Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeimburg, Dina von
dc.contributor.advisorNess, Ottar
dc.contributor.authorBævre, Magnhild Moen
dc.date.accessioned2023-02-11T18:19:49Z
dc.date.available2023-02-11T18:19:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:128054419:15377852
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050168
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er konsulenters opplevelse av å befinne seg i tidsbegrensede team, og hvilke betingelser som er sentrale for å prestere og trives. Kravene i omskiftelige og komplekse miljøer er høye, og jeg mener det er avgjørende å se nærmere på dette for å skape enda bedre vilkår. Her vil jeg rette fokus mot menneskene som befinner seg i teamene, og derfor ønsker jeg å se på graden av mattering (å føle seg betydningsfull og bidra til at andre føler det samme), og hvilken rolle dette har for konsulentenes arbeidshverdag. En konsulent blir i denne studien definert som en arbeidstaker som er ansatt hos en arbeidsgiver (et konsulentselskap), hvor arbeidsgiver fungerer som et formidlingsorgan (Kunda, Barley & Evans, 2002). Konsulentene er ansatt i én virksomhet (hvor de også jobber på prosjekter internt), men hvor de med jevne mellomrom blir utleid til eksterne virksomheter. Konsulentene har i denne studien utdanningsbakgrunn som ingeniør og sivilingeniør, og arbeider i privat næringsliv med analyse, prosjektering og rådgivning. Bakgrunnen for å velge dette temaet er min egen interesse for karrierelæring og -utvikling, mine egne erfaringer fra konsulentbransjen og det faktum at forskning viser til et arbeidsliv i endring og utvikling. Mange organisasjoner er dessuten opptatt av å tiltrekke seg og fastholde de beste talentene, men ofte glemmer man å fokusere på hvilken rolle organisasjonskulturen har for om talentenes verdi blir utnyttet og omsettes til verdi hos organisasjonen (Henriksen, Leicht, Lundby & Jølberg, 2021). Dette kan både være komplekst og utfordrende, men det finnes lite forskning på hvordan konsulentene opplever dette i det daglige. Her mener jeg at det vil være sentralt å se på dynamikkene og de kulturelle forholdene som eksisterer internt i organisasjonen, samt hvilken betydning dette har for om den enkelte får brukt sine potensialer og ressurser på best mulig måte. I konsulentbransjen er det ofte et ensidig fokus på verktøy, metoder og teorier for å bli en god konsulent som kan løse gitte oppgaver (Henriksen et al., 2021). Med bakgrunn i et rådgivningsvitenskapelig perspektiv ønsker jeg her å rette fokus mot menneskene som arbeider som konsulenter, og trekke på rådgivningsvitenskapelige teorier, så som psykologisk trygghet, for å bedre forstå hvilke betingelser som må være til stede for at konsulentene skal prestere og trives. Hensikten med studien har vært å få kunnskap om konsulentenes opplevde erfaringer knyttet til egen arbeidssituasjon, da de befinner seg på tvers av ulike tidsbegrensede team. Konsulentene er ansatt i én organisasjon, men jobber i stor grad på prosjekter utenfor egen virksomhet eller hos en kunde eksternt. Intensjonen har vært å utforske hva som kan oppleves som fellesnevnere som kan bidra til at konsulentene lykkes og trives. Dette med hensikt om å potensielt kunne legge til rette for arbeidsplasser som i større grad retter fokus mot at konsulentene har kontakt med andre mennesker, at de føle seg inkluderte, har mulighet til å føle kontroll og ansvar over eget liv, møter åpenhet og fortrolighet i ulike relasjoner, og hvor alle kan oppleve en følelse av å være kompetente og betydningsfulle (Schutz, 2005). Problemstillingen for studien er: «Hva opplever konsulenter i tidsbegrensede team som sentrale betingelser for å prestere og trives i arbeidet sitt?». Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på gjennomføringen av seks semistrukturerte forskningsintervju med seks konsulenter som arbeider i tidsbegrensede team. Studien bygger på et hermeneutisk fenomenologisk vitenskapsteoretisk ståsted, da det er konsulentenes egne tanker og meninger som er av betydning. For å utforske mening på tvers av det innsamlede datamaterialet, valgte jeg å gjennomføre en tematisk analyse. Analyseprosessen resulterte i tre hovedtemaer: 1) «Behovet for en opplevelse av mening med arbeidet», 2) «Balansegangen mellom utfordringer og utvikling, og 3) «Et støttende og trygt arbeidsmiljø». I lys av teori omhandlende mattering og psykologisk trygghet diskuterer jeg de tre overnevnte funnene. Her drøfter jeg hvilke betingelser som konsulentene mener bør være på plass for at de skal oppleve en følelse av mening og mestring i arbeidet sitt. Hovedfunnene i analysen av datamaterialet tyder på at konsulentene føler mye ansvar både overfor sin egen rolle som konsulent og overfor sin egen utvikling. Konsulentene trekker frem viktigheten av å få utfordrende nok arbeidsoppgaver, både fordi de ser en relasjon mellom utfordrende oppgaver og økt læring, i retning av å bli den beste versjonen av seg selv som konsulent, men også fordi et høyere nivå vil kunne lede til økt tillit, større ansvar og mer meningsfulle oppgaver. For konsulentene handler det om en balansegang mellom å utvikle seg selv og det å skulle bidra i retning av å gjøre en forskjell for andre - for deres kolleger, teamet de er en del av eller arbeidsoppgavene mer generelt. Felles er at de alle sammen ønsker å være av betydning for noe eller noen. Basert i resultatene fra denne studien argumenterer jeg for hvorfor det er viktig å skape større forståelse for viktigheten av at alle ansatte ønsker å oppleve en følelse av støtte og tilhørighet - til tross for individuelle arbeidsoppgaver og prosjekter. Jeg håper derfor at studien kan bidra til å belyse det potensialet som ligger i det å bevisst rette fokus mot mattering som fenomen, og hvorfor konsulenter i komplekse, tidsbegrensede team også trenger psykologiske trygge miljøer for å blomstre. Nøkkelord: kvalitativ metode, tidsbegrensede team, konsulenter, psykologisk trygghet, mattering, mestring
dc.description.abstractThe topic of this master's thesis is consultants' experience of being in time-limited teams, and which conditions are central to performance and thriving. The demands in changeable and complex environments are high, and I believe it is necessary to take a closer look at this in order to create even better conditions. Here I want to focus on the people who are in the teams, and therefore I want to look at the degree of mattering (feeling valued and contributing to others feeling the same), and what role this has for the consultants' everyday work. In this study, a consultant is defined as an employee who is employed by an employer (a consulting company), where the employer acts as an intermediary (Kunda, Barley & Evans, 2002). The consultants are employed in one company (where they also work on projects internally), but where they are regularly outsourced to external companies. In this study, the consultants have educational backgrounds as engineers and civil engineers, and work in private business with analysis, planning and consultancy. The background for choosing this topic is my own interest in career learning and development, my own experiences from the consultancy industry and the fact that research points to a changing and developing working life. Many organizations are also concerned with attracting and retaining the best talent, but often forget to focus on the role of the organizational culture in whether the talent's value is utilized and translated into value at the organization (Henriksen, Leicht, Lundby & Jølberg, 2021). This can be both complex and challenging, but there is limited research into how consultants experience this on a daily basis. Here I believe that it will be central to look at the dynamics and the cultural conditions that exist internally in the organisation, as well as what significance this has for whether the individual gets to use their potential and resources in the best possible way. In the consulting industry, there is often a one-sided focus on tools, methods and theories to become a good consultant who can solve given tasks (Henriksen et al., 2021). With a background in counseling science perspective, I want to focus here on the people who work as consultants, and draw on counseling science theories, such as psychological safety, to better understand what conditions must be present for the consultants to perform and thrive. The purpose of the study has been to gain knowledge about the consultants' perceived experiences related to their own work situation, as they are located across different time-limited teams. The consultants are employed by one organisation, but largely work on projects outside their own business or with a customer externally. The intention has been to explore what can be experienced as common denominators that can contribute to the consultants being successful and thriving. This with the intention of potentially being able to facilitate workplaces that focus to a greater extent on the consultants having contact with other people, that they feel included, have the opportunity to feel control and responsibility over their own lives, encounter openness and familiarity in different relationships, and where everyone can experience a feeling of being competent and significant (Schutz, 2005). The problem for the study is: ‘What do consultants in time-limited teams experience as key conditions to perform and thrive at work?’. This master's thesis is a qualitative study based on the completion of six semi-structured research interviews with six consultants who work in time-limited teams. The study is based on a hermeneutic phenomenological scientific theoretical point of view, as it is the consultants' own thoughts and opinions that are important. In order to explore meaning across the collected data, I chose to carry out a thematic analysis. The analysis process resulted in three main themes: 1) ‘The need for an experience of meaning in work’, 2) ‘The balance between challenges and development’, and 3) ‘A supportive and safe working environment’. In the light of theory about mattering and psychological safety, I discuss the three above-mentioned findings. Here I discuss which conditions the consultants believe should be in place for them to experience a sense of meaning and mastery in their work. The main findings in the analysis of the data suggest that the consultants feel a lot of responsibility both towards their own role as consultants and towards their own development. The consultants highlight the importance of getting challenging enough tasks, both because they see a relationship between challenging tasks and increased learning, in the direction of becoming the best version of themselves as a consultant, but also because a higher level will lead to increased confidence, greater responsibility and more meaningful tasks. For the consultants, it is about a balancing act between developing themselves and having to contribute towards making a difference for others - for their colleagues, the team they are part of or the work tasks more generally. What they have in common is that they all want to be of importance to something or someone. Based on the results of this study, I argue why it is important to create a greater understanding of the importance of all employees wanting to experience a sense of support and belonging - despite individual tasks and projects. I therefore hope that the study can help to shed light on the potential that lies in consciously focusing on mattering as a phenomenon, and why consultants in complex, time-limited teams also need psychologically safe environments to flourish. Keywords: qualitative method, time-limited teams, consultants, psychological safety, mattering, coping
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn opplevelse av mening og mestring
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel