Show simple item record

dc.contributor.advisorUthus Marit
dc.contributor.authorEspelund Hanne
dc.date.accessioned2023-01-11T18:19:21Z
dc.date.available2023-01-11T18:19:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:118881656:29612617
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3042807
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven har som hensikt å vinne ny kunnskap om utfordringer og muligheter i relasjonsledelse i barnehagen i lys av nasjonale føringer for tverrprofesjonelt samarbeid og tidlig innsats. Fem barnehagestyrere deler sine erfaringer i dybdeintervju. Studies problemstilling er som følger: Hvilke erfaringer har fem styrere i barnehagen i tverrprofesjonelt samarbeid om tidlig innsats for barn i kommunen? Hvilke utfordringer erfarer de, og hvilke muligheter ser de? Studien er en kvalitativ undersøkelse med en empiri nær tilnærming, gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer. Styrernes erfaringer og utfordringer rundt temaet har blitt drøftet i hovedsak med hjelp av Spurkeland (2015 og 2020) og Avilio & Gardner (2005), samt Banduras (eks. 1999, 2006b) teorier om mestringsforventning og å være agent i eget liv. De sentrale funnene i studien viser at styrerne har en sterk verdidimensjon med seg i sitt arbeid hvor de ønsker «å gjøre en forskjell» og være med på å skape en god barndom for barna. Samtidig opplever de å stå alene med alt ansvaret og krav i arbeidshverdagen. Barnehagen og tjenestene rundt barna er i behov av å skape en større tillit til hverandres kompetanse. De etterlyser flere samarbeidsarenaer hvor det kan treffe de ulike tjenestene de skal samarbeide med. Forskning viser at barnehagen spiller en sentral rolle når det gjelder utdanning, folkehelse og samfunnsøkonomi. «The Heckmann Curve» viser hvor viktig det er å investere i tidlig innsats. Med andre ord så er barnehage å anses som en investering. I lys av Oppvekstreformens mål, som er å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, er barnehagen et viktig satsningsområde. Styrerne og de som jobber i barnehagene er de som best kan identifisere risiko hos barn og unge på et tidlig tidspunkt. De kan «gå ut og hente hjelp» til barna og deres familier. Styrerne i denne studien har gitt utrykk for at til har opplevd støtte, trygghet og kompetanseheving i møte med Familietjenesten en kommunal lavterskeltjeneste. Studiens implikasjoner drøftes dermed i lys av slike lavterskeltilbud og hvordan de kan bidra til å støtte ledere i barnehagen til økt samhandling rundt tidlig innsats i kommunen.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this master thesis is to gain new knowledge of the challenges and possibilities of relational leadership in kindergartens considering new national guidelines of interdisciplinary collaboration and early intervention. Five preschool directors have shared their experiences in in-depth interviews. This paper seeks to answer: What are the experiences of five preschool directors with interdisciplinary collaboration for early intervention for children in the municipality? What challenges are they facing, and which possibilities are they seeing? The study is based on qualitative research with an empiric approach conducted through semi structured in-depth interviews. The preschool directors’ experiences and challenges are discussed with the help of Spurkeland (2015 og 2020) og Avilio & Gardner (2005), samt Banduras (eks. 1999, 2006b) theories of mastery expectation. This study shows that the preschool directors have a strong value-dimension in their work, where they wish to “make a difference”, and to be part of creating a good childhood for the children in their care. Simultaneously, the preschool directors experience being alone with all the responsibility of everyday work requirements. The kindergarten, and the services around the children, needs to achieve a greater trust to each other’s competence. Therefore, the preschool directors wish for more arenas that facilitates collaboration between services. Research shows that kindergarten play a major role when it comes to education, public health and social economics. “The Heckmann Curve» shows the importance of investing in early intervention. In other words, kindergartens are to be viewed as an investment. Considering the new goals presented in the child welfare reform, which is to strengthen early intervention and preventive work, the kindergarten is an important investment area. Preschool directors and the employees are the ones that best can identify risk with children at an early stage. By identifying risk at an early stage, the kindergarten can implement the appropriate measures to support the children and their families. The preschool directors in this study have given expression to that they have experienced the feeling of support, safety, and skills development in the meeting of “The family service”, a low threshold public service. The study’s implication is therefore discussed in the light of such low threshold public services, and how they can contribute to support increased collaboration for early intervention among preschool directors within the municipally.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStyrers ledelse for tverrprofesjonelt samarbeid og tidlig innsats i barnehagen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record