:46Z
dc.date.available2023-06-28T17:21:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143756085:46628797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074191
dc.description.abstractHøsten 2023 er det ingen barn i barneskolen som har egne minner eller opplevelser av terrorangrepene 22. juli 2011. Det fordi elevene ikke var født da terrorangrepene rammet Norge. LK20 er den første læreplanen som eksplisitt presiserer at det skal arbeides med 22. juli på barneskolen. Terrorangrepene trekkes inn i læreplanen under det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, og medfører at vi som norsklærere, på lik linje med lærere i andre fag, skal undervise om terrorangrepene i faget vårt allerede fra barneskolen. Ønsket med denne masteroppgaven er av den grunn å vise hvordan skjønnlitteratur kan være en mulig inngang til arbeid med terrorangrepene i norskfaget på barneskolen. Tegneserieskaper Nora Dåsnes gav i 2021 ut Ubesvart anrop, som er den eneste tegneserieroman vi finner om 22. juli på markedet. Sjangeren boka er skrevet i, samt at den er laget for barn, gjør tegneserieromanen svært aktuell for undervisning i barneskolen. For å undersøke hvordan tegneserieromanen Ubesvart anrop kan brukes i undervisning på barneskolen, ble følgende problemstilling utarbeidet: Hvordan fremstilles traumet 22. juli i Ubesvart anrop (2021), og på hvilke måter åpner denne tegneserieromanen for arbeid med 22. juli i norskfaget på 7.trinn? For å besvare oppgavens problemstilling, gjorde jeg i første omgang en nærlesing av tegneserieromanen. Denne nærlesningen førte videre til en litterær analyse av boka, hvor jeg tok i bruk ulike teoretiske perspektiver. Det viste seg fort at de teoretiske begrepene nasjonalt traume, traumatisk minne, hjem-borte-hjem-struktur og ikonisk bilde, hentet fra traumeteori, barnelitteraturteori og tegneserieteori, var sentrale for forståelsen av boka, men også 22. juli-tematikken den presiserer. Analysen gir svar på problemstillingens første del, hvor det korte svaret er at traumet fremstilles på flere måter i den grafiske romanen. Den andre delen av problemstillingen gis det svar på i oppgavens drøftingsdel, hvor jeg drøfter ulike måter tegneserieromanen åpner for arbeid med 22. juli i norskfaget på 7. trinn, ut fra funnene gjort i analysen. Tegneserieromanen Ubesvart anrop er en kompleks bok, med en utfordrende tematikk og et stort tolkningspotensial for barn og ungdom. Ved å la elever vurdere tekstens troverdighet og påvirkningskraft, samt identifisere historiske og kulturelle referanser gjennom tegneserieromanens intertekstuelle og intervisuelle referanser, vil elever på 7. trinn kunne få historisk innsikt i terrorangrepene 22. juli sitt nasjonale omfang. De vil også få et bilde på den indirekte berørte offergruppen, samtidig som de vil oppleve en nyansert fremstilling av fellesskapet og «vi-et» direkte etter terrorangrepene. Arbeid med tegneserieromanen Ubesvart anrop vil kunne gi elever på barneskolen noen felles referanserammer for terrorangrepene. På den måten åpner den grafiske romanen for videre arbeid med 22. juli i ungdomsskolen og på videregående skole.
dc.description.abstractIn the autumn of 2023, there are no children in primary school who have their own memories or experiences of the terrorist attacks July 22nd, 2011. This is because the children were not born when the terrorist attacks hit Norway. LK20 is the first curriculum that explicitly involves July 22nd. The terrorist attacks are drawn into the interdisciplinary theme of democracy and citizenship for primary school students, which means that we as Norwegian teachers, on an equal footing with teachers in other subjects, must teach about the terrorist attacks in our own subject. The desire for this master's thesis is to show how fiction can be a possible introduction to work on the terrorist attacks in the Norwegian subject at primary school. Comic creator Nora Dåsnes published the graphic novel Ubesvart anrop in 2021, as the only graphic novel about July 22nd we can find at this point. In addition, the book is made for children, which makes it very relevant for teaching in primary schools. To investigate how the graphic novel Ubesvart anrop can be used in primary school teaching, the thesis statement became: How is the trauma of July 22nd presented in Ubesvart anrop (2021), and in what ways does this graphic novel make it possible to work with July 22nd in the Norwegian subject for 7th graders? To answer the thesis statement, I first did a close reading of the graphic novel. This close reading further led to a literary analysis of the book, where I used different theoretical perspectives. It quickly became apparent that the theoretical concepts of national trauma, traumatic memory, home-away-home structure, and iconic image, drawn from trauma theory, children's literature theory and theory about graphic novels, were important to understand the book, but also the July 22nd theme. The analysis provides an answer to the first part of the problem, where the short answer is that trauma is presented in several different ways in the graphic novel. The second part of the problem is answered in the discussion, where I argue various ways in which the graphic novel makes it possible to work with July 22nd in the Norwegian subject in the 7th grade, based on findings made in the analysis. The graphic novel Ubesvart anrop is a complex book, with a challenging theme and a great potential for interpretation. By having students assess the text's credibility and influence, as well as identify historical and cultural references through the graphic novel's intertextual and intervisual references, students will be able to gain historical insight into the terrorist attacks on July 22nd. Tasks with the graphic novel Ubesvart anrop will also be able to give primary school pupils some common frames of reference for the terrorist attacks, and in that way open for further work with July 22nd in secondary school and high school.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUndervisning om 22. juli i norskfaget: En litteraturvitenskapelig og litteraturdidaktisk studie av "Ubesvart anrop" (2021)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record