Show simple item record

dc.contributor.advisorGjøvik, Øistein
dc.contributor.authorHosar, Kristin
dc.contributor.authorStornes, Lars Terje
dc.date.accessioned2022-11-16T18:19:15Z
dc.date.available2022-11-16T18:19:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:121329407:60663814
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032258
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om elevers skriving klasserom hvor det brukes et digitalt læreverk i matematikk. Vi har undersøkt om teksten som elevene produserer endres når matematikkoppgavene presenteres og besvares på en skjerm, istedenfor i en tradisjonell matematikkarbeidsbok. I tillegg har vi undersøkt om noen typer digitale matematikkoppgaver fremmer skriving mer enn andre. For å kunne svare på forskningsspørsmålene presenterer vi teori knyttet til hvilke typer skriving elevene bruker i matematikk, særlig med tanke på begrepene tenkeskriving og presentasjonsskriving. Videre belyses skrivingens plass i elevens matematiske kompetanse. Studien er gjennomført ved å samle inn arbeidsbøkene til et utvalg elever på ungdomstrinnet og analysere disse med tanke på hvilke oppgaver som er løst og hvordan oppgavene er løst. Oppgavene ble først presentert og besvart i et digitalt læreverk. Etter en tid ble de samme oppgavene presentert og besvart på papir av de samme elevene. Elevenes løsninger på disse oppgavene er sammenlignet, og sammenlikningen danner grunnlag for funnene. Vi finner at elevene produserer mer tekst når elevene løser oppgaver som er gitt og skal besvares på papir enn når oppgaver skal besvares digitalt. Elevenes skriving har mer preg av presentasjonsskriving enn tenkeskriving uansett hvilken form oppgavene er gitt i. Det vil si at elevene i større grad produserer tekst i matematikk for at noen andre skal kunne se utregningen enn at skriving brukes som et redskap for å løse et problem. Når elever produserer mer tekst, får også læreren et bredere bilde av elevens matematikkompetanse. Det er ingen tydelig forskjell i hvilke oppgaver i det digitale læreverket som fremmer skriving, men våre funn kan antyde at oppgaver der eleven må bruke flere løsningssteg fremmer noe mer skriving. Masteroppgavens praksisbetydning ligger i å gjøre lærerne bevisst på hvordan elevenes tilnærming til matematikkoppgaver endrer seg når disse gis digitalt, og hvilken betydning dette har for matematikkompetansen.  
dc.description.abstractThis master thesis is about students' writing in classrooms where a digital textbook in mathematics is used. We have investigated whether or not the text which is produced changes when mathematical problems are presented and answered on a screen, instead of in a traditional maths workbook. In addition, we have investigated whether some types of digital mathematics tasks promote writing more than others. In order to answer the research questions, we present theory related to the types of writing students use in mathematics, particularly with regard to the concepts of thought writing and presentation writing. Furthermore, the place of writing in the student's mathematical competence is described. The study has been carried out by collecting the work papers of a selection of pupils at lower secondary school and analysing these in terms of which tasks have been solved and how tasks have been solved. The tasks were first presented and answered in a digital textbook. After some time, the same tasks were presented and answered on paper by the same students. The students' solutions to these tasks are compared, and the comparison forms the basis for the findings. We find that more text is produced when students solve tasks that have been given and are to be answered on paper, compared to when tasks are to be answered digitally. The students' writing has more presentation writing than thinking writing, regardless of the form in which the tasks are given. This means that the students produce text in mathematics to a greater extent for someone else to be able to follow the calculation rather than using writing as a tool to solve a problem. When students produce more text, teachers get a broader picture of the student's mathematical competence. There is no clear difference in which tasks in the digital curriculum promote writing, but our findings may suggest that tasks where the student must use several solution steps promote writing somewhat more. The practical significance of the master thesis lies in making the teachers aware of how the pupils' approach to mathematical tasks changes when these are given digitally, and what significance this has for the mathematic competence.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSkriving i matematikk i et klasserom der det benyttes digitalt læreverk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record