Show simple item record

dc.contributor.advisorNerheim, Ann Rigmor
dc.contributor.advisorLyngstad, Olav
dc.contributor.advisorFossen, Inge
dc.contributor.authorMyren-Smørholm, Mathias
dc.contributor.authorLangvandsbråten, Anders
dc.date.accessioned2023-01-21T18:19:20Z
dc.date.available2023-01-21T18:19:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:129078516:130590668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3045045
dc.description.abstractFiskeoppdrett på land har mange fordeler for både miljøet og fisken. Når oppdrett foregår på land gir det mulighet til å rense avløpsvannet og ta ut næringstoffer. Disse næringstoffene blir omtalt som fiskeslam. Målet med oppgaven var å undersøke mulighetene for å utnytte fiskeslammet fra landbasert oppdrett på en bærekraftig måte. Denne bacheloroppgaven fokuserer spesielt på produksjon av råbiogass, oppgradert biogass og biometamol fra fiskeslam. Basert på data gitt fra Salmon Evolution er produksjonsmengden av fiskeslam kartlagt. Med utgangspunkt i dette er potensiell produksjonsmengde biogass og biometanol beregnet. Videre blir potensiell produksjonsmengde brukt for å beregne potensiell energimengde. Prosessbeskrivelser er gitt for biogass og biometanol, fra rensing av slam til ferdiglagret gass og metanol. Behovet for lagring av biogass i flytende og komprimert form er sammenlignet med lagringsbehovet for metanol. Til slutt ble det gjennomført en livssyklusanalyse for å sammenligne det globale oppvarmingspotensialet til prosessene. I denne sammenligningen blir det tatt hensyn til utslippet av klimagasser ved produksjon av råbiogass, oppgradert biogass, flytende biogass, komprimert biogass og biometanol.
dc.description.abstractFish farming on land has many advantages for both the environment and the fish. When farming takes place on land, it provides the opportunity to clean the waste water and extract nutrients. Those nutrients are referred to as fish sludge. The aim of the thesis is to investigate the possibilities of using the fish sludge from land-based farming in a sustainable way. This bachelor's thesis focuses in particular on the production of raw biogas, upgraded biogas and biometamol from fish sludge. Based on data provided by Salmon Evolution, the production quantity of fish sludge has been mapped. From this, the potential production amount of biogas and biomethanol is calculated. Furthermore, the potential production quantity is used to calculate the potential energy quantity. Process descriptions are given for biogas and biomethanol, from purification of sludge to stored gas and methanol. The storage requirement for biogas in liquid and compressed form is compared with the storage requirement for methanol. At last, a life cycle analysis was done to compare the global warming potential of the processes. In this comparison, account is taken of the emission of greenhouse gases during the production of raw biogas, upgraded biogas, liquid biogas, compressed biogas and biomethanol.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBærekraftig utnyttelse av slam fra landbasert lakseoppdrett
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record