Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEmblemsvåg, Jan
dc.contributor.advisorDyrøy, Aina Cecilia
dc.contributor.authorJohansen, Alexander Eugen
dc.date.accessioned2023-02-02T18:19:24Z
dc.date.available2023-02-02T18:19:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:131835269:132732454
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3048106
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan det å tilby kombinerte transportløsninger, med skip som hovedtransportmiddel og et kontaktpunkt for hele transporten, kan bidra til å få mer gods over på sjø. Bakteppet for å undersøke dette er myndighetenes ambisjon om å overføre 30% av godset som går på vei, og skal transporteres lengre enn 300 km, til sjø eller bane innen 2030. Dette i tillegg til et identifisert behov for empiriske studier om godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger i en norsk kontekst. Undersøkelsen setter med dette samtidig også søkelys på noen av utfordringene den norske nærskipsfarten står overfor og hvorfor godsoverføring til nå ikke har lykkes. Problemstillingen blir adressert ved hjelp av Nor Lines, en ledende aktør innen innenriks transport, og deres produkt Nor Lines Daily som baserer seg på å gi en sømløs logistikkjede, dør til dør, via samlasting på sjø. Den metodiske tilnærmingen for innsamling av primærdata var semistrukturerte intervju med involverte aktører i Nor Lines Daily. Til tross for det er undersøkelsens generelle tilnærming holistisk, og tar for seg en problemstilling som er gjeldende for de fleste med en eller annen form for interesse i den norske nærskipsfarten, nemlig hvordan man kan få mer gods transportert i sjøveien. Med det argumenteres det for, at undersøkelsen er av verdi for flere utenfor virksomheten som undersøkelsens problemstilling, blir adressert ved hjelp av. Oppgavens hovedfunn er at det å tilby kombinerte transportløsninger med et kontaktpunkt, dør til dør, kan bidra til å redusere den underliggende kompleksiteten knyttet til transport i sjøveien, som vareeier ellers måtte ha forholdt seg til, noe som er en forutsetning for å kunne konkurrere med vei. Ved å tilby et kontaktpunkt og en pris for hele transporten, legger man til rette for at vareeier slipper å måtte forholde seg til flere aktører og uforutsigbare seilingsmønstre. Denne typen produkt vil dermed være en vesentlig forbedring av eksisterende tilbud. Undersøkelsen viser likevel at det må mer til enn tilbudsforbedring for å få mer gods over på sjø, og at det er summen av en mer helhetlig tankegang blant involverte aktører og effekten av flere tiltak sammen, som kan gi sjøtransporten et reelt løft. Nøkkelord: Godsoverføring, transport, skipsfart, norsk nærskipsfart, kombinerte transportløsninger, dør til dør
dc.description.abstractABSTRACT: This bachelor thesis investigates how providing combined transportation solutions, with ships as the primary mode of transport and a single point of contact for the entire transport, can make transport by sea more attractive. The background for this examination is the ambition for a modal shift from road to sea. This in addition to the identified need for empirical studies on sea transport and combined transportation solutions in a Norwegian context. The study therefore also sheds light on some of the challenges facing the Norwegian short sea shipping industry and why the modal shift from road to sea has so far not been successful. The research question is addressed using Nor Lines, a leading provider of transport solutions in Norway, and their product Nor Lines Daily, which is based on providing a seamless logistics chain, door-to-door, through consolidation at sea. The methodological approach for collecting primary data was semi-structured interviews with key persons involved in Nor Lines Daily. Despite this, the study's general approach is holistic and addresses a problem that is relevant to most stakeholders with interest in the Norwegian short sea shipping industry, namely, how to get more goods transported by sea. The main findings are that providing combined transportation solutions, with single point of contact for the entire transport, can help reduce the underlying complexity associated with transport by sea that the cargo owner would otherwise have to deal with, which is a prerequisite for competing with road transport. By offering a single point of contact and a price for the entire transport, one can facilitate that the cargo owner not having to deal with multiple actors and unpredictable sailing patterns. This type of product will therefore be a significant improvement on existing offers for transport by sea. However, the study also shows that more than just offering improvements is needed to get more goods transported by sea, and that it is the sum of a more holistic mindset among involved stakeholders and the effect of several measures together that can give the sea transport a real boost. Keywords: Modal shift, transportation, transport by sea, Norwegian short-sea shipping, combined transport solutions, door to door
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNor Lines Daily: Et produkt i tråd med myndighetenes ambisjon om godsoverføring?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel