Show simple item record

dc.contributor.advisorPareliussen, Bjarne
dc.contributor.authorLiseth, Peder Midtbø
dc.date.accessioned2023-01-31T18:19:54Z
dc.date.available2023-01-31T18:19:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:131835269:132350222
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3047566
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHvilke konsekvenser har det medført for den Norske havgående fiskeflåten ved at det ble innført full CO2-avgift for fiskeri 1. januar 2020? Klimagassreduksjon er blitt et svært viktig tema den siste tiden, og vi mennesker er blitt mer og mer bevisste på at det må gjøres tiltak dersom vi skal kunne forvalte jordkloden på en bedre måte. Et stadig økende fokus på miljø og klimagassutslipp har ført til at staten har innført en strengere avgiftspolitikk for å gi fiskerinæringen initiativ til å redusere sitt klimaavtrykk. Etter å ha satt meg inn i relevant teori og fått jobbet tett med næringen gjennom mitt internship har jeg gjennomført et studie av konsekvenser CO2-avgiften har medført, og formulert følgende problemstilling: Hvilke konsekvenser medfører CO2-avgift for den norske havgående fiskeflåten? Formålet med studiet er å identifisere de ulike konsekvensene full CO2-avgift har for næringen, og i hvilken grad avgiften er med på å redusere klimagassutslippene. For å svare på denne problemstillingen har jeg lest en rekke rapporter, både fra private og offentlige etater, samt jobbet tett med rederiet Prestfjord AS gjennom min praksisplass i Nor Seafoods AS. I tillegg har jeg tatt for meg relevant teori fra litteraturen, for å skaffe meg oversikt over temaet og problemstillingen. Gjennom arbeidet med oppgaven identifiserte jeg en rekke ulike tiltak rederier kan gjøre for å imøtekomme økende drivstoffpriser som CO2-avgiften fører til, samt konsekvenser disse tiltakene medfører for økonomi, fiskeripolitikk og miljø. I tillegg blir alternativene «innblanding av biodiesel» og «CO2-fond» presentert som mulige løsninger, med mindre negative konsekvenser.
dc.description.abstractWhat consequences has the introduction of a full CO2 tax for fisheries on 1 January 2020 had on the Norwegian ocean-going fishing fleet? Greenhouse gas reduction has become a very important topic recently, and we humans have become more and more aware that measures must be taken if we are to be able to manage our planet in a better way. An ever-increasing focus on the environment and greenhouse gas emissions has led the Norwegian government to introduce a stricter tax policy to give the fishing industry the initiative to reduce its climate footprint. After familiarizing myself with the relevant theory and having worked closely with the industry through my internship, I have carried out a study of the consequences the CO2 tax has brought about, and formulated the following issue: What consequences does the CO2 tax have for the Norwegian ocean-going fishing fleet? The purpose of the study is to identify the various consequences a full CO2 tax has for the industry, and to what extent the tax contributes to reducing greenhouse gas emissions. To answer this issue, I have read a number of reports, both from private and public agencies, as well as worked closely with the shipping company Prestfjord AS through my internship at Nor Seafoods AS. In addition, I have read relevant theory from the literature, in order to gain an overview of the topic and the issue. Through the work on the thesis, I identified a number of different measures that shipping companies can take to accommodate rising fuel prices that the CO2 tax leads to, as well as the consequences these measures have for the economy, fisheries policy and the environment. In addition, the alternatives "mixing biodiesel" and "CO2 fund" are presented as possible solutions, with less negative consequences.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleCO2-avgift og kompensasjonsordningen for den norske havgående fiskeflåten
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record