Show simple item record

dc.contributor.advisorHvasshovd, Svein-Olaf
dc.contributor.authorJonassen, Andreas Jensen
dc.contributor.authorVassbotn, Lars Erik
dc.date.accessioned2022-11-23T18:19:52Z
dc.date.available2022-11-23T18:19:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112046434:25744925
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033752
dc.description.abstractFor å sikre dyrevelferden for småfe på utmarksbeite, krever norske myndigheter at bønder utfører ukentlige tilsyn i beiteområdet. Ved utføring av tilsyn er det vanlig at gjeteren tar notater for hånd, der observasjonene som blir gjort samt detaljer slik som område og tidspunkt noteres. På slutten av beitesesongen skal disse notatene samles i en oppsummerende sesongrapport. Grunntanken for dette masterprosjektet er å digitalisere prosessen rundt å skape, dele og presentere disse notatene. Dette prosjektet bygger videre på arbeidet som ble påbegynt i fordypningsprosjektet, der en mobilapplikasjon ble utviklet for å tillate sauebønder og gjetere å registrere observasjoner gjort under tilsyn. Målet for dette masterprosjektet var å utvikle en ny applikasjon som presenterer og oppsummerer denne tilsynsdataen, og å besvare ulike forskningsspørsmål som går ut på å sammenligne vårt system med bruk av papirbaserte notater. Etter å ha bygget opp en forståelse av domenet gjennom en forstudie og en undersøkelse av eksisterende løsninger, startet et omfattende planleggingsarbeid der en plan for prosjektet samt webapplikasjonens krav og arkitektur ble etablert. Løsningen ble så designet, utviklet og testet gjennom en iterativ og smidig prosess. Alle kravene for systemet ble tilfredsstilt som planlagt, og prosjektet lot seg utføre uten nevneverdige hindringer. Gjennom brukertesting har vi fått eliminert store deler av brukbarhetsproblemene testbrukerne opplevde med systemet, og det endelige systemet har mange fordeler sammenlignet med bruk av papirbaserte notater ifølge testbrukerne. Gjennom forskningsspørsmålene fikk vi avdekket at bruk av vårt system, sammenlignet med papirbaserte løsninger, oppleves som mer effektivt samtidig som at det er mer tilfredsstillende å bruke. Systemet vårt tilrettelegger også for lettere deling av tilsynsdetaljer mellom bønder i samme beitelag, og det frigjør bønder og gjetere fra å måtte registrere detaljer som tidspunkt og GPS-koordinater under tilsyn. For å avdekke problemer som kan oppstå under virkelig bruk av systemet vil det være nødvendig å følge bønder og gjeteres bruk av systemet over en langvarig periode, helst gjennom en hel beitesesong. Ettersom beitesesongen er utenfor tidsforløpet til dette prosjektet, gjenstår dette som eventuelt framtidig arbeid. Det finnes også tilleggsfunksjoner som kunne vært nyttige å inkludere for å gjøre systemet til en «alt-i-ett»-løsning for alt relatert til sauehold gjennom beitesesongen, som for eksempel integrasjon av sporingsbjeller eller 'heatmaps' for å foreslå hvilke områder tilsyn burde utføres på.
dc.description.abstractTo ensure animal welfare for grazing sheep on rangeland, the Norwegian authorities require sheep farmers to carry out weekly supervisions in the rangeland. When performing supervisions, it is common for the shepherd to take notes by hand, where the observations that are made as well as details such as an area description and timestamps are noted. At the end of the grazing season, these notes will be collected in a season summary report. The basic idea of this master's thesis project is to digitize the process of creating, sharing and presenting these notes. This project builds on the work that was started in the preliminary thesis project, where a mobile application was developed to allow sheep farmers and shepherds to record observations made during supervision. The aim of this master's thesis project was to develop a new application that presents and summarizes this supervisory data, and to answer various research questions that involve comparing our system with the use of paper-based notes. After building an understanding of the domain and examining existing solutions, an extensive planning phase began where a plan for the project as well as the requirements and architecture of the web application were established. The solution was then designed, developed and tested through an iterative and Agile process. All the requirements for the system were met as planned, and the project was carried out without significant hindrances. Through usability testing, we eliminated large parts of the usability problems the test users experienced with the system, and the final system has many advantages compared to the use of paper-based notes according to the test users. Through the research questions, we discovered that the use of our system, compared to paper-based solutions, is perceived as more efficient while also providing a more satisfactory experience for the user. Our system also facilitates easier sharing of supervisory notes between farmers in the same grazing cooperation, and it frees sheep farmers and shepherds from having to manually register details such as time and GPS coordinates during supervisions. In order to identify problems that may arise during real-life use of the system, it will be necessary to monitor sheep farmers and shepherds' use of the system over an extended period of time, preferably throughout an entire grazing season. As the grazing season is outside the time limit for this project, this remains as possible future work. There are also additional features that could be useful to include to make the system an "all-in-one" solution for everything related to sheep farming during the grazing season, such as integration of tracking devices or heatmaps to suggest which areas supervision should be performed on.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSystem for manuell monitorering av sau
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record